Stolbrolykke Maskinstation ApS, Nordborg

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte en ATV af Stolbrolykke Maskinstation ApS. Forbrugeren reklamerede kort tid efter købet over, at ATV’en var mangelfuld, idet samtlige motorgummiophæng var i stykker, at der var utæthed ved bagtøj/trækaksler med olie, at der var olie under motorblok/gearkasse, at gearstangen var revnet og at gearolien var grumset. Den sagkyndige udtalte, at der var konstateret forøget tryk i ekspansionsbeholderen, hvilket anses for at være en fabrikationsfejl. Herudover udtalte den sagkyndige, at toppakningen sandsynligvis var utæt, hvilket var en følgeskade af den defekte vandpumpe. Nævnet vurderede, at der var tale om væsentlige mangler, og at forbrugeren kunne hæve købet mod et skønsmæssigt fastsat fradrag.
Sidst opdateret: 15. februar 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: 

Forbrugerklagenævnets afgørelse af 16. juni 2016 ophæves. Forbrugerklagenævnet træffer herefter følgende afgørelse:

Stolbrolykke Maskinstation ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 57.278,75 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 28. februar 2015. Forbrugeren skal tilbagelevere Linhai Hvid ATV 400 ccm, registreringsnr. AG 80 473, stel nr. LL8ADV4WACOC00004. 

Stolbrolykke Maskinstation ApS skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en ATV, som forbrugeren har købt hos Stolbrolykke Maskinstation ApS den 17. januar 2014, er mangelfuld, og om forbrugeren som følge heraf kan hæve købet.

Forbrugeren reklamerede kort tid efter købet af ATV'en over, at samtlige motorgummiophæng var i stykker, at der var utæthed ved bagtøj/trækaksler med olie, at der var olie under motorblok/gearkasse, at gummi ved gearstang var revnet og at gearolien var grumset, idet det så ud, som om, at der var aluminiumstøv i.

Forbrugeren har oplyst, at Stolbrolykke Maskinstation ApS undersøgte ATV'en, men da de ikke kunne konstatere fejl ved ATV'en, skiftede de blot olie og sendte den retur til ham. Han har oplyst, at han herefter konstaterede, at der fortsat var oliespild fra ATV'en, hvilket han igen reklamerede over til Stolbrolykke Maskinstation ApS. Desuden konstaterede han, at der var en fejl ved temperaturmåleren på ATV'en, idet den viste max udslag på displayet, selvom blæserne ikke kørte. Der var temperaturforskel på kølertop og kølerbund. Stolbrolykke Maskinstation ApS undersøgte ATV'en, men forbrugeren reklamerede igen kort tid efter over, at ATV'en var blevet utæt ved pakningen på vandpumpen, efter den havde været til undersøgelse. Stolbrolykke Maskinstation ApS undersøgte ATV'en igen. Nogen tid efter reklamerede forbrugeren over en række nye fejl ved ATV'en. Der kom kølervæske ud af overløbsslangen og olie fra gearkassen, og stabilisatorstangen ved baghjulet sad løst. Han har ikke benyttet ATV'en efter den 6. januar 2015, hvor han konstaterede udstødningsgas i kølervæsken.

Forbrugeren har på baggrund heraf krævet ophævelse af købet.

Stolbrolykke Maskinstation ApS har afvist at imødekomme forbrugerens krav. De har undersøgt ATV´en og har ikke konstateret fejl ved den.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at der er konstateret forøget tryk i ekspansionsbeholderen, hvilket anses for at være en materiale-/fabrikationsfejl, da det antagelig skyldes, at vandpumpen har været defekt, hvorfor driftstemperaturen bliver for høj i kølesystemet. Herudover har den sagkyndige udtalt, at toppakningen sandsynligvis er utæt, hvilket er en følgeskade af den defekte vandpumpe.

Den sagkyndige har desuden udtalt, at forbrugeren har monteret to LED-baglygter på ATV´en. For at bringe ATV´en tilbage til oprindelig stand, skal de to LED-baglygter samt ledninger dertil afmonteres, og i de derefter blottede monteringshuller, skal originale reflekser genmonteres. Den sagkyndige har udtalt, at ny original baglygte skal monteres for at genetablere original ledningsføring. Den sagkyndige mener, at en tilbageførsel vil være en let opgave.

Det følger af købelovens § 76, stk. 1, nr. 4, at der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være.

Nævnet har på baggrund af den sagkyndiges udtalelse vurderet, at ATV'en er mangelfuld. Nævnet har lagt vægt på, at den sagkyndige har konstateret materiale-/fabrikationsfejl ved ATV'en.

Det følger af købelovens § 78, stk. 4, at sælgeren skal opfylde tilbud om afhjælpning inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen. Såfremt sælgeren ikke har tilbudt afhjælpning inden for rimelig tid, kan køberen hæve købet.

Det er nævnets vurdering, at der ikke er sket tilstrækkelig afhjælpning inden for rimelig tid, hvorfor forbrugeren er berettiget til at hæve købet (købelovens § 78, stk. 4).

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at forbrugeren reklamerede over, at toppakningen var utæt den 14. juli 2014, og at Stolbrolykke Maskinstation ApS først tilbød at afhjælpe den utætte toppakning den 13. maj 2015. Der er således gået 10 måneder fra forbrugerens reklamation over den utætte toppakning, til Stolbrolykke Maskinstation ApS' tilbud om afhjælpning.

Det er en betingelse for ophævelse af købet, at køberen tilbageleverer det modtagne i væsentlig samme stand og mængde, hvori det var ved leveringen (købelovens § 57, stk. 1).

Det er nævnets vurdering, at ATV'en kan tilbageleveres i væsentlig samme stand, idet bemærkes, at de to LED-baglygter, som forbrugeren har monteret på ATV'en ifølge den sagkyndige let kan afmonteres, således at ATV'en kan bringes tilbage i den stand, hvori den var ved leveringen.

Nævnet lægger til grund, at forbrugeren ikke har benyttet ATV’en efter den 6. januar 2015, hvor han konstaterede udstødningsgas i kølevæsken.

Den sagkyndige har udtalt, at ATV'en ved undersøgelsen viste symptomer på at toppakningen var utæt. Den sagkyndige har udtalt, at et normalt symptom på en utæt toppakning er udstødningsgas i kølervæsken. Den sagkyndige har sluttelig udtalt, at udstødningsgas i kølervæsken medfører en risiko for at motoren totalskades, hvis den bruges.

Det på den baggrund er nævnets vurdering, at der ikke skal ske fradrag i købesummen for nytte af brug.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 28. februar 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Stolbrolykke Maskinstation ApS, og indtil Stolbrolykke Maskinstation ApS efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af dagældende forbrugerklagelovs § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, nævnets formand
  • Frederik Dehlholm, indstillet af Forbrugerrådet – 2 stemmer
  • Rasmus Reichhardt Svendsen, indstillet af Dansk Industri
  • Albert Pedersen, indstillet af Danva

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af en ATV

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangler, ophævelse og fradrag for nytte af brug

Juridisk Emne

Køb

Sagsnummer

16/10085

Dato for afgørelse

16. juni 2016

Afgørelse offentliggjort

15. februar 2017

Kunne du bruge siden?