Tina A. Elnef (Kennel Silver Coat)

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte en hund af Tina A. Elnef. Efter købet konstaterede en dyrlæge, at hunden var kryptorchid. Forbrugeren fik ikke oplysning om hundens kryptorchisme ved købet og fik ikke afslag herfor. Forbrugeren fik ved købet udleveret en sundhedsbog, hvoraf det ikke fremgik, at hunden var kryptorchid. Forbrugeren klagede derfor til Tina A. Elnef. Forbrugeren krævede erstatning for udgifterne til operation og vaccination. Tina A. Elnef afviste forbrugerens krav. Tina A. Elnef anførte desuden, at hun ikke var erhvervsdrivende. Nævnet vurderede, at Tina A. Elnef var erhvervsdrivende, og lagde ved afgørelsen vægt på, at hunden blev solgt med kontrakt og sundhedsbog, at opdrætter var registreret i Dansk Kennel Klub, og at Tina A. Elnef ifølge sine egne oplysninger fik et kuld hvalpe om året, og havde solgt hvalpe i cirka 20 år. Den sagkyndige konstaterede, at hunden var kryptorchid, og at den formentlig var det ved købet, idet lidelsen er arvelig. På den baggrund fandt nævnet, at hunden var mangelfuld. Forbrugeren var derfor berettiget til et afslag i købesummen, som skønsmæssigt blev fastsat til 2.000 kroner.
Sidst opdateret: 16. august 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Tina A. Elnef skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 2.000 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 12. februar 2016. Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en hund er mangelfuld som følge af kryptorchisme og manglende vaccination, og om forbrugeren som følge heraf er berettiget til erstatning af udgifterne til en operation og en vaccination.

Forbrugeren har oplyst, at hun købte hunden den 13. april 2015. Den 14. april 2015 konstaterede hendes dyrlæge, at hunden var kryptorchid, hvilket ligeledes blev konstateret den 18. august 2015. Hun klagede telefonisk til Tina A. Elnef den 14. april 2015 og skriftligt den 5. juli 2015. Hun fik ikke oplysning om hundens kryptorchisme ved købet og fik ikke et afslag herfor. Hun fik ved købet udleveret en sundhedsbog, hvoraf det ikke fremgik, at hunden var kryptorchid. Forbrugeren har oplyst, at hunden ikke var vaccineret ved købet, og at hun ikke fik et afslag i købesummen herfor.

Forbrugeren har krævet erstatning for udgiften til operation og vaccination, subsidiært en 10-årig bankgaranti på beløbet for en operation.

Tina A. Elnef har afvist forbrugerens krav, idet hun har tilbudt at købe hunden tilbage, hvilket forbrugeren afviste, alternativt at give et afslag på 2.000 kr. Hun tilbød at få hunden vaccineret inden udlevering. Hun har desuden anført, at hun ikke er erhvervsdrivende.

Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over erhvervsdrivende (forbrugerklagelovens § 19). Der er tale om en forbrugeraftale, hvis en erhvervsdrivende som led i sit erhverv indgår aftale med en person, som hovedsageligt handler uden for sit erhverv. Det er således en forudsætning for Forbrugerklagenævnets behandling af sagen, at Tina A. Elnef i forbindelse med salget handlede som led i sit erhverv.

Nævnet har vurderet, at Tina A. Elnef er erhvervsdrivende og har ved afgørelsen lagt vægt på, at hunden blev solgt med kontrakt og sundhedsbog, at opdrætter er registreret i Dansk Kennel Klub, og at Tina A. Elnef ifølge sine egne oplysninger får et kuld hvalpe om året og har holdt samt solgt hvalpe i cirka 20 år.

En forbruger er berettiget til erstatning, hvis den erhvervsdrivende har handlet ansvarspådragende, og forbrugeren har lidt et kausalt tab. Forbrugeren har ikke løftet bevisbyrden for, at Tina A. Elnef har handlet ansvarspådragende, da det ikke er godtgjort, at Tina A. Elnef forud for købet var bekendt med, at hunden led af kryptorchisme. Forbrugeren er derfor ikke berettiget til erstatning eller en 10-årig bankgaranti.

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Lider en salgsgenstand af en mangel, skal den erhvervsdrivende opfylde krav eller tilbud om afhjælpning inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen. Sker dette ikke, kan køberen kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, omlevering eller, for så vidt dette kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger, lade manglen afhjælpe for sælgers regning (købelovens § 78, stk. 4).

Den sagkyndige har konstateret, at hunden er kryptorchid, og at den formentlig var det ved købet, idet lidelsen er arvelig.

Nævnet finder på den baggrund, at hunden var mangelfuld.

Forbrugeren har ikke krævet ophævelse af købet, og hun er derfor i stedet berettiget til et afslag i købesummen. Nævnet fastsætter dette skønsmæssigt til 2.000 kr.

Forbrugeren har ikke godtgjort, at det var aftalt, at Tina A. Elnef skulle afholde udgiften til vaccination, og forbrugeren kan derfor ikke få medhold i dette krav.

Tina A. Elnef skal derfor til forbrugeren betale et afslag på 2.000 kr.

Renteberegning

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 12. februar 2016, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular (Center for Klageløsning) til Tina A. Elnef, og indtil Tina A. Elnef efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:
Rasmus Damm, nævnets formand
Frederik Dehlholm, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
Anita Barbesgaard, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
Claus Bonde Mikkelsen, indstillet af FOIF
Jean Le Fevre, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af hund

Indklagede

Emne

Klage over køb af hund med kryptorchisme.

Juridisk Emne

Krav om erstatning for operation og manglende vaccination. Spørgsmål om kompetence.

Sagsnummer

16/03713

Dato for afgørelse

20. april 2017

Afgørelse offentliggjort

16. august 2017

Kunne du bruge siden?