Øvrige nyheder

Stormflodsramt – sådan er du dækket

Stormflodsordningen giver mulighed for erstatning for skader efter stormflod. Det kan snart blive aktuelt igen, da DMI har varslet forhøjet vandstand i store dele af Danmark. Hvis du får skader og bor i et område, der bliver stormflodsramt, kan du bruge denne guide.

DMI varsler om forhøjet vandstand som følge af kraftig vind. Varslet omfatter Jyllands vestkyst, Limfjorden, Skagerrak, Kattegat, Storebælt, Roskilde Fjord og Isefjord samt den nordlige del af Øresund.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der står bag den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, her samlet råd til, hvad du skal gøre hvis din ejendom blive ramt af stormflod, og du gerne vil søge erstatning.

For at få erstatning fra Naturskadepuljen, skal der være erklæret stormflod i området, hvor skaden er sket. Det beskadigede skal være brandforsikret, og der må ikke være andre forsikringer, som dækker skaden, siger Poul Jensen, der er sekretariatschef for Naturskaderådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ekspert i naturkatastrofeordninger og tilknyttede forsikrings- og erstatningsordninger.

Borgere i de områder, hvor der er varslet forhøjet vandstand, opfordres til at forberede sig bedst muligt på, at vandet kommer. Hvis det er muligt, skal de afværge og begrænse skaden. For eksempel ved at lægge sandsække ud, fjerne værdigenstande fra kældre og køre bilen til et sikkert sted.

Det er også en god ide allerede nu at sætte sig ind i, hvordan Naturskadeordningen fungerer, hvis det skulle blive aktuelt at søge om erstatning. Naturskaderådet administrerer ordningen, mens det er forsikringsselskaberne, som behandler borgernes sager. Det betyder, at det som udgangspunkt vil være forsikringsselskabet, som har kontakten til borgeren og kan svare på spørgsmål om for eksempel, hvad der er dækket eller muligheder for genhusning.

Når skaden er sket, skal den anmeldes i Naturskadebasen. Det er dog ens eget forsikringsselskab, som skal behandle sagen. Derfor er det dit forsikringsselskab, du skal kontakte, hvis du er i tvivl om noget. Det kan også hjælpe dig med at anmelde skaden i Naturskadebasen, hvis du ikke selv ønsker at gøre det,” siger Poul Jensen.

Naturskadeordningerne sikrer, at alle får den erstatning, de er berettiget til, men det kræver, at skaden er anmeldt i Naturskadebasen (www.stormbasen.dk). Sidste frist for at anmelde skader i Naturskadebasen som følge af en stormflod vil være to måneder efter, at et område erklæres stormflodsramt.

Det er vigtigt, at forsikringsselskabet får de oplysninger, det beder om, og det er her en stor hjælp for alle parter, hvis der er styr på dokumentationen. Tag derfor gerne billeder – især hvis det er nødvendigt at reparere eller bortskaffe ødelagte genstande – inden skaden bliver besigtiget af forsikringsselskabets taksator. Når udbedringen af skader er gået i gang, og der er udført håndværksarbejde, så gem fakturaerne. De skal som udgangspunkt indsendes til forsikringsselskabet som dokumentation for udbetaling af erstatning.

Ved den seneste stormflod i oktober 2023 har Naturskaderådet foreløbig modtaget over 3.300 anmeldelser. Den tidligere største hændelse målt på antal skader var stormfloden efter stormen i 2006, hvor der blev registreret cirka 4.000 skader.

Links:

 

Ramt af stormflod – sådan er du dækket

Tjek, om du er dækket: 

Du skal opfylde en række krav, før du kan få erstatning fra stormflodsordningen.

 • Det beskadigede skal være brandforsikret.
 • Der skal være erklæret stormflod i området, hvor skaden er sket.
 • Skaden må ikke være dækket af en anden forsikring.

Anmeld skaden:

 • Skaden skal være anmeldt i Naturskadebasen senest to måneder efter, der blev erklæret stormflod
 • Du kan selv anmelde din skade i Naturskadebasen, eller dit forsikringsselskab kan gøre det for dig.
 • Har du spørgsmål om skaden, for eksempel hvad der er dækket eller muligheden for genhusning, så er det dit forsikringsselskab, der kan svare.

Begræns skaden:

 • Du har pligt til at begrænse skaden. Det gælder både før og efter stormfloden, så du skal for eksempel sørge for at affugte og fjerne vand fra ramte bygninger.
 • Tag gerne billeder undervejs. Især hvis det er nødvendigt at reparere eller bortskaffe ødelagte genstande, før taksatoren kommer.

Afvent forsikringsselskabet:

 • Det er dit forsikringsselskab, der behandler din sag. Hvis du har skader på både hus og indbo og har husforsikring og indboforsikring i to forskellige selskaber, vil det være selskabet med husforsikringen, som behandler din sag.
 • Du vil blive kontaktet af en taksator, som vil vurdere skaderne. Efterfølgende modtager du en skadesopgørelse, hvor du blandt andet kan se prisen for at genanskaffe indbo og håndværksarbejde, der skal udføres.
 • Da der ventes at komme rigtig mange anmeldelser af skader, kan der godt gå nogle måneder, før dit forsikringsselskab har afgjort, hvilken erstatning du er berettiget til.

Modtag en eventuel erstatning:

 • Dit forsikringsselskab tager stilling til, om du er berettiget til erstatning fra naturskadepuljen og i givet fald hvor meget.
 • Det kan være, du kun får udbetalt en del af erstatningen med det samme, og at du først får den resterende del, når du har indsendt dokumentation for, at dine skader er udbedret. Dit forsikringsselskab vil vejlede dig herom.
 • Der er en klar ramme for, hvilke typer indbo og skader du kan få erstatning for, og hvad du ikke kan få erstatning for – eksempelvis er terrasser, joller og haveudstyr ikke dækket. Den fulde "negativliste" findes på Naturskaderådets hjemmeside.
 • Hvis du er uenig i dit forsikringsselskabs afgørelse, kan du klage til Naturskaderådet.

Kilde: Naturskaderådets sekretariat.

 

Stormflodsordningen

 • Stormflodsordningen indebærer, at virksomheder og borgere kan få erstatning for skader som følge af stormflod.
 • Ordningen finansieres via den obligatoriske naturskadeafgift, som alle, der har tegnet en brandforsikring, skal betale.
 • Ordningen er indrettet, så alle er sikre på at få den erstatning, de er berettiget til.
 • Naturskaderådet afgør, om der er tale om en stormflod. Det gør det på baggrund af udtalelser fra DMI og Kystdirektoratet.
 • Hvis der skal kunne erklæres stormflod, skal der være tale om en hændelse, som statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.
 • Naturskaderådet er et uafhængigt råd udpeget af erhvervsministeren. Rådet består af en uafhængig formand og syv andre medlemmer. Medlemmerne i rådet repræsenterer forsikringsselskaber, borgere, kommuner og ministerier. Der er desuden tilknyttet fire sagkyndige til rådet, som har særlig viden om kystforhold, vandløb, tørke og skovområder.

Kilde: Naturskaderådets sekretariat.


Pressekontakt:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98.