Saad Afzal (Ryvang Rens)

Firmatjek-sag
Denne sag drejede sig om rensebehandling af en skindjakke, og hvorvidt forbrugeren var berettiget til at få tilbagebetalt rensevederlaget samt kræve erstatning som følge af, at overfladen på skindjakken var blevet ødelagt efter den udførte rensebehandling. Det fremgik af den sagkyndiges udtalelse, at skindjakken havde ændret farve, og at det med overvejende sandsynlighed var sket ved rensebehandlingen. Det fremgik ligeledes, at rensebehandlingen var udført fagmæssigt korrekt, men at Saad Afzal burde have oplyst forbrugeren om risikoen for misfarvning ved rensebehandlingen. Forbrugeren var derfor berettiget til at få tilbagebetalt rensevederlaget og til en erstatning.
Sidst opdateret: 26. april 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Saad Afzal (Ryvang Rens) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 1.000 kr. til forbrugeren. Af beløbet forrentes 600 kr. med rentelovens rentesats fra den 22. december 2016, og 400 kr. forrentes med rentelovens rentesats fra den 20. januar 2017.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.


Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om rensebehandling af en skindjakke, og hvorvidt forbrugeren er berettiget til at få tilbagebetalt rensevederlaget samt kræve erstatning som følge af, at overfladen på skindjakken er blevet ødelagt efter den udførte rensebehandling.

Forbrugeren indleverede skindjakken til rensebehandling hos Saad Afzal den 24. oktober 2016. Skindjakken blev returneret fra rens den 9. november 2016, og forbrugeren reklamerede til Saad Afzal over, at jakkens overflade var ødelagt. Skindjakken blev efterfølgende indleveret til Saad Afzal igen med henblik på at udbedre skaden, men dette hjalp ikke.

Forbrugeren har krævet tilbagebetaling af rensevederlaget på 600 kr. samt erstatning på 11.008,09 kr. for beskadigelse af skindjakken. Hun har oplyst, at hun ikke forinden aftalens indgåelse blev oplyst om risikoen for misfarvning af skindjakken som følge af rensebehandlingen.

Saad Afzal har afvist forbrugerens krav og anført, at producenten er ansvarlig for skaden, fordi de har produceret en skindjakke, der ikke kan behandles ved en normal rensning. Han har endvidere oplyst, at der på indleveringssedlen var påført et forbehold for misfarvninger, og at de plejer at gengive forbeholdet over for kunderne mundtligt og skilter med forbeholdet i renseriet.

Det fremgår af de sagkyndiges udtalelse, at de har konstateret, at skindjakken har ændret farve, og at det med overvejende sandsynlighed er sket ved rensebehandlingen.

De sagkyndige har vurderet, at skindjakken med overvejende sandsynlighed er blevet renset i kulbrinte, og at dette er fagmæssigt korrekt.

De sagkyndige har udtalt, at der med overvejende sandsynlighed har været en fejl i indfarvningen på skindjakken, og at farven på skindjakken derfor ikke er blevet tilstrækkeligt mættet i farvningsprocessen.

Efter de sagkyndiges vurdering burde renseriet ikke have frarådet rensebehandlingen, men det burde ved indleveringen have taget forbehold for, at skindjakken kunne ændre farve.

De sagkyndige har vurderet, at farven på skindjakken kan forbedres ved en fornyet rensning i en mørkere sortering kombineret med en imprægnering. De sagkyndige har anslået, at en sådan rensebehandling vil koste cirka 400 kr.

De sagkyndige har vurderet, at skindjakken bærer præg af at være blevet brugt, men ellers er i rimelig god stand. Ifølge de sagkyndige havde skindjakken en værdi på 7.000 – 9.000 kr. ved indleveringen til rens og en værdi på 5.000 – 7.000 kr. på tidspunktet for besigtigelsen.

Det følger af almindelige obligationsretlige principper, at der foreligger en mangel ved ydelsen, hvis udbyderen af ydelsen har forsømt at give modtageren oplysning om forhold, der har haft betydning for modtageren bedømmelse af ydelsen, og som udbyderen kendte eller burde kende. Det er udbyderen, der skal bevise, at modtageren har modtaget sådanne oplysninger.

På baggrund af de sagkyndiges udtalelse er det nævnets vurdering, at der er foretaget en fagmæssigt korrekt rensebehandling, men at Saad Afzal forinden aftalens indgåelse burde oplyse forbrugeren om risikoen for misfarvning ved rensebehandlingen.

Flertallet (Rasmus Damm, Vagn Jelsøe og Torben Steenberg) finder, at det forbehold herfor, som var påført indleveringssedlen, er af så uklar og generel karakter og ikke møntet på den konkrete beklædningsdel, at det ikke er tilstrækkeligt til at opfylde renseriets oplysningsforpligtelse.

Saad Afzal har herefter ikke løftet bevisbyrden for, at forbrugeren er blevet oplyst om risikoen for farveændring forinden aftalens indgåelse, og på den baggrund må Saad Afzal anses for at have handlet erstatningspådragende.

Under hensyn til sagens omstændigheder, herunder at jakkens kvalitet har været en medvirkende årsag til skaden, er forbrugerens berettiget til tilbagebetaling af rensevederlaget på 600 kr. og til en erstatning på 400 kr., svarende til den anslåede pris for en fornyet rensning til forbedring af farven på skindjakken.

Mindretallet (Henrik Egede og Jørgen Lund) finder, at Saad Afzal ved opslag i butikken og på indleveringssedlen i tilstrækkelig grad har gjort forbrugeren opmærksom på risikoen for bl.a. farvetab. Han har derfor ikke handlet erstatningspådragende, og forbrugeren kan herefter ikke få medhold i de fremsatte krav.

Der træffes afgørelse i overensstemmelse med stemmeflertallet.

Forbrugeren er derfor berettiget til at få tilbagebetalt rensevederlaget på 600 kr. og til en erstatning på 400 kr.

Renteberegning

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 4, af 600 kr. fra den 22. december 2016, hvor forbrugeren indgav klagen til Center for Klageløsning, og indtil Saad Afzal efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

I medfør af rentelovens § 3, stk. 4 beregnes renten af 400 kr. fra den 20. januar 2017, hvor forbrugeren som led i behandlingen ved Center for Klageløsning fremsatte krav om erstatning for beskadigelse af sin skindjakke, og indtil Saad Afzal efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

 • Rasmus Damm, nævnets formand
 • Henrik Egede, indstillet af FEHA
 • Jørgen Lund, indstillet af Dansk Industri
 • Torben Steenberg, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
 • Vagn Jelsøe, indstillet af Forbrugerrådet Tænk

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Klage over rensebehandling af skindjakke

Indklagede

 • Ryvang Rens

  Vennemindevej 38

  2100 København Ø

  37912255

Emne

Spørgsmål om tilbagebetaling af rensevederlag og erstatning

Juridisk Emne

Tjenesteydelse, rensning, erstatning

Sagsnummer

17/02398

Dato for afgørelse

06. marts 2018

Afgørelse offentliggjort

26. april 2018

Kunne du bruge siden?