Rhinocamera

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte et kamera af Rhinocamera. Forbrugeren returnerede på opfordring af Rhinocamera sit kamera, fordi sproget på kameraet var japansk, og det trods skriftlige anvisninger fra Rhinocamera ikke var lykkedes forbrugeren, at ændre sproget. Rhinocamera kunne efterfølgende ikke oplyse hvornår de ville returnere kameraet. Forbrugeren hævede derfor købet, og krævede tilbagebetaling af købesummen og udgifter til forsendelsen. Rhinocamera tilbagebetalte herefter købesummen. Rhinocamera afviste kravet vedr. udgifterne til forsendelsen, da de mente at forbrugeren skulle have fået godkendt udgiften til forsendelsen hos dem forud for forsendelsen. Nævnet lagde til grund, at kameraet måtte være mangelfuldt, når Rhinocamera havde accepteret at forbrugeren kunne ophæve købet. Herefter vurderede nævnet, at ophævelsen ikke skete uden udgift for forbrugeren. Forbrugeren var derfor berettiget til at få refunderet udgifter til forsendelse af kameraet på 475 kroner.
Sidst opdateret: 21. juni 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Rhinocamera skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 475 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 3. marts 2015.

Rhinocamera skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren har krav på dækning af udgifter på 475 kr. til forsendelse af et kamera af mærket Sony Alpha A6000 16-50 mm, som han tilbageleverede til Rhinocamera den 2. februar 2015 på grund af mangler.

Sagen drejer sig herudover om, hvorvidt Forbrugerklagenævnet har kompetence til at behandle sagen, om der er dansk værneting og lovvalg, og om forbrugeren, der driver virksomheden Fotolinien, har handlet uden for sit erhverv.

Forbrugeren har oplyst, at han på opfordring af Rhinocamera returnerede det kamera, han havde købt den 9. januar 2015, fordi sproget på kameraet var japansk, og det trods skriftlige anvisninger fra Rhinocamera ikke var lykkedes ham at ændre sproget. Kameraet blev, som anvist af Rhinocamera, sendt til deres adresse i Holland. Da Rhinocamera ikke kunne oplyse, hvornår de ville returnere kameraet til forbrugeren, hævede forbrugeren købet og krævede tilbagebetaling af købesummen og udgifter til forsendelse, i alt 6.765 kr. Rhinocamera tilbagebetalte herefter købesummen på 6.290 kr. 

Forbrugeren har krævet udgiften på 475 kr. til forsendelse i forbindelse med reklamationen refunderet og har gjort gældende, at Rhinocamera på deres hjemmeside anførte, at returneringer skulle sendes forsikret, og at han har afholdt ekstra udgifter til forsendelse for at opfylde dette krav.

Rhinocamera har afvist kravet og gjort gældende, at de alene refunderer forsendelsesudgifter med maksimalt 150 kr., og at forbrugeren burde have fået godkendt udgiften til forsendelse hos dem forud for afsendelse af kameraet, da udgiften til forsendelse er uforholdsmæssig høj.

Værneting

Forbrugerklagenævnet har kompetence til at behandle klager, der rejses mod den, der efter retsplejelovens regler kan sagsøges ved en dansk domstol om de spørgsmål, som klagen omfatter (den dagældende forbrugerklagelovs § 2, stk. 1).

Da Rhinocamera, der har hjemsted på Gibraltar, driver virksomhed i et EU-land, skal vurderingen af, om der er værneting for klagen i Danmark, foretages efter Bruxelles Ia-forordningen. Det følger af forordningens artikel 17, stk. 1, litra c, at spørgsmålet om værneting skal afgøres efter forordningens afdeling om forbrugeraftaler, når aftalen er indgået af en forbruger med en erhvervsdrivende, der udøver erhvervsmæssig virksomhed i den medlemsstat, hvor forbrugeren har bopæl, eller på en hvilken som helst måde retter sådan virksomhed mod denne medlemsstat, og aftalen er omfattet af den pågældende virksomhed.

Det er nævnets vurdering, at Rhinocamera ved sin markedsføring på internetsiden www.rhinocamera.dk har rettet sin virksomhed mod europæiske lande, herunder Danmark. Forbrugeren kan derfor vælge at anlægge sagen i sit eget bopælsland, jf. forordningens artikel 18, stk. 1.  Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at Rhinocamera har kommunikeret via e-mail på dansk, at deres hjemmeside er på dansk med et dk.navn, at priserne på hjemmesiden er i danske kroner, at der er oplyst en dansk kontaktadresse på hjemmesiden, og at der er betalt i danske kroner i forbindelse med købet, og at Rhinocamera ved aftaleindgåelsen har accepteret at indgå aftale med en dansk forbruger.

Lovvalg

Det følger af Romkonventionens regler, der er gennemført ved dansk ret ved lov nr. 188 af 9. maj 1984 (med senere ændringer), om lovvalg i forbindelse med forbrugeraftaler, at aftalen i mangel af en lovvalgsaftale mellem parterne, er undergivet loven i det land, hvor forbrugeren har sin bopæl, hvis der i dette land forud for aftalens indgåelse er foretaget reklamering, og forbrugeren dér har foretaget de handlinger, der fra hans side er nødvendige for aftalens indgåelse (konventionens artikel 5, stk. 3, jf. stk. 2).

Fortolkning af Bruxelles Ia-forordningen har en afsmittende effekt på fortolkningen af Romkonventionen. Nævnet har ved vurderingen af, om der er foretaget reklamering i Danmark lagt vægt på, at Rhinocameras hjemmeside er på dansk med et dk.navn, at priserne på hjemmesiden er i danske kroner, og at der er betalt i danske kroner i forbindelse med købet, der er foretaget af forbrugeren i Danmark. Dansk ret finder derfor anvendelse på forholdet mellem parterne.

Forbrugerklagenævnets kompetence i øvrigt

Forbrugerklagenævnet behandler klager fra forbrugere over erhvervsdrivende vedrørende varer, arbejds- og tjenesteydelser (daværende forbrugerklagelovs § 7).

Ved forbrugerkøb forstås et køb, som en køber foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når køberen hovedsaglig handler uden for sit erhverv (købelovens § 4a). Det beror på en konkret vurdering, om det omhandlede køb må anses for at være et forbrugerkøb.

Tre medlemmer (Bodil Ruberg, André Just Vedgren og Regitze Buchwaldt) har vurderet, at forbrugeren er forbruger, og at han ikke har givet Rhinocamera føje til at tro, at købet var til erhvervsmæssig brug. Disse medlemmer har bl.a. lagt vægt på, at forbrugeren har handlet i eget navn og ikke har anvendt sin virksomheds cvr. nr. ved bestillingen, ligesom han har dokumenteret, at kameraet er købt og betalt via hans private mastercard konto i Danske Bank, hvortil Rhinocamera også har tilbagebetalt købesummen. Disse medlemmer stemmer således for, at nævnet har kompetence til at behandle sagen.

To medlemmer (Laila Kelp Rasmussen og Sara Lynge Jægerfeldt) har vurderet, at det har formodningen imod sig, at købet er et forbrugerkøb. Disse medlemmer har bl.a. lagt vægt på, at forbrugeren driver en fotoforretning, hvor et kamera bruges, og at han ikke på sekretariatets forespørgsel har ønsket at indsende virksomhedsregnskab for 2015 for Fotolinien, herunder råbalance, resultatopgørelse og momsregnskab. Disse medlemmer stemmer således for, at nævnet ikke har kompetence til at behandle sagen.

Der træffes afgørelse efter flertallet, hvorfor købet betragtes som et forbrugerkøb. Forbrugerklagenævnet har derfor kompetence til at behandle klagen.

Dækning af udgifter til forsendelse

Flertallet har herefter lagt til grund for afgørelsen, at Rhinocamera har imødekommet forbrugerens krav om ophævelse af købet og har tilbagebetalt købesummen, hvorfor flertallet lægger til grund, at kameraet var mangelfuldt (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Det følger af købelovens regler, at en sælger skal opfylde krav om ophævelse uden udgift for køberen (købelovens § 78, stk. 4).

Flertallet har vurderet, at ophævelse af købet ikke er sket uden udgift for køberen, og har ved afgørelsen lagt vægt på, at Rhinocamera ikke forud for forsendelsen har instrueret forbrugeren om en eventuel billigere forsendelsesmetode, og at forbrugeren har dokumentation for sine udgifter.                          

Forbrugeren er derfor berettiget til at få refunderet udgifter til forsendelse af kameraet på 475 kr.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 3. marts 2015, som er 30 dage efter den dag, hvor forbrugeren første gang fremsatte krav om betaling af udgifter til forsendelse, og indtil Rhinocamera efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af den dagældende forbrugerklagelovs § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Retspræsident Bodil Ruberg, nævnets formand
  • André Just Vedgren, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Regitze Buchwaldt, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Laila Kelp Rasmussen, indstillet af LFE
  • Sara Lynge Jægerfeldt, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Klage over manglende refusion af forsendelsesomkostninger ved tilbagelevering af kamera på grund af mangler

Indklagede

Emne

Klage over manglende refusion af forsendelsesomkostninger ved tilbagelevering af kamera på grund af mangler

Juridisk Emne

Køb, ophævelse, uden væsentlig udgift for forbrugeren. forsendelsesudgifter

Sagsnummer

15/03002

Dato for afgørelse

10. oktober 2016

Afgørelse offentliggjort

21. juni 2017

Kunne du bruge siden?