Momo (Said El Maataoui)

Firmatjek-sag
Forbrugeren havde købt et par Unisa ankelstøvler af Said El Maataoui (Momo) for 1.400 kr. Efter ca. en uges brug gik støvlernes hælflikker i stykker. Said El Maataoui reparerede støvlerne, men dagen efter gik hælflikker igen i stykker. Said El Maataoui afviste en fornyet reklamationen. Efter forhandling i Center for Klageløsning aftalte parterne, at Said El Maataoui skulle sætte nye hælflikker på støvlerne. Da forbrugeren fik dem udleveret, kunne det konstateres, at hælflikkerne ikke var nye, men reparationen var udført fagmæssigt korrekt. Nævnet lagde til grund, at Said El Maataoui var erstatningsansvarlig, og forbrugeren kunne derfor kræve en erstatning af Said El Maataoui på 120 kr. svarende til, hvad det ifølge den sagkyndige ville koste at få hælflikkerne udskiftet til nogle nye.
Sidst opdateret: 21. juni 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Said El Maataoui (Momo) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 120 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 20. oktober 2016.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt et par Unisa ankelstøvler er mangelfulde.

Forbrugeren købte Unisa ankelstøvler den 4. oktober 2016 for 1.400 kr. hos Said El Maataoui (Momo). Efter ca. en uges brug gik støvlernes hælflikker i stykker, og forbrugeren reklamerede den 12. oktober 2016 til Said El Maataoui. Said El Maataoui reparerede støvlerne, og de blev den 18. oktober 2016 udleveret til forbrugeren. Dagen efter gik støvlernes hælflikker igen i stykker, og forbrugeren reklamerede derfor på ny til Said El Maataoui, som denne gang afviste reklamationen.

Under sagens behandling ved Center for Klageløsning har Said El Maataoui tilbudt at montere nye hælflikker på støvlerne, hvilket forbrugeren har accepteret. Den 1. december 2016 blev støvlerne udleveret efter reparationen til forbrugeren, og hun reklamerede ved udleveringen i butikken over, at støvlernes hælflikker ikke var nye.

Forbrugeren har krævet ophævelse af købet, subsidiært erstatning for udgifterne til påsætning af et par nye hælflikker, og har anført, at støvlerne er mangelfulde, og at reparationen ikke er udført i overensstemmelse med parternes aftale.

Said El Maataoui har afvist kravet og har anført, at reparationen er udført fagmæssigt korrekt.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at reparationen af hælflikkerne er udført fagmæssigt korrekt.

Det følger af købelovens § 76, stk. 1, nr. 4, at der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være.

Nævnet har vurderet, at der er foretaget en fagmæssigt korrekt afhjælpning. Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på den sagkyndiges udtalelse.

Den sagkyndige har herudover udtalt, at hælflikkerne bærer præg af brug, og at der derfor ikke er tale om nye hælflikker. Parterne er enige om, at aftalen var, at hælflikkerne skulle udskiftes til nogle nye hælflikker. Det er nævnets vurdering, at reparationen ikke været udført i overensstemmelse med parternes aftale, og Said El Maataoui er på den baggrund erstatningsansvarlig.

Nævnet fastsætter skønsmæssigt erstatningen til 120 kr. svarende til, hvad det ifølge den sagkyndige vil koste at få hælflikkerne udskiftet til nogle nye.

Forbrugeren er derfor berettiget til erstatning på 120 kr.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 4 fra den 20. oktober 2016, hvor forbrugeren indgav klagen til Center for Klageløsning om betaling af beløbet, og indtil Said El Maataoui (Momo) efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

 • Bodil Ruberg, nævnets formand
 • Rut Jørgensen, indstillet af Forbrugerrådet Tænk – 2 stemmer
 • Flemming Fosgrau, indstillet af Dansk Renseri Forening
 • Ann-Louise Hansen, indstillet af Dansk Industri

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af støvler

Indklagede

 • Momo

  Kronprinsensgade 4

  1114 København K

  55872252

Emne

Spørgsmål om korrekt afhjælpning og ophævelse af købet.

Juridisk Emne

Køb, mangler, afhjælpning, passende afslag

Sagsnummer

16/13525

Dato for afgørelse

08. februar 2018

Afgørelse offentliggjort

21. juni 2018

Kunne du bruge siden?