Forbrugerleksikon

Inkasso - hvad er reglerne?

Betaler du ikke din gæld til tiden, kan virksomheden selv prøve at inddrive gælden, eller den kan overlade opgaven til et inkassobureau eller en advokat.

Du skal altid have et skriftligt varsel fra virksomheden med en frist på ti dage til at betale, før gælden går til inkasso. Fristen regnes fra afsendelsen af varslet. Det skriftlige varsel vil meget ofte være i form af et rykkerbrev. Det skriftlige varsel kan være belagt med et gebyr på 100 kr. Betaler du inden fristens udløb, vil der ikke løbe inkassoudgifter på ud over gebyret på 100 kr.

Ud over rykkergebyr har virksomheden også ret til at kræve renter af det beløb, du skylder, hvis du betaler for sent.

Læs mere om renter ved for sen betaling

Inkassobureau eller advokat

Hvis inkassoforretningen overlades til et inkassobureau eller en advokat, skal de klart og tydeligt oplyse dig om, hvilken gæld der er tale om, og på hvis vegne de inddriver gælden.

Inkassobureauet må ikke gentage de inkassoskridt, virksomheden allerede har taget. Det kan fx være at sende rykkere med gebyr, hvis det allerede er prøvet. Firmaet vil typisk prøve at få dig til at anerkende gælden og indgå et frivilligt forlig. Betaler du stadig ikke, og vil du ikke anerkende gælden, må sagen gå videre til retten. Vil du ikke anerkende gælden, er det vigtigt, at du reagerer over for inkassobureauet/advokaten.

Brev om gæld

Før en virksomhed eller et inkassobureau tager personlig kontakt til dig som skyldner, skal du have et brev om din gæld. Brevet skal indeholde:

  • Alle oplysninger, som er nødvendige for, at du kan vurdere, hvad du skylder, og hvem du skylder til
  • En frist for dig til at betale, hvad du skylder. Fristen skal være på mindst 10 dage, fra brevet er sendt
  • Hvor og hvornår inkassobesøget vil finde sted.
  • Inkassobureauets adresse og telefonnummer

Det gælder for personlig kontakt

Hvis du fortsat ikke har betalt din gæld, efter at din betalingsfrist er udløbet, må inkassobureauet tage personlig kontakt til dig. Er du ikke hjemme på det tidspunkt, hvor inkassomedarbejderen kommer, skal du ikke have et nyt varsel, hvis du får besøg en anden dag.

Inkassomedarbejderen må kun besøge dig hjemme og ikke fx på arbejdet eller i sportsklubben. Har du en virksomhed, må inkassomedarbejderen dog gerne henvende sig på virksomhedens adresse.

Inkassomedarbejderen skal straks legitimere sig med et legitimationskort, som er udstedt af Rigspolitiet. Inkassobureauet skal handle i overensstemmelse med "god inkassoskik", og medarbejderen må ikke udsætte nogen for skade, ulempe eller urimeligt pres.

Du har ret til at afvise at tale med inkassomedarbejderen.

Hvis du ikke vil betale gælden

Betaler du stadig ikke, og vil du ikke anerkende gælden, må sagen gå videre til retten. Du risikerer også at blive indberettet til et kreditoplysningsbureau. Det er det, der i daglig tale hedder RKI eller Ribers (Experian).

Klag til Politiets Administrative Center, hvis du ikke mener, at inkassofirmaet overholder inkassolovgivningen. Hvis de fx bliver ved med at sende dig rykkere, selvom du har gjort dem opmærksom på, at du har lavet en indsigelse.

Gå til Politiets Administrative Center

Læs mere om registrering hos kreditoplysningsbureauer

Læs mere i Regninger - skal du betale?

Du betaler for inkasso

Går din gæld videre til inkasso, kan virksomheden eller det inkassobureau, der inddriver gælden, forlange, at du som forbruger betaler de rimelige og relevante udgifter, der er forbundet med at inkassere din gæld. Hvor stort et beløb, der maksimalt kan opkræves, afhænger af gældens størrelse, og om der er tale om egeninkasso eller fremmedinkasso.

Se satserne for inkassoomkostninger i bekendtgørelsen om inddrivelsesomkostninger på retsinformation.dk

 

Flere oplysninger om inkasso

Reglerne om inkassovirksomhed finder du i lov om inkassovirksomhed.

Se Lov om inkassovirksomhed på retsinformation.dk

Justitsministeriet har udstedt en bekendtgørelse, som bestemmer, hvor meget du kan komme til at betale i inkassoomkostninger.

Se bekendtgørelsen om inddrivelsesomkostninger på retsinformation.dk.

Opdateret 14.12.2022