Sandra Stampe Kolding

Firmatjek-sag
Forbrugeren fik af to omgange påsat hårextensions af Sandra Stampe Kolding. Forbrugeren reklamerede efterfølgende over kvaliteten af håret. Parterne aftalte, at Sandra Stampe Kolding skulle betale 700 kroner til forbrugeren for det første sæt hårextensions, men forbrugeren modtog aldrig pengene. Nævnet vurderede, at parterne havde indgået en bindende aftale om tilbagebetaling af 700 kroner, hvorfor forbrugeren var berettiget til at få tilbagebetalt dette beløb.
Sidst opdateret: 13. december 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Sandra Stampe Kolding skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 700 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 1. januar 2016.

Sandra Stampe Kolding skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt to sæt hair extensions, som forbrugeren fik påsat henholdsvis den 24. april og den 19. juni 2015 af Sandra Stampe Kolding (Vest Hair Extensions), er mangelfulde, og om forbrugeren er berettiget til at ophæve købene.

Forbrugeren fik den 24. april 2015 påsat hair extensions hos Sandra Stampe Kolding for 1.400 kr. Den 20. maj 2015 reklamerede hun over hårets kvalitet, idet håret filtrede sig sammen, hvorfor hun den 5. juni 2015 selv tog hair extensions ud. Den 19. juni 2015 fik hun påsat nye hair extensions hos Sandra Stampe Kolding for 1.200 kr. og afleverede det første sæt hair extensions til Sandra Stampe Kolding. Den 22. oktober 2015 reklamerede hun over de nye hair extensions, fordi de også filtrede sig sammen. Parterne aftalte herefter, at Sandra Stampe Kolding skulle betale 700 kr. til forbrugeren for det første sæt hair extensions. Da forbrugeren aldrig modtog de 700 kr., krævede hun det fulde beløb retur for begge sæt hair extensions.

Forbrugeren har krævet ophævelse af købene og anført, at de to hair extensions er af dårlig kvalitet.

Sandra Stampe Kolding har ikke besvaret Forbrugerklagenævnets henvendelser, og sagen er derfor afgjort på baggrund af forbrugerens fremstilling og sagens øvrige oplysninger.

For så vidt angår håret påsat den 24. april 2015 har nævnet lagt til grund, at forbrugeren ca. en måned efter påsætningen reklamerede over hårets kvalitet, og at hun i juni 2015 tilbageleverede håret til Sandra Stampe Kolding.

Nævnet har lagt til grund, at parterne har indgået en bindende aftale om tilbagebetaling af 700 kr. til forbrugeren vedrørende håret påsat den 24. april 2015, og forbrugeren er derfor berettiget til at få tilbagebetalt dette beløb.

For så vidt angår håret påsat den 19. juni 2015 fremgår det af den sagkyndiges udtalelse, at håret er tørt og filtret, men af god kvalitet i forhold til hårets prisklasse. Det er den sagkyndiges vurdering, at hårets tilstand med overvejende sandsynlighed skyldes manglende pleje og behandling.

Det følger af købelovens § 76, stk. 1, nr. 4, at der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være.

Det følger endvidere af formodningsreglen i købelovens § 77a, stk. 3, at fejl og kvalitetsafvigelser, der viser sig inden for seks måneder efter varens levering, formodes at have været til stede på leveringstidspunktet, medmindre sælgeren afkræfter formodningen, eller der gør sig særlige forhold gældende.

Nævnet har på baggrund af den sagkyndiges udtalelse lagt til grund, at fejlen ved håret påsat den 19. juni 2015 skyldes manglende pleje og behandling. Da der således er tale om en brugerpåført skade er formodningen for en oprindelig mangel afkræftet.

Nævnet finder det på den baggrund ikke godtgjort, at håret påsat den 19. juni 2015 er mangelfuldt, hvorfor forbrugeren ikke er berettiget til at hæve dette køb, og forbrugeren kan derfor ikke få medhold i det fremsatte krav vedrørende håret påsat den 19. juni 2015.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 1. januar 2016, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Sandra Stampe Kolding, og indtil Sandra Stampe Kolding efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, nævnets formand
  • Lars Alexander Clark, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Casper Schad, indstillet af FDM
  • Claus Bonde Mikkelsen, indstillet af FOIF
  • Sara Lynge Jægerfeldt, indstillet af Dansk Erhverv

 

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af hair extensions

Indklagede

Emne

Mangler. Spørgsmål om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til at hæve købet.

Juridisk Emne

Køb, mangler, bindende aftale og tilbagebetaling.

Sagsnummer

16/02634

Dato for afgørelse

09. maj 2017

Afgørelse offentliggjort

13. december 2017

Kunne du bruge siden?