Per Apelroth (Nordsjællands Ejendomsservice)

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte fire bildæk af Per Apelroth til levering inden for fem dage. Forbrugeren rykkede Per Apelroth for levering flere gange, og sidst den 18. maj 2016, hvilket Per Apelroth ikke besvarede. Forbrugeren krævede ophævelse af købet og tilbagebetaling af 2.200 kroner, da forbrugeren ikke mente, at bildækkene var leveret som aftalt. Nævnet lagde til grund for afgørelsen, at Per Apelroth ikke havde leveret bildækkene efter påkrav fra forbrugeren. Nævnet vurderede, at forbrugerens fastsatte frist for levering var rimelig. Nævnet lagde også vægt på, at Per Apelroth ikke gjorde indsigelse over for fristen. Forbrugeren var derfor berettiget til at ophæve købet og få tilbagebetalt købesummen.
Sidst opdateret: 11. oktober 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Per Apelroth skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 2.200 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 14. maj 2016.

Per Apelroth skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til ophævelse af købet af fire bildæk, fordi bildækkene ikke er blevet leveret.

Forbrugeren købte den 17. marts 2016 fire bildæk af mærket Hankook Ventus V12 EVO2 af Per Apelroth. Han blev den 22. marts 2016 oplyst af Per Apelroth om, at dækkene ville blive leveret inden for fem dage. I perioden fra den 4. april 2016 til 11. april 2016 rykkede forbrugeren flere gange for levering, og den 14. april 2016 sendte han et påkrav til Per Apelroth om levering inden for fem hverdage eller ophævelse af købet. Per Apelroth besvarede ikke påkravet om levering. Forbrugeren rykkede igen for levering den 21. april 2016, hvortil Per Apelroth oplyste, at han ville genbestille fire nye dæk. Den 7., 15., og 18. maj 2016 rykkede forbrugeren for levering, hvilket Per Apelroth ikke besvarede.

Forbrugeren har krævet ophævelse af købet og tilbagebetaling af 2.200 kr., da han mener, at bildækkene ikke er blevet leveret som aftalt.

Per Apelroth har ikke besvaret Forbrugerklagenævnets sekretariats henvendelser i sagen. Nævnet træffer derfor afgørelse på baggrund af forbrugerens oplysninger om sagsforløbet.

Det følger af købelovens bestemmelser, at leveres salgsgenstanden ikke i rette tid, og skyldes dette ikke køberen eller en omstændighed, som han bærer risikoen for, foreligger der forsinkelse (købelovens § 74, stk. 1). I tilfælde af forsinkelse kan køberen ophæve købet, hvis sælgeren ikke efter påkrav fra køberen leverer salgsgenstanden inden udløbet af en rimelig frist (købelovens § 74, stk. 2, 2. pkt.).

Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at Per Apelroth ikke har leveret bildækkene efter påkrav fra forbrugeren.

Nævnet har vurderet, at den af forbrugeren fastsatte frist for levering har været rimelig, og at han som følge heraf er berettiget til at ophæve købet.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at Per Apelroth ikke har gjort indsigelse over for fristen, at han selv har fastsat en leveringstid på fem dage, og at forbrugeren flere gange har rykket for levering under sagsforløbet.

Forbrugeren er derfor berettiget til at ophæve købet og få tilbagebetalt købesummen.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 14. maj 2016, som er 30 dage efter den dag, hvor forbrugeren fremsatte krav om ophævelse af købet til Per Apelroth, og indtil Per Apelroth efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Casper Schad, indstillet af FDM – 2 stemmer
  • Lars Frolov-Hammer, indstillet af Dansk Industri
  • Jakob Reland, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Klage over manglende levering af bildæk

Indklagede

Emne

Krav om ophævelse.

Juridisk Emne

Køb, misligholdelse, levering, påkrav, rimelig frist

Sagsnummer

16/09294

Dato for afgørelse

14. juni 2017

Afgørelse offentliggjort

11. oktober 2017

Kunne du bruge siden?