Mia Stocker Byrialsen (Kennel Universal Soldier), Vils

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte en hund af Mia Stöcker Byrialsen og fandt senere ud af, at hunden var kryptorkid. Forbrugeren krævede i den forbindelse at få dækket sin udgift til operation af hunden. Nævnet mente ikke, at det var videnskabeligt bevist, at kryptorkisme krævede en rutinemæssig og forebyggende operation. Nævnet vurderede derimod, at kryptorkisme var en køberetlig mangel ved salgsgenstanden, som berettigede forbrugeren til et passende afslag i købesummen, som skønsmæssigt blev fastsat til 1.750 kr.
Sidst opdateret: 19. april 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: 

Mia Stöcker Byrialsen skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 1.750 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 16. juli 2015.

Mia Stöcker Byrialsen skal betale 13.600 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om køb af en hund, som var kryptorkid og om, hvorvidt forbrugeren har krav på at få dækket sin udgift til operation af hunden.

Forbrugeren har oplyst, at hun købte hunden den 31. august 2014. Den 25. marts 2015 blev det i forbindelse med anden undersøgelse hos dyrlægen konstateret, at hunden var kryptorkid, og forbrugeren kontaktede Mia Stöcker Byrialsen herom. Mia Stöcker Byrialsen svarede, at det ikke var nødvendigt at operere, og at det derfor var op til dyrets ejer, om det skulle opereres. Hunden blev opereret den 30. april 2015.

Forbrugeren har krævet vederlagsfri afhjælpning i form af erstatning på 3.572,55 kr. for udgiften til operationen.

Mia Stöcker Byrialsen har afvist kravet, idet hun ikke er erhvervsdrivende og idet operation ikke var nødvendig, fordi kryptorkisme ikke nødvendigvis er operationskrævende.

Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over erhvervsdrivende (dagældende bekendtgørelse af lov om forbrugerklager § 7). Der er efter dansk ret tale om en forbrugeraftale, hvis en erhvervsdrivende som led i sit erhverv indgår en aftale med en person, som hovedsageligt handler uden for sit erhverv. Det er således en forudsætning for Forbrugerklagenævnets behandling af sagen, at Mia Stöcker Byrialsen i forbindelse med salget af hunden hovedsageligt handlede som led i sit erhverv.

Bedømmelsen beror på en konkret vurdering. 

Nævnet har vurderet, at Mia Stöcker Byrialsen er erhvervsdrivende.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at hunden blev solgt med kontrakt og sundhedsbog, at Mia Stöcker Byrialsen har en hjemmeside for sit opdræt, at hun tidligere har forsøgt at registrere sin kennel med CVR-nummer og at opdrættet er registreret i en kennelklub. Nævnet bemærker endvidere, at det i en tidligere afgørelse har vurderet, at Mia Stöcker Byrialsen fremstod som erhvervsdrivende.

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købeloven § 76, stk. 1, nr. 4).

Nævnet har lagt til grund, at hunden var kryptorkid og at den er opereret herfor. Efter nævnets praksis er kryptorkisme en mangel.

Lider en salgsgenstand af en mangel, skal den erhvervsdrivende opfylde krav eller tilbud om afhjælpning inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen. Sker dette ikke, kan køberen, så vidt dette kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger lade manglen afhjælpe for sælgerens regning (købelovens § 78, stk. 4).

Forbrugeren har kontaktet Mia Stöcker Byrialsen og oplyst, at hunden var kryptorkid. Mia Stöcker Byrialsen har ikke tilbudt afhjælpning. Forbrugeren har fået hunden opereret og har afholdt udgiften hertil. 

Det er imidlertid ikke videnskabeligt bevist, at kryptorkisme generelt kræver rutinemæssig, forebyggende operation. Nævnet har vurderet, at forbrugeren ikke med tilstrækkelig sikkerhed har godtgjort, at der ikke var tale om en rutinemæssig og forebyggende operation og kan herefter ikke give forbrugeren medhold i kravet om dækning af udgiften til operationen. Det er derimod nævnets vurdering, at kryptorkisme er en køberetlig mangel, som alene berettiger forbrugeren til et passende afslag i købesummen. Nævnet fastsætter dette skønsmæssigt til 1.750 kr. 

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 16. juli 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Mia Stöcker Byrialsen, og indtil Mia Stöcker Byrialsen efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af den dagældende forbrugerklagelov § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i den dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Frederik Dehlholm, indstillet af Forbrugerrådet
  • Anja Philip, indstillet af Forbrugerrådet
  • Jean Lefevre, indstillet af Dansk Erhverv
  • Ann-Louise Hansen, indstillet af Dansk Industri

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Klage over køb af kryptorchid hund

Indklagede

Emne

Krav om dækning af udgift til operation

Juridisk Emne

Køb af vare

Sagsnummer

15/04383

Dato for afgørelse

12. december 2016

Afgørelse offentliggjort

19. april 2017

Kunne du bruge siden?