Superlight Bikeparts GmbH, Wiedemeier & Podstufka Gbr., Tyskland

Firmatjek-sag
Forbrugeren har oplyst, at han efter at have modtaget det bestilte cykelhjulsæt konstaterede, at der manglede bremseklodser og strafferinger på fælgen. Han konstaterede endvidere ridser på hjulsættets for- og bagnav. Den erhvervsdrivende har gjort gældende, at der er tale om et bestillingskøb, hvorfor de almindelige handelsbetingelser ikke gør sig gældende. Det er nævnets vurdering, at hjulsættet er mangelfuldt. Da den erhvervsdrivende ikke har omleveret hjulsættet inden for rimelig tid, er det nævnets vurdering, at forbrugeren er berettiget til at hæve købet.
Sidst opdateret: 15. februar 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Superlight Bikeparts GmbH, Wiedemeier & Podstufka Gbr. skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 1.550,90 euro til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 15. juli 2013. 

Superlight Bikeparts GmbH, Wiedemeier & Podstufka Gbr. skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Forbrugerklagenævnet har kompetence til at behandle klagen over det hjulsæt, forbrugeren købte på hjemmesiden tilhørende Superlight Bikeparts GmbH, Wiedemeier & Podstufka Gbr. (herefter ”Superlight Bikeparts”), hvorvidt dansk ret finder anvendelse på sagen, og hvorvidt hjulsættet er mangelfuldt.

Forbrugeren har oplyst, at han den 24. maj 2013 bestilte et cykelhjulsæt på Superlight Bikeparts hjemmeside. Ved modtagelse af hjulsættet, konstaterede han, at der manglede bremseklodser og stafferinger på fælgen. Han reklamerede derfor til Superlight Bikeparts, som oplyste, at de ville eftersende de manglende dele. Da han 10 dage senere ikke havde modtaget de manglende dele, gennemgik han hjulsættet grundigt for fejl og konstaterede i den forbindelse, at fælgen på det fremsendte hjulsæt ikke svarede til den, som var afbilledet på Superlight Bikeparts’ eller producentens hjemmeside. Han konstaterede endvidere ridser på hjulsættets for- og bagnav. Forbrugeren krævede herefter ophævelse af købet, og returnerede hjulsættet til Superlight Bikeparts.

Forbrugeren har krævet købet ophævet, fordi han har fået leveret et hjulsæt, der ikke stemmer overens med det hjulsæt, som han bestilte på Superlight Bikeparts’ hjemmeside, og fordi hjulsættets for- og bagnav er ridsede. Forbrugeren har anført, at Superlight Bikeparts gentagne gange har lovet ham at sende et nyt hjulsæt, hvilket dog ikke er sket.

Superlight Bikeparts har ikke svaret under sagens behandling, men har over for forbrugeren gjort gældende, at der er tale om et bestillingskøb, hvorfor de almindelige handelsbetingelser ikke gør sig gældende.

Værneting

Forbrugerklagenævnet har kompetence til at behandle klager, der rejses mod den, der efter retsplejelovens regler kan sagsøges ved en dansk domstol om de spørgsmål, som klagen omfatter (forbrugerklagelovens § 2, stk. 1). 

Da Superlight Bikeparts er beliggende i Tyskland og således har hjemsted i et EU-land, skal vurderingen af, om der er værneting for klagen i Danmark, foretages efter Bruxelles I-forordningen. 

Det følger af forordningens artikel 15, stk. 1, litra c, at spørgsmålet om værneting skal afgøres efter forordningens afdeling om forbrugeraftaler, når aftalen er indgået af en forbruger med en erhvervsdrivende, der udøver erhvervsmæssig virksomhed i den medlemsstat, hvor forbrugeren har bopæl, eller på en hvilken som helst måde retter sådan virksomhed mod denne medlemsstat, og aftalen er omfattet af den pågældende virksomhed.

Det er nævnets vurdering, at Superlight Bikeparts ved sin markedsføring på internetsiden www.superlight-bikeparts.de har rettet sin virksomhed mod europæiske lande, herunder mod Danmark. Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at markedsføring på internettet som udgangspunkt er global, at den pågældende internetside er tilgængelig i Danmark, at det er muligt at vælge dansk sprog på hjemmesiden, og at Danmark kan vælges som modtagerland under bestillingsprocessen, således fragtomkostningerne ved forsendelse til Danmark fremgår. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at Superlight Bikeparts havde kendskab til forbrugerens bopælsadresse i Danmark ved aftaleindgåelsen, og uagtet dette accepterede at indgå en aftale med forbrugeren.

Der er som følge heraf værneting i Danmark (Bruxelles I-forordningen artikel 16, stk. 1), hvorefter Forbrugerklagenævnet har kompetence til at behandle sagen (forbrugerklagelovens § 2, stk. 1).

Lovvalg

Det følger af Romkonventionens regler om lovvalg i forbindelse med forbrugeraftaler, at aftalen i mangel af en lovvalgsaftale mellem parterne, er undergivet loven i det land, hvor forbrugeren har sin bopæl, hvis der i dette land forud for aftalens indgåelse er foretaget reklamering, og forbrugeren dér har fortaget de handlinger, der fra hans side er nødvendige for aftalens indgåelse (konventionens artikel 5, stk. 1-3). 

Fortolkning af Bruxelles I-forordningen vil ifølge litteraturen have en afsmittende effekt på fortolkningen af Rom-konventionen. 

Det er i overensstemmelse med det tidligere anførte, og da forbrugeren har foretaget bestillingen via hjemmesiden www.superlight-bikeparts.de i Danmark, nævnets vurdering, at dansk ret finder anvendelse på sagen.  

Hjulsættet

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være, herunder hvis salgsgenstanden ikke med hensyn til art, mængde, kvalitet og andre egenskaber stemmer overens med aftalen (købelovens § 76, stk. 4 smh. købelovens § 75a, stk. 1).

Det er nævnets vurdering, at hjulsættet er mangelfuldt. Nævnet har lagt vægt på, at der er leveret et hjulsæt som ikke stemmer overens med det aftalte, ligesom hjulsættet i øvrigt var ridset.

En sælger skal opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen (købelovens § 78, stk. 1, nr. 4, jf. § 79, stk. 1).

Da Superlight Bikeparts fortsat ikke har omleveret hjulsættet, er det nævnets vurdering, at Superlight Bikeparts ikke har opfyldt tilbuddet om omlevering af hjulsættet inden for rimelig tid, og forbrugeren er som følge heraf berettiget til at hæve købet. 

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 15. juli 2013, som er 30 dage efter den dag, forbrugeren krævede ophævelse af købet over for Superlight Bikeparts, og indtil Superlight Bikeparts efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Kirsten Nielsen, indstillet af Forbrugerrådet
  • Sara L. Jægerfeldt, indstillet af Dansk Erhverv
  • Catja Middelboe Andersen, indstillet af BFE
  • Jan Staack, indstillet af Dansk IT

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af hjulsæt til cykel på tysk hjemmeside.

Indklagede

Emne

Spørgsmål om værneting og lovvalg. Spørgsmål om mangler

Juridisk Emne

Spørgsmål om værneting og lovvalg. Spørgsmål om mangler

Sagsnummer

14/00784

Dato for afgørelse

09. april 2015

Afgørelse offentliggjort

15. februar 2017

Kunne du bruge siden?