Speakers Club ApS

Firmatjek-sag
Sagen drejer sig om, hvorvidt der var indgået en aftale mellem forbrugeren og Speakers Club ApS om en tilfredshedsgaranti for et kursus, og om hvorvidt der var indgået en aftale om tilbagebetaling af en del af vederlaget for kurset, og endelig, om forbrugeren var berettiget til tilbagebetaling af vederlaget for et medlemskab, som forbrugeren havde tegnet hos Speakers Club ApS. Nævnet vurderede, at forbrugeren ikke havde godtgjort, at der var indgået en aftale om en tilfredshedsgaranti med Speakers Club ApS, men at forbrugeren var berettiget til tilbagebetaling af 11.995 kroner. Nævnet lagde herved vægt på, at Speakers Club ApS henvendelse til forbrugeren via SMS måtte forstås som et tilbud, om at forbrugeren kunne få tilbagebetalt 11.995 kroner, hvilket forbrugeren havde accepteret. Forbrugeren havde ikke godtgjort, at abonnementsaftalen var misligholdt, hvorfor forbrugeren ikke var berettiget til at få pengene tilbage.
Sidst opdateret: 11. oktober 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Speakers Club ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 11.995 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 22. april 2014.

Speakers Club ApS skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der er indgået en aftale mellem forbrugeren og Speakers Club ApS om tilfredshedsgaranti for det kursus, som hun købte billet til via Speakers Club ApS’ hjemmeside. Sagen drejer sig dernæst om, hvorvidt der er indgået en aftale om tilbagebetaling af en del af vederlaget for kurset, og om forbrugeren er berettiget til tilbagebetaling af vederlaget for et medlemskab, som hun har tegnet hos Speaker Club ApS.

Forbrugeren har oplyst, at hun den 25. februar 2014 på Speakers Club ApS’ hjemmeside købte et medlemskab til Speakers Club ApS for 3.000 kr. og en billet til kurset ”Unleash the Power Within” med Tony Robbins for 15.395 kr. På dagen for kurset oplyste Tony Robbins fra scenen, at der var 100 % tilfredshedsgaranti. Da forbrugeren ikke var tilfreds med kurset, henvendte hun sig til personalet, der henviste hende til Speakers Club ApS’ stand, hvor det blev det aftalt, at Speakers Club ApS skulle undersøge mulighederne for en tilbagebetaling. Dagen efter, den 22. marts 2014, modtog forbrugeren en e-mail fra Speakers Club ApS, hvoraf fremgik:

”[…] Har talt med dem. De vil gerne tilbyde os at få 11995 tilbage. Vil du det? Så skal du komme til vores stand […]”

Forbrugeren henvendte sig herefter i Speakers Club ApS’ stand, hvor det ifølge forbrugeren blev aftalt, at hun i hvert fald skulle have udbetalt 11.995 kr., men at Speakers Club ApS skulle forsøge at få et større beløb udbetalt. Senere henvendte forbrugeren sig flere gange til Speakers Club ApS og rykkede for udbetalingen, som dog ikke skete.

Forbrugeren har krævet tilbagebetaling af 18.395 kr., svarende til 3.000 kr. for medlemskabet af Speakers Club ApS og 15.395 kr. for billetten til kurset ”Unleash the Power Within” og har gjort gældende, at der til kurset blev givet en tilfredshedsgaranti. Hun har derudover gjort gældende, at hun har indgået en bindende aftale med Speakers Club ApS om tilbagebetaling af 11.995 kr.

Speakers Club ApS har afvist forbrugerens krav og har gjort gældende, at selskabet ikke har udstedt en tilfredshedsgaranti, ligesom de ikke har lovet forbrugeren en fortrydelsesret eller tilbagebetaling af 11.995 kr.

Det følger af aftalelovens regler, at tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren (aftalelovens § 1).

Det er nævnets vurdering, at forbrugeren ikke har godtgjort, at der med Speakers Club ApS er indgået en aftale om tilfredshedsgaranti.

Det er dog uagtet dette nævnets vurdering, at forbrugeren er berettiget til en tilbagebetaling af 11.995 kr. Nævnet har herved lagt vægt på, at Speakers Club ApS’ SMS af 22. marts 2014 må forstås som et tilbud om, at forbrugeren kunne få tilbagebetalt 11.995 kr., hvilket forbrugeren accepterede ved sin henvendelse i selskabets stand. Nævnet bemærker, at tilbuddet kan fremstå som afgivet på vegne af tredjemand. Idet Speakers Club ApS har oplyst ikke at have kunnet handle på vegne af arrangøren, er Speakers Club ApS i givet fald bundet af løftet, jf. aftalelovens § 25. Der er således indgået en bindende aftale mellem Speakers Club ApS og forbrugeren.

Nævnet har endelig fundet, at forbrugeren ikke har godtgjort, at Speakers Club ApS har misligholdt abonnementsaftalen, hvorfor forbrugeren ikke er berettiget til at ophæve denne og kræve tilbagebetaling af vederlaget herfor.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 22. april 2014, som er 30 dage efter den dag, forbrugeren og Speakers Club ApS indgik aftale om tilbagebetaling af 11.995 kr., og indtil Speakers Club ApS efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af den dagældende forbrugerklagelovs § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i den dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i den dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Esben Hvam, Nævnets formand
  • Dennis Lange, Indstillet af FDM (2 stemmer)
  • Jakob Hahn, Indstillet af Dansk Erhverv
  • Ole Poulsen, Indstillet af Dansk Renseri Forening

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af medlemskab og billet til kursus

Indklagede

Emne

Spørgsmål om der er indgået aftale om tilfredshedsgaranti. Bindende aftale.

Juridisk Emne

Aftaler, medlemskab

Sagsnummer

15/06574

Dato for afgørelse

28. november 2016

Afgørelse offentliggjort

11. oktober 2017

Kunne du bruge siden?