Per Rosengård Porsborg (Porsborg & Co Flytte & Transport)

Firmatjek-sag
Forbrugeren indgik aftale med Porsborg & Co. Flytte & Transport om flytning og opbevaring af blandt andet et flygel. Da flygelet blev leveret, var det beskadiget. Den sagkyndige udtalte, at skaderne på flyglet var typiske flytteskader og anslog værdien af flyglet til 15.000 kroner, såfremt det ikke var beskadiget, og til 5.000 kroner i sin nuværende stand. Udgifterne til reparation af flyglet blev skønnet til at være 11.500 kroner. På baggrund af den sagkyndiges udtalelse vurderede nævnet, at skaderne på flyglet var opstået i forbindelse med Porsborg & Co. Flytte & Transport flytning og opbevaring. Forbrugeren var derfor berettiget til en skønsmæssig erstatning på 11.500 kroner.
Sidst opdateret: 11. oktober 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Per Rosengård Porsborg skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 11.500 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 25. februar 2016.

Per Rosengård Porsborg skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til erstatning for skader på et flygel, som Per Rosengård Porsborg (Porsborg & Co Flytte & Transport) har transporteret og opmagasineret for ham.

Forbrugeren har oplyst, at han i sommeren 2013 indgik aftale med Per Rosengård Porsborg (Porsborg & Co Flytte & Transport) om flytning og opbevaring af blandt andet et flygel, og at han i oktober 2015 fik tilbageleveret flyglet i beskadiget stand efter opmagasinering hos flyttefirmaet.

Forbrugeren har krævet 15.000 kr. i erstatning til dækning af udgifterne til reparation af skaderne på flyglet.

Per Rosengård Porsborg (Porsborg & Co Flytte & Transport) har afvist kravet, men har som en forligsmæssig løsning tilbudt betaling af 5.000 kr. til forbrugeren.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at skaderne på flyglet er typiske flytteskader. Den sagkyndige har anslået værdien af flyglet til 15.000 kr., såfremt det ikke var blevet beskadiget, og til 5.000 kr. i sin nuværende stand med skaderne. Endvidere har den sagkyndige udtalt, at udgifterne til reparation af flyglet skønnes at være 11.500 kr.

Nævnet har på baggrund af den sagkyndiges udtalelse vurderet, at skaderne på flyglet er opstået i forbindelse med Per Rosengård Porsborg (Porsborg & Co Flytte & Transport) flytning og opbevaring af flyglet og under omstændigheder, som flyttefirmaet er ansvarlig for.

Under hensyn til den sagkyndiges oplysninger om reparationsudgifterne fastsætter nævnet skønsmæssigt erstatningen til 11.500 kr.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 25. februar 2016, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Per Rosengård Porsborg (Porsborg & Co Flytte & Transport), og indtil Per Rosengård Porsborg efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Esben Hvam, nævnets formand
  • Vagn Jelsøe, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Lars Alexander Clark, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv
  • Martin Jørgensen, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Flytning og opbevaring af flygel

Indklagede

Emne

Spørgsmål om erstatning

Juridisk Emne

Tjenesteydelse, flytning, erstatning

Sagsnummer

16/06144

Dato for afgørelse

24. april 2017

Afgørelse offentliggjort

11. oktober 2017

Kunne du bruge siden?