Tom Bjørn ApS

Firmatjek-sag
En forbruger købte i september 2015 et plankegulv af Ok Gulve & Gardiner A/S. Fem måneder efter reklamerede forbrugeren over, at der var ridser i gulvet og en plet, der ikke kunne fjernes, hvorfor forbrugeren krævede ophævelse. Ok Gulve & Gardiner A/S blev opløst ved erklæring, jf. selskabslovens § 216 den 10. maj 2017. Tom Bjørn ApS havde underskrevet betalingserklæringen som kapitalejer. Kapitalejere hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for gæld, forfalden som uforfalden eller omtvistet, som bestod på tidspunktet for erklæringens afgivelse. Den sagkyndige konstaterede, at der var pletter på gulvet, der ikke kunne fjernes, og at der var farvenuancer, hvilket Tom Bjørn ApS ikke har afkræftet. Det var den sagkyndiges vurdering, at det konstaterede skyldtes en fabrikationsfejl. Forbrugeren var herefter berettiget til at ophæve købet og få købesummen på 33.148,31 kr. tilbagebetalt.
Sidst opdateret: 11. oktober 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Tom Bjørn ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 33.148,31 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 6. januar 2018. Forbrugeren skal tilbagelevere et gulv af mærket Lindura 2200 x 270 x 11 mm, Eg lively 8417 - børstet.

Tom Bjørn ApS skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt et plankegulv af mærket Lindura er mangelfuldt.

Forbrugeren købte i september 2015 plankegulvet af Ok Gulve & Gardiner A/S. Fem måneder efter købet konstaterede han, at der var ridser i gulvet og en plet, der ikke kunne fjernes. Han reklamerede derfor til Ok Gulve & Gardiner A/S.

Forbrugeren har krævet at ophæve købet af gulvet. Han har oplyst, at han har behandlet gulvet med plejemidler anbefalet af Ok Gulve & Gardiner A/S. Under sagens behandling ved Forbrugerklagenævnet har forbrugeren også klaget over, at der er kommet revner i gulvet og som følge heraf skarpe kanter. Derudover har han klaget over, at der er farvenuancer i gulvet.

Ok Gulve & Gardiner A/S blev opløst ved erklæring, jf. selskabslovens § 216 den 10. maj 2017.

Kapitalejere hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for gæld, forfalden som uforfalden eller omtvistet, som bestod på tidspunktet for erklæringens afgivelse (selskabslovens § 216, stk. 4).

Tom Bjørn ApS har underskrevet betalingserklæringen som kapitalejer. Nævnet lægger herefter til grund, at Tom Bjørn ApS hæfter for eventuelle krav.

Tom Bjørn ApS er ikke kommet med bemærkninger til sagen.

Den sagkyndige har konstateret, at gulvet har åbnet sig i revner, og der som følge heraf er skarpe kanter. Den sagkyndige har videre konstateret, at der er pletter på gulvet, der ikke kan fjernes, og at der er farvenuancer.

Det er den sagkyndiges vurdering, at det konstaterede skyldes en fabrikationsfejl.

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis den er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Viser salgsgenstandens manglende overensstemmelse med kravene i købelovens § 76 sig inden seks måneder efter leveringen, formodes den manglende overensstemmelse at have været til stede på leveringstidspunktet (købelovens § 77 a, stk. 3).

Efter indholdet af den sagkyndiges udtalelse vurderer nævnet, at Tom Bjørn ApS ikke har afkræftet formodningen for, at fejlene var til stede på leveringstidspunktet, hvorfor gulvet er mangelfuldt.

I tilfælde af mangler ved salgsgenstanden har køberen valget mellem afhjælpning, ombytning, et passende afslag i købesummen eller at hæve købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig (købelovens § 78, stk. 1).

Retten til at ophæve et køb er som udgangspunkt betinget af, at køberen kan tilbagelevere det modtagne i væsentlig samme stand, hvori det var, da køberen fik det i hænde (købelovens § 57, stk. 1).

Idet manglerne skyldes gulvets egen beskaffenhed, forhindrer det ikke forbrugeren i at ophæve købet (købelovens § 58).

Forbrugeren er herefter berettiget til at ophæve købet og få købesummen på 33.148,31 kr. tilbagebetalt.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 6. januar 2018 som er 30 dage efter den dag, Nævnenes Hus fremsatte krav om betaling til Tom Bjørn ApS på vegne af forbrugeren, og indtil Tom Bjørn ApS efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregningen af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, nævnets formand
  • Anita Barbesgaard, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Jakob Reland, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af gulv

Indklagede

Emne

Spørgsmål om opløsning ved erklæring, jf. selskabslovens § 216, stk. 4. Endvidere spørgsmål om mangler, ophævelse og tilbagelevering i væsentlig samme stand.

Juridisk Emne

Opløsning af selskab, hæftelsesansvar, mangler, ophævelse, tilbagelevering

Sagsnummer

18/09301

Dato for afgørelse

27. september 2018

Afgørelse offentliggjort

11. oktober 2018

Kunne du bruge siden?