Huskøb og fjernvarme

Selvom dit mulige, nye hus er opvarmet med gasfyr eller oliefyr, kan du alligevel godt have pligt til samtidig at skulle betale til det lokale fjernvarmeværk.

Kommunen kan bestemme, at boliger i et bestemt forsyningsområde skal være tilsluttet et fjernvarmeværk. Det kaldes tilslutningspligt. Kommunen kan også pålægge boligejerne, at deres boliger skal blive ved med at være tilsluttet værket. Det kaldes forblivelsespligt.

Tilslutningspligt og forblivelsespligt

Tilslutningspligt og/eller forblivelsespligt skal sikre driften af det lokale fjernvarmeværk, ved at værkets udgifter fordeles på tilpas mange kunder. Har kommunen pålagt din ejendom tilslutningspligt og/eller forblivelsespligt, betyder det, at du skal betale for de faste udgifter til varmeværket, indtil kommunen bestemmer noget andet.

Er din bolig pålagt tilslutningspligt og/eller forblivelsespligt, har du pligt til:

 • At lade forsyningsselskabet etablere de tekniske anlæg, som er nødvendige for at kunne forsyne ejendommen. Bemærk, at Energistyrelsen har udtalt, at der ikke kan stilles krav om betaling af stikledningsafgift i tilfælde, hvor forbrugeren ikke ønsker at aftage varme.
 • At betale et engangsbeløb – en tilslutningsafgift, hvis dette fremgår af leveringsbestemmelserne.
 • At betale den forbrugsuafhængige del af varmeregningen – den faste udgift.

Du har derimod ikke pligt til at aftage varme og kan altså fortsat bruge andre energikilder som fx oliefyr, gasfyr, brændeovn og lignende.

Læs mere om tilslutningspligt og forblivelsespligt hos Energistyrelsen 

Fjernvarme

Ikke pligt til at aftage fjernvarme

Kommunen kan kun pålægge boligejeren, at boligen tilslutter sig eller forbliver tilsluttet til varmeværket, men ikke at forbrugeren skal aftage varme fra værket. En bolig kan derfor godt være opvarmet med anden opvarmningskilde som fx olie- eller gasfyr, selvom der er tilslutningspligt eller forblivelsespligt til fjernvarmeværket. Der kan dog som led i varmeplanlægninger være indført elvarmeforbud. En tilslutningspligt eller forblivelsespligt indebærer således ikke en aftagepligt. Du skal være opmærksom på, at du skal betale både tilslutningsafgift og faste udgifter, selvom du ikke aftager varme, eller installationen ind til huset ikke er udført..

Frist på ni år

Pålægger kommunen ejeren af en eksisterende bolig, at boligen skal tilsluttes fjernvarmeværket, skal ejeren, som udgangspunkt, have en frist på ni år, før tilslutningspligten træder i kraft.

Kommunen kan dog beslutte, at der skal ske tilslutning med det samme, hvis væsentlige varmeinstallationer i ejendommen skal udskiftes i mellemtiden. Har kommunen ikke truffet en beslutning om tilslutningspligt ved udskiftning af varmeinstallationen, kan ejeren dog få fristen forlænget ved at anmelde en udskiftning af varmeinstallationen til kommunen. Fristen på ni år vil i dette tilfælde regnes fra tidspunktet for anmeldelsen.

Undtagelser og dispensationer

En række boliger kan undtages fra tilslutningspligten. Det gælder fx lavenergiboliger og boliger, der kræver en uforholdsmæssig kostbar ombygning for at modtage fjernvarmen. Der kan både være tale om, at boligen helt fritages for tilslutningspligt, eller at tilslutningsfristen på de ni år forlænges.

Særligt for folkepensionister

Folkepensionister kan altid få dispensation fra tilslutningspligten, men den gælder kun så længe folkepensionisten ejer og bebor huset. I det øjeblik det sælges til en ikke-folkepensionist, eller folkepensionisten flytter, bortfalder dispensationen. Retten til dispensation gælder kun, hvis ejeren af huset er folkepensionist på tilslutningstidspunktet. Ved tilslutningstidspunktet forstås det tidspunkt, hvor der er forsyningsmulighed fra værket, og hvor fristen for tilslutning er udløbet.

Fjernvarme: Det skal du tjekke, før du køber hus

 • Hvordan opvarmes boligen?
 • Er boligen pålagt tilslutningspligt og/eller forblivelsespligt?
 • Betales der til fjernvarmeværket, selvom boligen opvarmes af anden varmekilde fx el eller olie?
 • Ejes boligen af en folkepensionist, som dermed kan have fået dispensation fra tilslutningspligten?
 • Er boligen allerede opvarmet med fjernvarme, hvad vil det så koste at blive meldt fra, og er det overhovedet muligt?

Hvordan?

 • Spørg ejeren
 • Spørg den lokale fjervarmeforsyning
 • Tilslutningspligt skal tinglyses på ejendommen. Kontrollér derfor ejendommens tinglysningsoplysninger. Det er dog ikke en betingelse for at være gyldig, at tilslutningspligten er tinglyst. Hvis du vil være sikker, skal du derfor kontakte kommunen, hvor ejendommen er beliggende.
 • Kontrollér det kommunale oplysningsskema, som bør indgå i en ejendomshandels papirer.

Fjernvarme: Klage

Mener du, at kommunens beslutning om at pålægge tilslutnings- og/ eller forblivelsespligt er forkert, skal du indgive klage til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, kommunens meddelelse er kommet frem til dig.

Sidst opdateret 19.02.2018

Kunne du bruge siden?

Læs mere om fjernvarme:

ARTIKLER:

ANDRE EMNER:


nyhedsbrevHold dig opdateret
- abonnér på vores nyhedsbrev

FacebookGør som mere end 16.000 danskere
- følg os på Facebook

TwitterFå aktuelle tips, råd og nyheder
- deltag i debatten på Twitter