Møbelkæden Kalundborg ApS

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte den 11. juni 2013 en ”Zerostress stue” (en sofa og to stole m. skamler) hos Møbelkæden Kalundborg ApS. I efteråret 2013 klagede forbrugeren over, at der var folder i læderet på stolene. Forbrugerklagenævnet traf i december 2015 afgørelse om, at Møbelkæden Kalundborg var berettiget til at foretage en afhjælpning af de konstaterede mangler. Afhjælpningen blev foretaget i februar 2016. Forbrugeren reklamerede til Møbelkæden Kalundborg den 20. december 2016 over, at der igen er opstået folder på sæderne, og at sæderne ikke havde samme farve som resten af stolen. Den sagkyndige konstaterede, at der var folder på sædet i den ene stol. Ifølge den sagkyndige var der tale om en fabrikationsfejl, idet skindet på sædehyndens overdel var skåret for stort. Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet.
Sidst opdateret: 23. august 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Møbelkæden Kalundborg ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 39.335 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 16. maj 2017. Forbrugeren skal tilbagelevere ”Zerostress-stue” (sofa og to stole m. skamler).

Møbelkæden Kalundborg ApS skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt to Zerostress stole og en reolopstilling model 9125 er mangelfulde.

Forbrugeren købte den 11. juni 2013 en ”Zerostress stue” (en sofa og to stole m. skamler) og en reolopstilling model 9125 for 51.975 kr. hos Møbelkæden Kalundborg ApS. Møblerne blev leveret den 16. august 2013. I efteråret 2013 klagede forbrugeren til Møbelkæden Kalundborg over, at der var folder i læderet på stolene samt at lågerne i reolsystemet var skæve. Sagen blev efterfølgende indbragt for Forbrugerklagenævnet, og den sagkyndige vurderede, at der var tale om fabrikationsfejl. Forbrugerklagenævnet traf i december 2015 afgørelse om, at Møbelkæden Kalundborg var berettiget til at foretage en afhjælpning af de konstaterede mangler.

Afhjælpningen blev foretaget af Møbelkæden Kalundborg i februar 2016.

Forbrugeren reklamerede til Møbelkæden Kalundborg den 20. december 2016 over stolene og reolopstillingen, som afviste reklamationen.

Forbrugeren har i forhold til stolene klaget over, at der igen er opstået folder på sæderne, og at sæderne ikke har samme farve som resten af stolen. Forbrugeren har i forhold til reolopstillingen klaget over, at den er skæv og løs, at lågerne vrider og er skæve, og at hylderne er spånplader, og ikke fineret møbelplader.

Forbrugeren har krævet ophævelse af købet af ”Zerostress-stue” (en sofa og to stole m. skamler) og reolopstillingen og anført, at stolene og reolopstillingen er mangelfulde.

Møbelkæden Kalundborg har afvist forbrugerens krav og anført, at der er foretaget en korrekt afhjælpning af fejlen på reolopstillingen, at der ikke er tale om en reklamationsberettiget mangel i forhold til folderne på stolene, og at forbrugeren ikke har reklameret rettidigt.

Det fremgår af købelovens § 83, stk. 1, at køber ikke kan gøre en mangel gældende over for sælger, hvis køber ikke inden to år efter levering har meddelt sælger, at han vil påberåbe sig manglen. Det følger endvidere af forældelseslovens § 3, stk. 1, at mangler ved tjenesteydelser, herunder reparationer, skal meddeles sælger inden udløbet af 3 år.

Forbrugeren har ikke inden for to år efter levering reklameret over, at reolopstillingens hylder er af spånplader og ikke fineret møbelplader, og at reolen er skæv og løs. Forbrugeren kan derfor ikke påberåbe sig disse mangler.

Det fremgår af købelovens § 81, at såfremt køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber give sælger meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at køber har opdaget manglen. I modsat fald taber køberen retten til at påberåbe sig manglen. Købeloven finder ikke anvendelse ved tjenesteydelser, men ifølge den almindelige obligationsret er det de samme principper, som er gældende.

Forbrugeren har oplyst, at han mundtligt klagede til Møbelkæden Kalundborg over farveforskellen på stolene, da han fik stolene leveret efter afhjælpningen i februar 2016. Møbelkæden Kalundborg har bestridt, at forbrugeren tidligere har klaget over dette forhold.

Det følger af købelovens § 76, stk. 1, nr. 4, at der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være.

Følgende fremgår af den sagkyndiges udtalelse:

Vedr. forhold på stolene:

Den sagkyndige har konstateret, at der er folder på sædet i den ene stol. Ifølge den sagkyndige er der tale om en fabrikationsfejl, idet skindet på sædehyndens overdel er skåret for stort.

Vedr. forhold på reolopstilling:

Den sagkyndige har ikke kunnet konstatere, at lågerne vrider og er skæve.

Nævnet har vurderet, at den ene stol er mangelfuld. Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på den sagkyndiges udtalelse.

Efter købelovens § 78, stk. 4, skal sælger opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid. Sker dette ikke, kan køberen blandt andet kræve ophævelse af købet.

Det er nævnets vurdering, at Møbelkæden Kalundborg ikke har afhjulpet manglen inden for rimelig tid. Nævnet har lagt vægt på, at Møbelkæden Kalundborg har afvist forbrugerens reklamation efter afhjælpningen i februar 2016.

Nævnet har vurderet, at der er tale om et samlet køb af sofaen og to stole med skamler, idet møblerne er købt samtidig, idet møblerne er solgt samlet som en ”Zerostress-stue”, og idet møblerne anvendes sammen. Nævnet har vurderet, at reolopstillingen ikke er en del af det samlede køb, idet der ikke er nogen naturlig sammenhæng mellem ”Zerostress-stuen” og reolopstillingen.

Forbrugeren er herefter berettiget til at ophæve købet af ”Zerostress-stue” (sofa, to stole og skamler).

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2.  Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 4 fra den 16. maj 2017, hvor Forbrugeren indgav klagen til Center for Klageløsning om betaling af beløbet, og indtil Møbelkæden Kalundborg ApS efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregningen af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Uffe Mygind Krempel, indstillet af Brancheforeningen Dansk Luftfart
  • Sara Lynge Jægerfeldt, indstillet af Dansk Erhverv
  • Torben Steenberg, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Jakob Steenstrup, indstillet af Forbrugerrådet Tænk

 

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Afhjælpning af to stole og en reolopstilling

Emne

Spørgsmål om samlet køb, mangler og om ophævelse af købet.

Juridisk Emne

Køb, afhjælpning, ophævelse af køb

Sagsnummer

18/06039

Dato for afgørelse

24. maj 2018

Afgørelse offentliggjort

23. august 2018

Kunne du bruge siden?