El, gas, vand og varme

 

Her kan du læse afgørelser, som Forbrugerklagenævnet har truffet i sager om el, gas, vand, varme og diverse ydelser vedrørende fast ejendom.

 

Forbrugeren kunne ikke få medhold i tilbagebetaling af vandafledningsafgift efter vandspild

06. juli 2017

Forbrugeren kunne ikke få medhold i tilbagebetaling af vandafledningsafgift efter vandspild, idet et brud på en haveslange ikke måtte anses som ledningsbrud. Da forbrugeren ved en fejl ikke havde lukket for haveslangen, var koblingen mellem haveslange og sprøjtepistol gået løs, hvilket medførte et vandspild. Forbrugeren krævede refusion af vandafledningsafgift, hvilket den erhvervsdrivende afviste med henvisning til, at vandspildet var opstået grundet manglende lukning af haveslange.

Forbrugeren kunne ikke få medhold i tilbagebetaling af spildevandsafgift efter vandspild i forbindelse med brud på haveslange

06. juli 2017

Forbrugeren krævede refusion af spildevandsafgift, idet der opstod et brud på en haveslange, mens forbrugeren var på ferie. Den erhvervsdrivende afviste kravet og gjorde gældende, at et brud på en haveslange ikke kunne betegnes som et ledningsbrud, ligesom forbrugeren havde handlet uagtsomt ved ikke at tilse haveslangen jævnligt.

Forbrugeren kunne ikke få medhold i tilbagebetaling af vandafledningsafgift efter vandspild, idet et brud på en haveslange ikke måtte anses som ledningsbrud

06. juli 2017

Da forbrugeren ved en fejl ikke havde lukket for haveslangen, var koblingen mellem haveslange og sprøjtepistol gået løs, hvilket medførte et vandspild. Forbrugeren krævede refusion af vandafledningsafgift, hvilket den erhvervsdrivende afviste med henvisning til, at vandspildet var opstået grundet manglende lukning af haveslange.

Levering af vand skete ikke til privat brug

24. juni 2016

Forbrugeren havde ved den beskrevne brug af bimåler givet den erhvervsdrivende føje til at tro, at levering af vand hertil angik levering af vand til erhvervsmæssig brug og ikke til privat brug.

Ejerforening var ikke forbruger

30. november 2015

En ejerforening krævede tilbagebetaling fra et vandværk på grund af fejl på vandmåleren. Da ejerforeningen udlejede seks ud af otte lejligheder, og udlejningen var af et ikke ubetydelig omfang og varighed, kunne ejerforeningen ikke anses som forbruger. Idet der ikke var tale om en forbrugeraftale, havde Forbrugerklagenævnet ikke kompetence til at behandle sagen. 

Erstatning for vandudsivning i sommerhus

23. juli 2015

Et vandværk blev anset for en erhvervsdrivende. Forbrugeren kunne dog ikke kræve erstatning for vandudsivning i et sommerhus, da man ikke kunne forvente, at der blev ført tilsyn med sommerhuset på ejendoms-niveau.

Klage over størrelsen af et anlægsbidrag til en hovedledning i forbindelse med levering af vand

15. juli 2014

Et vandværk kan ikke uden den lokale kommunalbestyrelses godkendelse opkræve, hvad der ligger ud over det beløb, der fremgår af takstbladet.

Opkrævning for merforbrug af vand var delvist forældet

30. juni 2011

Forsyningsselskabets krav var delvist forældet, da selskabet havde haft kendskab til de omstændigheder, der begrundede kravet. Forbrugerne blev derfor fritaget for den del af opkrævningen, som lå længere end 3 år tilbage

Fortolkning af takstblad for levering af vand

25. marts 2009

Forbrugeren var berettiget til tilbagebetaling, da en naturlig fortolkning af den erhvervsdrivendes takstblad medførte, at der alene skulle betales vandafgift pr. måler opsat af den erhvervsdrivende – og ikke pr. boligenhed.

Afregning af unormalt højt vandforbrug

16. februar 2007

Vandværk havde ikke krav på fuld betaling for det registrerede forbrug, da det blev anset for overvejende sandsynligt, at måleren havde fejlregistreret forbruget