The Sax Shack

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte en barytonsaxofon på The Sax Shack’s hjemmeside. Ved modtagelsen konstaterede forbrugeren transportskader på saxofonen, herunder at stangen til det høje F var blevet bøjet. Saxofonen blev repareret af en erhvervsdrivende i Danmark, og The Sax Shack betalte udgiften hertil. Forbrugeren reklamerede herefter over, at stangen igen var blevet bøjet efter almindelig brug. Da The Sax Shack er hjemmehørende i England, og da saxofonen er leveret til Danmark, havde Forbrugerklagenævnet kompetence til at behandle sagen, jf. Bruxelles Ia-forordningen artikel 7, stk. 1, litra b. Nævnet vurderede på baggrund af en sagkyndig udtalelse, at saxofonkassen var mangelfuld. Forbrugeren havde tidligere i forløbet afslået The Sax Shack´s tilbud om ophævelse og i stedet accepteret reparation af saxofonen. Forbrugeren var derfor ikke berettiget til at hæve købet, men alene berettiget til et afslag i prisen.
Sidst opdateret: 13. december 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

The Sax Shack skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 5.000 kr. til forbrugeren.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en barytonsaxofon af mærket Bauhaus Walstein BS-PD, som forbrugeren købte den 1. april 2015 på The Sax Shack´s hjemmeside, er mangelfuld.

Forbrugeren konstaterede den 7. april 2015 ved modtagelsen af saxofonen transportskader på saxofonen, og han reklamerede over, at stangen til det høje F var blevet skæv. Efter aftale med The Sax Shack fik han repareret saxofonen af en erhvervsdrivende i Danmark. The Sax Shack betalte udgiften på 1.750 kr. for reparationen. Den 26. maj 2015 reklamerede forbrugeren igen til The Sax Shack, da stangen igen var blevet bøjet efter almindelig brug.

Forbrugeren har krævet ophævelse og købesummen på £ 2.575, svarende til 26.406,36 kr., tilbagebetalt. Forbrugeren har anført, at der må være noget galt med materialets kvalitet, herunder legeringen, siden saxofonens dele bøjer så let.

The Sax Shack har afvist forbrugerens reklamation og anført, at der ikke er en materialefejl ved saxofonen og henviser til, at den beskrevne fejl skyldes, at der er sket noget med saxofonen, som har forårsaget, at stangen til det høje F er bøjet. Endvidere har The Sax Shack anført, at forbrugeren blev tilbudt ophævelse flere gange i reklamationsforløbet, hvilket forbrugeren afviste, da han ønskede saxofonen repareret.

Værneting

Forbrugerklagenævnet har kompetence til at behandle sager, der rejses mod den, der efter retsplejelovens regler kan sagsøges ved den danske domstol om de spørgsmål, som klagen omfatter (den dagældende forbrugerklagelovs § 2, stk. 1)

Da The Sax Shack er hjemmehørende i England og således inden for EU, skal vurderingen af, om der er værneting for klagen i Danmark, foretages efter Bruxelles Ia-forordningen. Det følger af forordningens artikel 7, stk. 1, litra a, at i forbindelse med køb af vare kan en person sagsøges ved retten på det sted, hvor en vare er blevet leveret eller skulle have været leveret, jf. artikel 7, stk. 1, litra b.

På denne baggrund er der værneting i Danmark, da saxofonen blev leveret i Danmark.

Lovvalg

Det følger af Romkonventionens regler, der er gennemført ved dansk ret ved lov nr. 188 af 9. maj 1984 (med senere ændringer), om lovvalg, at i mangel af en lovvalgsaftale mellem parterne, er aftalen undergivet loven i det land, hvor aftalen har sin nærmeste tilknytning (konventionens artikel 4, stk. 1).

Nævnet har ved vurderingen af, hvor aftalen har sin nærmeste tilknytning, lagt vægt på, at The Sax Shack er beliggende i England, at The Sax Shack´s hjemmeside er på engelsk, og at priserne er i engelske pund. Engelsk ret finder derfor anvendelse på forholdet mellem parterne.

De engelske køberetlige regler er ligesom de danske køberetlige regler baseret på EU-direktivet 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed (forbrugerkøbsdirektivet). England har implementeret forbrugerkøbsdirektivet i Sale of Goods Act 1979 (herefter SGA).

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at stangen til det høje F er skæv. Den sagkyndige har vurderet, at det konstaterede med overvejende sandsynlighed er opstået som følge af transporten, idet legeringen saxofonen ikke passer korrekt ned i saxofonkassen, sammenholdt med det forhold, at der er tale om en tung saxofon, som er lavet i forholdsvis blødt materiale.

Herudover har den sagkyndige udtalt, at saxofonkassen er af dårlig kvalitet, og at saxofonen ikke passer optimalt ned i saxofonkassen, hvilket medfører, at saxofonen kan glide frem og tilbage og derfor ikke er optimalt beskyttet.

Det følger af SGA, at der foreligger en mangel ved en vare, hvis varen er af en anden beskaffenhed end den, som den ifølge aftalen skulle være (jf. SGA § 48A, stk. 1).

I tilfælde af mangler ved det købte har køberen som udgangspunkt valget mellem at få afhjulpet manglerne, at få ombyttet varen, at få et afslag i købesummen eller at hæve købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig. Forbrugeren kan endvidere kræve ophævelse af købet, hvis en mangel ikke er afhjulpet inden rimelig tid (jf. SGA § 48B).

Nævnet har på baggrund af den sagkyndiges udtalelse vurderet, at saxofonkassen er mangelfuld.

Forbrugeren har tidligere afslået The Sax Shack´s tilbud om ophævelse og i stedet accepteret reparation af saxofonen.

Forbrugeren er derfor ikke nu berettiget til at hæve købet, men alene berettiget til et afslag i prisen som fastsættes skønsmæssigt til 5.000 kr.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, nævnets formand
  • Lars Alexander Clark, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Casper Schad, indstillet af FDM
  • Claus Bonde Mikkelsen, indstillet af FOIF
  • Sara Lynge Jægerfeldt, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af en saxofon.

Indklagede

  • The Sax Shack

    Unit 1, China Street

    ST4 3NJ Fenton, Staffordshire, Storbritannien

Emne

Klage over mangel. Spørgsmål om værneting og lovvalg.

Juridisk Emne

Køb, mangler, afhjælpning

Sagsnummer

15/09094

Dato for afgørelse

09. maj 2017

Afgørelse offentliggjort

13. december 2017

Kunne du bruge siden?