RETA ApS (tidl. Rensa ApS), Eskebjerg

Firmatjek-sag
Forbrugeren indleverede en sofa og lænestol til rens hos Rensa ApS. Forbrugeren mente, at rensningen var mangelfuld og krævede erstatning for skaderne. Det fremgik af den sagkyndiges udtalelser, at møblerne fremstod med mørke skjolddannelser, og at polstringen var faldet sammen. Ifølge den sagkyndige var skjolddannelserne opstået, fordi møblerne havde været våde i lang tid som følge af, at vand, sæberester og snavs ikke i tilstrækkelig grad var blevet suget op efter befugtningen af møbelstoffet. Den kraftige gennemfugtning af møblerne havde endvidere været årsag til, at polstringen var faldet sammen. På den baggrund mente den sagkyndige, at skaden skyldtes forkert og mangelfuld rensning af møblerne. Nævnet vurderede, at Rensa ApS i forbindelse med den udførte møbelrensning har begået erstatningspådragende fejl, og at Rensa ApS er ansvarlig for tab, som forbrugeren har lidt herved.
Sidst opdateret: 15. februar 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: 

Rensa ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet tilbagebetale vederlaget på 1.600 kr. og betale erstatning på 6.000 kr., i alt 7.600 kr., til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 27. september 2014.

Rensa ApS skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet "Nævnets begrundelse for afgørelsen" nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren kan kræve erstatning for den skade, der er opstået på hendes sofa og lænestol i forbindelse med Rensa ApS' rensebehandling af møblerne.

Forbrugeren har oplyst, at hun købte møblerne i september 2011 for 11.154,11 kr. Den 15. august 2014 fik hun møblerne renset af Rensa ApS. Hun betalte 1.600 kr. for rensningen. Dagen efter konstaterede hun, at møblerne stadigvæk var drivvåde og havde et gul-grønligt skær. Efter 3-4 dage var møblerne helt tørre, men de var helt misfarvede og skjoldede. Hun reklamerede over resultatet af rensningen til Rensa ApS, men de afviste at være ansvarlige for skaden.

Forbrugeren har krævet erstatning på 8.500 kr. og tilbagebetaling af vederlaget på 1.600 kr.

Rensa ApS har afvist at betale erstatning og har gjort gældende, at forbrugeren selv har lavet skjolderne på møblerne. De har endvidere gjort gældende, at forbrugeren har mistet sin ret til at klage, da hun har nægtet dem at besigtige møblerne.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at møblerne fremstår med mørke skjolddannelser, og at polstringen er faldet sammen. Ifølge den sagkyndige er skjolddannelserne opstået, fordi møblerne har været våde i lang tid som følge af, at vand, sæberester og snavs ikke i tilstrækkelig grad er blevet suget op efter befugtningen af møbelstoffet. Den kraftige gennemfugtning af møblerne har endvidere været årsag til, at polstringen er faldet sammen. På den baggrund har den sagkyndige vurderet, at skaden skyldes forkert og mangelfuld rensning af møblerne.

Nævnet bemærker indledningsvist, at der ikke er grundlag for at betvivle den sagkyndiges faglighed.

Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at Rensa ApS har fået tilbud om at besigtige møblerne, men har afstået fra dette. Nævnet har endvidere på baggrund af den sagkyndiges udtalelse lagt til grund, at skaderne på forbrugeren sofa og lænestol er opstået som følge af den møbelrensning Rensa ApS har givet sofaen og lænestolen.

Nævnet har vurderet, at Rensa ApS i forbindelse med den udførte møbelrensning har begået erstatningspådragende fejl, og at Rensa ApS derfor er ansvarlig for det tab, som forbrugeren har lidt herved. Nævnet fastsætter skønsmæssigt under hensyn til møblernes købspris og alder på skadestidspunktet erstatningen til 6.000 kr.

Nævnet har endvidere vurderet, at forbrugeren er berettiget til at få tilbagebetalt vederlaget på 1.600 kr., da den udførte møbelrensning ikke har haft nogen værdi for hende.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2.

Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 27. september 2014, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Rensa ApS, og indtil Rensa ApS efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af dagældende forbrugerklagelov § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Lani Bannach, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Claus Bonde Mikkelsen, indstillet af FOIF
  • Susanne Danø, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Per Michael Larsen, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Aftale om rensning af en sofa og en lænestol

Indklagede

Emne

Spørgsmål om erstatningsansvar

Juridisk Emne

Tjenesteydelse

Sagsnummer

14/08932

Dato for afgørelse

21. december 2015

Afgørelse offentliggjort

15. februar 2017

Kunne du bruge siden?