Mikkel Rosager Sivekær Nielsen (No 43 / OLD Danish)

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte to bordplader og en tillægsplade af Mikkel Rosager Sivekær Nielsen. Umiddelbart efter købet reklamerede forbrugeren over, at bordpladerne var skæve, og at tillægspladen var kortere end aftalt. Mikkel Rosager Sivekær Nielsen tilbød at omlevere bordpladerne, men dette skete aldrig. Den sagkyndige udtalte, at bordpladerne var skæve. Ifølge den sagkyndige skyldtes dette en fabrikationsfejl, idet træet ikke havde været tilstrækkeligt tørt inden fremstillingen af bordpladerne. Nævnet vurderede, at bordpladerne var mangelfulde, og at Mikkel Rosager Sivekær Nielsen ikke havde foretaget afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid. Forbrugeren var derfor berettiget til at ophæve købet og få købesummen tilbagebetalt.

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Mikkel Rosager Sivekær Nielsen skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 2.690 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 2. oktober 2016. Forbrugeren skal tilbagelevere bord- og tillægspladen til Mikkel Rosager Sivekær Nielsen.

Mikkel Rosager Sivekær Nielsen skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til at ophæve købet af en bord- og tillægsplade, fordi pladerne er mangelfulde.

Forbrugeren købte den 28. maj 2016 af Mikkel Rosager Sivekær Nielsen to bordplader til 2.690 kr., som blev leveret den 14. juli 2016. Samme dag reklamerede forbrugeren over, at bordpladerne var skæve, og at tillægspladen var kortere end aftalt. Mikkel Rosager Sivekær Nielsen svarede, at han ville vende tilbage vedrørende en nærmere undersøgelse af bordpladerne. I perioden fra den 15. juli til den 28. juli 2016 rykkede forbrugeren flere gange Mikkel Rosager Sivekær Nielsen for undersøgelsen. Den 29. juli 2016 og 31. juli 2016 oplyste Mikkel Rosager Sivekær Nielsen, at han ønskede at omlevere bordpladerne. Fra den 1. til den 5. august 2016 rykkede forbrugeren for omleveringen. Mikkel Rosager Sivekær Nielsen besvarede ikke disse henvendelser.

Forbrugeren har krævet at ophæve købet og få tilbagebetalt købesummen på 2.690 kr. og har anført, at bordpladerne er mangelfulde.

Mikkel Rosager Sivekær Nielsen har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Nævnet træffer derfor afgørelse på baggrund af forbrugerens fremstilling og sagens øvrige oplysninger.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at bordpladerne er skæve, og at de vipper, når de sættes på bukke. Ifølge den sagkyndige skyldes dette en fabrikationsfejl, idet træet ikke har været tilstrækkeligt tørt inden fremstillingen af bordpladerne. Herudover har den sagkyndige udtalt, at pladerne er uhensigtsmæssigt konstrueret.

Det følger af købelovens bestemmelser, at der foreligger en mangel ved en salgsgenstand, hvis genstanden er en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de øvrige omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Fejl eller kvalitetsafvigelser, der viser sig inden for seks måneder efter leveringen, formodes at have været til stede på leveringstidspunktet, medmindre særlige forhold gør sig gældende (købelovens § 77a, stk. 3).

Lider salgsgenstanden af en mangel, skal sælgeren opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen. Sker dette ikke kan køberen bl.a. kræve ophævelse af købet (købelovens § 78, stk. 4).

Det er nævnets vurdering, at bordpladerne er mangelfulde, og at Mikkel Rosager Sivekær Nielsen ikke har foretaget afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid. Nævnet har ved sin vurdering lagt vægt på den sagkyndiges udtalelse om, at fejlene på bordpladerne skyldes fabrikations- og konstruktionsfejl.

Forbrugeren er derfor berettiget til at ophæve købet og få tilbagebetalt købesummen.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 2. oktober 2016, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Mikkel Rosager Sivekær Nielsen, og indtil Mikkel Rosager Sivekær Nielsen efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, nævnets formand
  • Lasse Ødum, indstillet af Dansk Møbeltransport Forening
  • Albert Pedersen, indstillet af DANVA
  • Per Jensen, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Frederik Dehlholm, indstillet af Forbrugerrådet Tænk

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af bord- og tillægsplade.

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangler og ophævelse af købet.

Juridisk Emne

Køb, mangler, ikke afhjælpning inden for rimelig tid.

Sagsnummer

16/11959

Dato for afgørelse

06. juli 2017

Afgørelse offentliggjort

13. december 2017

Kunne du bruge siden?