Niklas Greiner (NG Skov & Naturpleje)

Firmatjek-sag
Den 21. december 2016 købte forbrugeren et plankebord med Niklas Greiner (NG Skov & Naturpleje). Plankebordet blev leveret den 23. december 2016, og forbrugeren reklamerede til Niklas Greiner den 20. januar 2017 over, at plankerne var skæve og forskudt fra hinanden. I løbet af det første kvartal af 2017 havde parterne en dialog om afhjælpning af fejlene. De følgende måneder rykkede forbrugeren Niklas Greiner for oplysninger om afhjælpningen. Den 21. juni 2017 krævede forbrugeren købet hævet. Niklas Greiner afviste samme dag at betale købesummen tilbage. Niklas Greiner erkendte ved sagens behandling ved Center for Klageløsning, at bordpladen var skæv. Nævnet vurderede, at der ikke var sket afhjælpning inden for rimelig tid, hvorfor forbrugeren kunne ophæve købet.
Sidst opdateret: 11. oktober 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Niklas Greiner skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 6.800 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 21. juli 2017. Forbrugeren skal tilbagelevere plankebordet.

Niklas Greiner skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der er mangler ved et plankebord, og hvorvidt der er sket afhjælpning inden for rimelig tid. Sagen drejer sig endvidere om, hvorvidt forbrugeren har ret til at få dækket inkassoomkostninger, herunder inkassogebyrer, hos den erhvervsdrivende.

Forbrugeren indgik den 21. december 2016 en aftale med Niklas Greiner (NG Skov & Naturpleje ophørt den 31. marts 2017) om køb af et plankebord. Plankebordet blev leveret den 23. december 2016, og forbrugeren reklamerede til Niklas Greiner den 20. januar 2017 over, at plankerne ved bordet var skæve og forskudte fra hinanden. I løbet af det første kvartal af 2017 havde parterne en dialog om afhjælpning af de fejl, forbrugeren reklamerede over. De følgende måneder rykkede forbrugeren Niklas Greiner for oplysninger om afhjælpningen. Den 21. juni 2017 krævede forbrugeren købet hævet. Niklas Greiner afviste samme dag at betale købesummen tilbage.

Forbrugeren har krævet købet af plankebordet hævet og hendes omkostninger ved inkasso dækket og anført, at der ikke er sket afhjælpning inden for rimelig tid. Forbrugeren har oplyst, at Niklas Greiner ikke ville tilbagebetale købesummen som følge af, at virksomheden var lukket.

Niklas Greiner har afvist kravene og anført, at virksomheden er lukket.

Niklas Greiner har ved sagens behandling ved Center for Klageløsning erkendt, at bordpladen er skæv.

Lider salgsgenstanden af en mangel, kan køberen som udgangspunkt ophæve købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig jf. købelovens § 78, stk. 1, nr. 4.

Køberen kan som undtagelse ikke kræve at ophæve et køb, hvis sælgeren tilbyder afhjælpning eller omlevering jf. købelovens § 78, stk. 3.

En sælger skal opfylde et krav eller tilbud om afhjælpning af en mangel inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for forbrugeren jf. købelovens § 78, stk. 4. Sker dette ikke, vil en forbruger kunne kræve at hæve købet efter samme bestemmelse.

En vurdering af rimelig tid skal gøres ud fra genstandens art, manglens beskaffenhed og køberens behov for salgsgenstanden, herunder om sælgeren for egen regning har stillet en erstatningsgenstand til køberens rådighed jf. købelovens § 79, stk. 1.

Nævnet vurderer endvidere, at der ikke er sket afhjælpning inden for rimelig tid.

Forbrugeren kan ikke tilkendes dækning af omkostninger ved inkasso, idet der ved nævnsbehandlingen ikke pålægges sagsomkostninger ud over omkostninger til nævnet (bekendtgørelse om forbrugerklagers § 28). Således kan der ikke ved nævnet tilkendes dækning af omkostninger til inkasso eller andre advokatomkostninger.

Forbrugeren kan derfor ophæve købet af plankebordet.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 21. juli 2017, som er 30 dage efter den dag, forbrugeren fremsatte sit krav over for Niklas Greiner, og indtil Niklas Greiner efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregningen af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Casper Schad, indstillet af FDM
  • Lennart Fogh, indstillet af FDM
  • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv (2 stemmer)

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af plankebord

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangler og afhjælpning indenfor rimelig tid

Juridisk Emne

Mangler, afhjælpning inden for rimelig tid

Sagsnummer

18/06317

Dato for afgørelse

13. juni 2018

Afgørelse offentliggjort

11. oktober 2018

Kunne du bruge siden?