Næstved Haveservice ApS

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte en havetraktor via en annonce i Den Blå Avis. Traktoren kunne ikke starte og forbrugeren reklamerede til Næstved Haveservice. Den erhvervsdrivende afviste klagen og anførte, at der var tale om et civilkøb mellem to private parter. Den sagkyndige oplyste, at der var for meget underkompression ved motoren og at det var usandsynligt, at fejlen kunne opstå som følge af få måneders brug, og at fejlen sandsynligvis skyldtes motorens forhenværende brug og slid. Nævnet vurderede, at der var tale om forbrugerkøb. Havetraktoren var mangelfuld og at manglen var til stede på leveringstidspunktet. Næstved Haveservice ApS havde ikke tilbudt afhjælpning inden for rimelig tid, hvorfor forbrugeren var berettiget til at ophæve købet.
Sidst opdateret: 11. oktober 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Næstved Haveservice ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 19.500 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 19. september 2015. Forbrugeren skal udlevere havetraktoren.

Næstved Haveservice ApS skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren har foretaget et forbrugerkøb hos den erhvervsdrivende, Næstved Haveservice ApS, eller et civilkøb hos virksomhedens medarbejder, Peter Harsdal. Sagen drejer sig derudover om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til at ophæve købet.

Forbrugeren har oplyst, at han så en salgsannonce på Den Blå Avis og dernæst indgik en mundtlig købsaftale med sælgeren den 4. maj 2015. Havetraktoren blev afhentet samme dag. Da motoren ikke ville starte den 31. maj 2015, reklamerede han til sælger den 3. juni 2015. Forbrugeren havde i mellemtiden kontaktet producenten, Husqvarna, som efter det oplyste ikke ville gøre noget ved fejlen.

Forbrugeren har oplyst, at han var af den opfattelse, at han indgik aftale med Næstved Haveservice ApS, som sælgeren, Peter Harsdal, er stifter af. Til støtte herfor har forbrugeren anført, at telefonnummeret, som fremgik af salgsannoncen, bruges af Peter Harsdal som arbejdstelefon, og at Peter Harsdal præsenterer sig som Næstved Haveservice ApS ved opkald. Forbrugeren har endvidere henvist til, at der ikke foreligger en dokumenteret aftale om, at havetraktorens ejerskab er overgået fra Næstved Haveservice ApS til Peter Harsdal.

Forbrugeren har krævet ophævelse af købet.

Næstved Haveservice ApS har afvist forbrugerens krav og anført, at parterne aftalte, at havetraktoren blev solgt ved et civilkøb mellem to private, og at den blev solgt uden reklamationsret eller garanti.

Forbrugerklagenævnets kompetence


Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over erhvervsdrivende (dagældende bekendtgørelse af lov om forbrugerklager § 7).

Ved forbrugerkøb forstås et køb, som en køber foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når køberen hovedsageligt handler uden for sit erhverv (købelovens 4a). Det er sælgeren som skal godtgøre, at købet ikke er et forbrugerkøb. Det beror på en konkret vurdering, om det omhandlede køb må anses for at være et forbrugerkøb.

Det er nævnets vurdering, at Næstved Haveservice ApS ikke har godtgjort, at købet ikke er et forbrugerkøb. Nævnet har bl.a. lagt vægt på, at den erhvervsdrivende ikke har sikret sig bevis for, at der ikke blev indgået et forbrugerkøb ved aftaleindgåelsen.

Spørgsmålet om varens stand

Det følger af købelovens regler, at der foreligger en mangel ved varen, hvis varen er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4), herunder hvis varen ikke har en sådan holdbarhed og øvrige egenskaber samt emballering, som køberen efter salgsgenstandens karakter og forholdene i øvrigt havde rimelig grund til at forvente (købelovens § 75 a, stk. 2, nr. 1). Reglerne gælder også ved køb af brugte varer.

Fejl og kvalitetsafvigelser, der viser sig inden for 6 måneder efter varens levering, formodes at have været til stede på leveringstidspunktet, medmindre sælgeren afkræfter formodningen, eller der gør sig særlige forhold gældende (købelovens § 77 a, stk. 3).

Den sagkyndige har oplyst, at der er for meget underkompression ved motoren, hvilket typisk opstår ved kørsel med tilstoppede kølekanaler eller kørsel uden olie. Endvidere har den sagkyndige bemærket, at det er usandsynligt, at fejlen opstår som følge af få måneders brug, og at fejlen sandsynligvis skyldes motorens forhenværende brug og slid.

Af salgsannoncen fremgår, at varen ved salget havde naturlige brugsridser, var velkørende og var uden nogen driftsproblemer.

Nævnet har vurderet, at havetraktoren er mangelfuld og at manglen må have været til stede på leveringstidspunktet. Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på den sagkyndiges erklæring.

Lider en salgsgenstand af en mangel, har forbrugeren valget mellem afhjælpning, omlevering, et passende afslag eller, hvis manglen ikke er uvæsentlig, ophævelse (købelovens § 78, stk. 1). Sælgeren skal opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen. Sker dette ikke kan køberen bl.a. kræve ophævelse af købet (købelovens § 78, stk. 4).

Det er nævnets vurdering, at Næstved Haveservice ApS ikke har tilbudt afhjælpning inden for rimelig tid, hvorfor forbrugeren er berettiget til at ophæve købet af havetraktoren.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 19. september 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Næstved Havecenter, og indtil Næstved Haveservice ApS efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af den dagældende forbrugerklagelovs § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i den dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 16, stk. 1, i den dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Dennis Lange, indstillet af FDM
  • Casper Schad, indstillet af FDM
  • Jean Lefevre, indstillet af Dansk Erhverv – 2 stemmer

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af havetraktor

Indklagede

Emne

Spørgsmål om Forbrugerklagenævnets kompetence og mangler ved varen.

Juridisk Emne

Forbrugerkøb, mangler, formodningsreglen

Sagsnummer

15/06698

Dato for afgørelse

20. december 2016

Afgørelse offentliggjort

11. oktober 2017

Kunne du bruge siden?