Skip navigation

Sjællands Auktionshus ApS

Firmatjek-sag
Den 25. februar 2017 købte en forbruger en pilleovn for 4.810 kr. hos Sjællands Auktionshus ApS via online auktion på selskabets hjemmeside. Forbrugeren konstaterede ved afhentningen, at der manglede en prøvningsattest. Forbrugeren kontaktede Sjællands Auktionshus og krævede ophævelse af købet, med begrundelsen, at det ikke er lovligt at sælge en pilleovn uden prøvningsattest, og forbrugeren ikke besigtigede pilleovnen før auktionen. Sjællands Auktionshus afviste kravet, og anførte, at forbrugeren besigtigede pilleovnen inden købet, og det fremgår af Sjælland Auktionshus´ auktionsvilkår, at ”Alt sælges i den stand det forefindes ved hammerslag… vi ikke tester eller gennemprøver de enkelte effekter…”. Det var nævnets vurdering, at pilleovnen var mangelfuld som følge af den manglende prøvningsattest, og at manglen ikke var uvæsentlig. Endvidere udtalte nævnet, at forbeholdet i auktionsvilkårene var ugyldigt jf. købelovens § 77. Forbrugeren kunne derfor ophæve købet.
Sidst opdateret: 23. august 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Sjællands Auktionshus ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 4.810 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 31. marts 2017. Forbrugeren skal tilbagelevere pilleovnen af mærket Zibro Adina, model 70S.

Sjællands Auktionshus ApS skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en pilleovn af mærket Zibro Adine, model 70S, er mangelfuld.

Den 25. februar 2017 købte forbrugeren en pilleovn af mærket Zibro Adine for 4.810 kr. hos Sjællands Auktionshus ApS via online auktion på selskabets hjemmeside. Den 26. februar 2017 afhentede han pilleovnen. Da han kom hjem med pilleovnen, konstaterede han, at der manglede en prøvningsattest. Forbrugeren kontaktede Sjællands Auktionshus og krævede at ophæve købet. Sjællands Auktionshus afviste kravet.

Forbrugeren har krævet at ophæve købet og har anført, at det ikke er lovligt at sælge en pilleovn uden en prøvningsattest, og at han ikke besigtigede pilleovnen dagen før auktionen.

Sjællands Auktionshus har afvist kravet og anført, at forbrugeren besigtigede pilleovnen inden købet, og selskabet har tilbudt at tage pilleovnen retur fratrukket selskabets omkostninger.

Det følger af købeloven, at der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om forhold, der har haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden, og som sælgeren kendte eller burde kende (købelovens § 76, stk. 1, nr. 3).

Fyringsanlæg må kun bringes i omsætning, overdrages eller tilsluttes, når de opfylder grænseværdierne i bilag 1 for så vidt angår rumopvarmere og bilag 2 for så vidt angår centralvarmekedler. Et fyringsanlægs overensstemmelse med kravene i bilag 1 eller bilag 2, skal være dokumenteret i en prøvningsattest udstedt og underskrevet af et målerlaboratorium eller et prøvningsinstitut (Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW § 4, stk. 1 og 2)

Det fremgår af Sjælland Auktionshus´ auktionsvilkår, at ”Alt sælges i den stand det forefindes ved hammerslag og der er således ingen garanti af nogen art. Vi gør opmærksom på at vi ikke tester eller gennemprøver de enkelte effekter. Køber har selv mulighed for at teste og se effekterne under eftersynet […] Køber har det fulde ansvar for, at det købte opfylder alle lovmæssige krav, før det tages i brug […]”.

Lider salgsgenstanden af en mangel, har køberen valget mellem 1) afhjælpning af mangelen, 2) levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering), 3) et passende afslag i købesummen eller 4) ophævelse af købet, hvis mangelen ikke er uvæsentlig (købelovens § 78, stk. 1).

Det er nævnets vurdering, at pilleovnen er mangelfuld som følge af den manglende prøvningsattest, og at manglen ikke er uvæsentlig. Nævnet bemærker, at forbeholdet i auktionsvilkårene er ugyldigt jf. købelovens § 77.

Forbrugeren får medhold i det fremsatte krav om at ophæve købet.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyret

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 31.marts 2017, som er 30 dage efter den dag, forbrugeren fremsatte sit krav over for Sjællands Auktionshus ApS, og indtil Sjællands Auktionshus ApS efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregningen af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Christian Brandt, indstillet af Finans & Leasing
  • Jakob Hahn, indstillet af Danmarks Rejsebureau Forening
  • Paula Brammann, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Casper Schad, indstillet af FDM

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af pilleovn på auktion

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangler. Krav om at ophæve købet

Juridisk Emne

Fjernsalg, ugyldigt auktionsforbehold, mangler, ophævelse af køb

Sagsnummer

18/05595

Dato for afgørelse

03. maj 2018

Afgørelse offentliggjort

23. august 2018

Kunne du bruge siden?