Shadi Ahmad Kawasch (SK-Transport)

Firmatjek-sag
Forbrugeren indgik aftale med SK-Transport om flytning af indbo. Under flytningen skete der skader på indboet, og forbrugeren reklamerede overfor SK-Transport, som afviste forbrugerens krav, idet de ikke mente, at virksomheden havde lavet skaderne. Det var nævnets vurdering, at SK-Transport havde handlet ansvarspådragende i forhold til nogle af skaderne. Nævnet lagde vægt på, at skaderne ifølge den sagkyndige var typiske flytteskader, og at forbrugeren reklamerede til SK-Transport umiddelbart efter flytningen. Nævnet lagde desuden vægt på, at SK-Transport ikke havde afvist reklamationen umiddelbart efter, at flytningen var foretaget. Under hensyn til bl.a. effekternes alder og stand fastsatte nævnet skønsmæssigt erstatningen til forbrugeren til 5.000 kr.
Sidst opdateret: 11. oktober 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Shadi Ahmad Kawasch (SK-Transport) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 5.000 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 2. december 2015.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til erstatning for beskadigelse af indbo og inventar og for udgifter til leje af flyttebil som følge af SK-Transports forsinkelse i forbindelse med en flytning foretaget af SK-Transport.

Forbrugeren har oplyst, at hun indgik aftale med SK-Transport om flytning af indbo fra Lystrup til Engesvang, som blev foretaget den 2. september 2015. I forbindelse med flytningen reklamerede hun over skader på indbo og inventar og over, at SK-Transport var forsinket i forhold til det aftalte tidspunkt for flytningen. Forbrugeren fik 300 kr. i afslag som følge af forsinkelsen.

Forbrugeren har krævet erstatning på 13.965 kr. Erstatningskravet er opgjort som følger:

• Sofaborde: 398 kr.
• Rumdeler: 1.099 kr.
• Kiste: 698 kr.
• TV-bænk: 400 kr.
• Reolsystem: 2.500 kr.
• Dør: 1.495 kr.
• Rammer og pynteting: 2.500 kr.
• Beskadiget trappesøjle: 3.000 kr.
• Regning for leje af bil: 1.875 kr.

SK-Transport har afvist forbrugerens krav, idet de ikke mener, at virksomheden har lavet skaderne på indbo og inventar.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at der er skader på sofaborde, rumdeler, kiste, TV bænk, reolsystem dør og trappesøjle. Det er den sagkyndiges vurdering, at skaderne på nævnte effekter er typiske flytteskader. Der er dog derudover tydelige tegn på almindeligt slid på sofaborde og reolsystem.

Herudover har den sagkyndige udtalt, at beskadigede rammer og pynteting, som forbrugeren ifølge sagen selv har nedpakket, har været transporteret i flyttekasser, der ikke kan besigtiges. Det kan derfor ikke konstateres, om skaderne skyldes mangelfuld emballering ved nedpakning eller flyttekassernes dårlige kvalitet.

Det er nævnets vurdering, at SK-Transport har handlet ansvarspådragende i forhold til skaderne på sofaborde, rumdeler, kiste, TV-bænk, reolsystem, dør og trappesøjle. Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at skaderne ifølge den sagkyndige er typiske flytteskader, og at forbrugeren reklamerede til SK-Transport umiddelbart efter flytningen. Nævnet har desuden lagt vægt på, at SK-Transport ikke har afvist reklamationen umiddelbart efter, at flytningen var foretaget.

Under hensyn til den sagkyndiges oplysninger og effekternes alder og stand fastsætter nævnet skønsmæssigt erstatningen til 5.000 kr.

Det er nævnets vurdering, at udgiften til leje af en anden flyttebil ikke var påregnelig for SK-Transport, hvorfor forbrugeren ikke er berettiget til erstatning herfor.

Renteberegning

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 2. december 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Shadi Ahmad Kawasch (SK-Transport), og indtil Shadi Ahmad Kawasch efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:
Rasmus Damm, nævnets formand
Frederik Dehlholm, indstillet af Forbrugerrådet – 2 stemmer
Rasmus Reichhardt Svendsen, indstillet af Dansk Industri
Albert Pedersen, indstillet af Danva

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Flytning

Indklagede

Emne

Spørgsmål om erstatning i forbindelse med skader på indbo og inventar, og erstatning som følge af forsinkelse

Juridisk Emne

Tjenesteydelse, flytning, erstatning

Sagsnummer

15/09080

Dato for afgørelse

23. november 2016

Afgørelse offentliggjort

11. oktober 2017

Kunne du bruge siden?