Forsikring

Stormflod, tørke og oversvømmelse

Du har mulighed for at få erstatning, hvis dit hus eller indbo bliver skadet på grund af stormflod, tørke eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

Bliver din bolig eller dit indbo skadet på grund af en stormflod, tørke eller oversvømmelse fra vandløb og søer, har du mulighed for at få erstatning efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Det er et krav, at Naturskaderådet har erklæret stormflod i det område, hvor du bor, eller har godkendt, at en tørkeskade eller oversvømmelse fra et vandløb/sø er omfattet af loven.

Naturskadeordningerne bliver finansieret af de årlige bidrag, som alle med en brandforsikring automatisk betaler.

Hvad er en stormflod?

En stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet, der statistisk indtræffer sjældnere end hvert 20. år. Det er Naturskaderådet, som afgør i hvilke områder, der har været stormflod.

Hvad er en oversvømmelse?

En oversvømmelse fra et vandløb eller en sø skyldes ekstrem høj vandstand i et vandløb eller en sø, der forventes statistisk at ville indtræffe sjældnere end hvert 20. år. Det er Naturskaderådet, der afgør, om en oversvømmelse fra et vandløb eller en sø er omfattet af stormflodsloven.

Hvad er tørke?

Ved tørke forstås kraftig udtørring af den ikke-overfladiske jordbund. Det er Naturskaderådet, der afgør, om der har været tørke på baggrund af en uvildig undersøgelse af skadestedet.

Hvad kan du få erstatning for?

Naturskadeordningerne dækker som udgangspunkt direkte skader på din bolig og løsøre, der er sket på grund af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

Ordningen dækker også skader på løsøre i kælderbeboelse eller opbevaringscontainere under visse nærmere betingelser. Ved skader som følge af tørke dækkes ikke skader på dit løsøre. 

Opstår der skader på grund af stormflod eller oversvømmelse, er det vigtigt, at du – hvis det er muligt – forsøger at afværge og begrænse skaderne, eksempelvis lukker døre og vinduer, affugter og pumper vand væk.

Ved skader som følge af tørke skal du også - om muligt - forsøge at afværge og begrænse skaden, eksempelvis ved understøtning, afstivning og afdækning af bygninger og fundamenter. 

Læs mere hos Naturskaderådet

Skader, du ikke kan få erstatning for

På Naturskaderådets hjemmeside finder du en liste over skader, du ikke kan få erstatning for. Du kan eksempelvis ikke få erstatning for skader på bolig og løsøre, hvis du selv har en forsikring, der dækker skaderne.

Se den såkaldte negativliste på Naturskaderådets hjemmeside

Selvrisiko

Du skal betale en selvrisiko på 5 procent ved skader på ejendomme til helårsbeboelse og skader på privat løsøre. Selvrisikoen udgør minimum 5.000 kroner og maksimum 30.000 kroner.

Ved skader på sommerhuse er selvrisikoen 10 procent. Selvrisikoen udgør minimum 10.000 kroner og maksimum 50.000 kroner. Ved skader på løsøre i sommerhuse er selvrisikoen 5 procent. Selvrisikoen udgør minimum 5.000 kroner og maksimum 50.000 kroner.

Genhusning

Hvis genhusning er nødvendig på grund af skaderne, kan du få erstatning for hele den periode, hvor genhusning er nødvendig. Erstatningen dækker udgifter til selve genhusningen samt udgifter til opmagasinering og flytning op til 12.000 kroner om måneden i gennemsnit.

Vælger du som genhusning at etablere en beboelsespavillon på din grund, kan du få op til 24.000 kroner i tilskud til etablering heraf. 

Anmeld skaden til dit forsikringsselskab

​Har du en stormflods-, tørke- eller oversvømmelsesskade, skal du via Stormbasen anmelde skaden til det forsikringsselskab, hvor du også har din brandforsikring. ​

Besøg Stormbasen

Ved stormflod skal du anmelde skaden senest to måneder efter, at Naturskaderådet har erklæret stormflod. Ved tørke eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø skal du anmelde skaden senest to måneder efter, at den er sket.

Herefter vil forsikringsselskabet sende en taksator ud for at besigtige skaderne. På Naturskaderådets hjemmeside kan du læse mere om forløbet, og hvad du kan få erstattet.

Relevant lovgivning

Se samlet oversigt over de gældende lovregler for behandling af stormflods-, oversvømmelses- og tørkesager.

Se reglerne for naturskadeordningerne

Vil du klage over en afgørelse?

Er du utilfreds med forsikringsselskabets afgørelse, kan du klage over afgørelsen til Naturskaderådet.

Gå til naturskaderådet.dk

Sidst opdateret 24.10.2022