Villy Jespersen, Kolding

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte en scooter af mærket PGO af Villy Jespersen. Forbrugeren ville ophæve købet, da Villy Jespersen havde foretaget mange reparationer på scooteren, og scooteren efterfølgende stadig havde mange problemer med at starte. Købet af scooteren skete fra Villy Jespersens værksted. På værkstedet hang der prisskilte, og Villy Jespersen havde tidligere repareret motorcykler og scootere fra adressen, hvorfor nævnet vurderede, at Villy Jespersen måtte anses for at være erhvervsdrivende. Den sagkyndige udtalte, at scooteren havde et defekt startdrev, og at scooterens motor efter ca. 100-150 meters kørsel gik ud. Nævnet lagde vægt på, at den sagkyndige havde vurderet, at scooteren afveg fra, hvad man sædvanligvis kunne regne med ved en tilsvarende scooter. Nævnet vurderede derfor, at scooteren var mangelfuld.
Sidst opdateret: 15. februar 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: 

Villy Jespersen skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 3.000 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 12. april 2015. Forbrugeren skal tilbagelevere en scooter af mærket PGO til Villy Jespersen.

Villy Jespersen skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet "Nævnets begrundelse for afgørelsen" nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Villy Jespersen kan anses for at være erhvervsdrivende, og hvorvidt forbrugeren kan kræve ophævelse af købet af en scooter af mærket PGO, som han har købt af Villy Jespersen, og i den forbindelse få tilbagebetalt købesummen med et fradrag på 500 kr., da Villy Jespersen har foretaget reparation af en af køberen påført skade på scooterens sæde og dæk.

Forbrugeren har oplyst, at han den 4. juli 2014 købte scooteren af Villy Jespersen for 3.500 kr. Købet skete fra Villy Jespersens værksted, som Villy Jespersen har ejet i ca. fem år. På værkstedet hang et prisskilt, hvoraf priserne for diverse typer af reparationer fremgik, og Villy Jespersen har tidligere repareret motorcykler og scootere fra denne adresse. Kort tid efter købet oplevede forbrugeren problemer med scooteren, da den ikke ville starte. Forbrugeren klagede til Villy Jespersen, som foretog en reparation af scooteren. Efter denne reparation oplevede forbrugeren igen, at scooteren ikke ville starte, og at kickstarteren gik i stykker. Forbrugeren har oplyst, at scooteren efter flere reparationsforsøg stadig har problemer med at starte og med kickstarteren, hvorfor han har krævet ophævelse af købet med et fradrag på 500 kr., da Villy Jespersen ifølge forbrugeren har udført en reparation af scooterens sæde og dæk.

Villy Jespersen har afvist forbrugerens krav, da han har solgt scooteren som privatperson. Villy Jespersen har hertil anført, at det er hans private navn, der fremgår af kvitteringen, og at han ikke er CVR-registreret eller momsregistreret hos SKAT. Villy Jespersen har herudover ikke besvaret Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens henvendelser i sagen.

Det følger af den dagældende forbrugerklagelovs § 7, at Forbrugerklagenævnet behandler klager fra forbrugeren over erhvervsdrivende vedrørende varer, arbejds- og tjenesteydelser. Ifølge Forbrugerklagenævnets praksis skal udtrykket "erhvervsdrivende" forstås bredt, og bedømmelsen heraf beror på en samlet vurdering af den pågældendes forhold.

Efter de foreliggende omstændigheder er det nævnets vurdering, at Villy Jespersen må anses for at være erhvervsdrivende, hvorfor der er tale om et forbrugerkøb.

Nævnet har lagt vægt på, at Villy Jespersen ikke har bestridt at have haft et værksted, hvor der hang skilte med priser på reparation, og at han tidligere har foretaget reparation og salg af scootere og knallerter.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at scooteren har et defekt startdrev, at scooterens motor efter ca. 100-150 meters kørsel går ud, og at motoren herefter kun kan holdes i gang ved at lette gashåndtaget, hvorefter motoren igen går ud, når man giver scooteren fuld gas. Herudover fremgår det af den sagkyndiges udtalelse, at kickstarterpedalen er tilbøjelig til at blive hængende nede, når den trædes ned. Den sagkyndige har vurderet, at fejlen med startdrevet skyldes slitage, og at fejlen med motoren enten skyldes snavs i benzinhanen og benzinfilteret eller en defekt benzinhane. Herudover har den sagkyndige vurderet, at fejlen med kickstarteren skyldes manglende smøring af kickstartersystemets bevægelige dele.

Det følger af købelovens § 76, stk. 1, nr. 4, at der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være.

Hertil følger det af købelovens § 77a, stk. 3, at såfremt salgsgenstandenes manglende overensstemmelse med kravene i § 76 viser sig inden seks måneder efter leveringen, formodes den manglende overensstemmelse at have været til stede på det i stk. 1 nævnte tidspunkt.

Det er nævnets vurdering, at scooteren er mangelfuld. Nævnet har lagt vægt på, at den sagkyndige har vurderet, at scooteren for så vidt angår de konstaterede fejl afviger fra, hvad man sædvanligvis må regne med ved en tilsvarende scooter.

Den erhvervsdrivende skal i medfør af købelovens § 78, stk. 4, opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid. I modsat fald er forbrugeren berettiget til at hæve købet.

Det er nævnets vurdering, at Villy Jespersen ikke har opfyldt forbrugerens krav om afhjælpning inden for rimelig tid, hvorfor forbrugeren kan kræve ophævelse af købet og delvis tilbagebetaling af købesummen på 3.000 kr., som krævet.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 12. april 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Villy Jespersen, og indtil Villy Jespersen efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af den dagældende forbrugerklagelovens § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i den dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, formand
  • Tina Dhanda, indstillet af Forbrugerrådet
  • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv
  • Nicoline E. Hyldahl, indstillet af Dansk Industri
  • Per Jensen, indstillet af Forbrugerrådet

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Spørgsmål om Forbrugerklagenævnets kompetence og om mangler.

Indklagede

Emne

Scooter

Juridisk Emne

Køb

Sagsnummer

15/01770

Dato for afgørelse

16. juni 2016

Afgørelse offentliggjort

15. februar 2017

Kunne du bruge siden?