Lars Ellyton (tidl. lgloo Scandinavia), Hornbæk

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte en haveigloo af Igloo Scandinavia v/ Lars Ellyton. Forbrugeren mente, at igloosættet var mangelfuldt, idet haveiglooen i forbindelse med en storm løsnede sig og fløj over hendes hus og ned ad vejen, hvorefter den gik i stykker, knækkede og plasten revnede, således at iglooen blev ubrugelig. Det fremgik af den sagkyndiges udtalelse, at de medfølgende pløkker var for få og i for spinkel udførelse til at kunne fastholde iglooen.  Den sagkyndige udtalte ligeledes, at det var overvejende sandsynligt, at der var tale om en uhensigtsmæssig konstruktion. Nævnet vurderede på baggrund af den sagkyndiges udtalelse, at iglooen var mangelfuld, og at forbrugeren derfor kunne hæve købet.
Sidst opdateret: 15. februar 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: 

Lars Ellyton (tidligere lgloo Scandinavia) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 4.695 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 20. felbruar 2015. Forbrugeren skal tilbagelevere haveiglooen.

Lars Ellyton (tidligere lgloo Scandinavia) skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet "Nævnets begrundelse for afgørelsen" nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en haveigloo, som forbrugeren har købt af Lars Ellyton (tidligere lgloo Scandinavia) (herefter Lars Ellyton) den 4. september 2014, er mangelfuld, og om forbrugeren på den baggrund kan hæve købet.

Forbrugeren har oplyst, at hun bestilte en haveigloo fra Lars Ellyton den 4. september 2014, og at hun fik leveret haveiglooen den 9. september 2014. Hun har oplyst, at haveiglooen om morgenen den 15. november 2014 havde sluppet sig løs af jorden og var fløjet over hendes hæk og landet flere hundrede meter væk. Hun ringede derfor til Lars Ellyton den 18. november 2014 og reklamerede over, at iglooen havde sluppet sig løs af jorden og var fløjet væk, hvorfor den ikke kunne modstå vind som anført i produktbeskrivelsen af iglooen på Lars Ellytons hjemmeside. Hun blev opfordret til at sende en e-mail med en beskrivelse af hændelsen, hvilket hun gjorde samme dag. Herefter rykkede hun for svar et par gange, men forgæves. Den 12. december 2014 modtog hun en e-mail fra Lars Ellyton, hvori hendes krav blev afvist under henvisning til, at hendes behandling af iglooen ikke levede op til normal behandling af produktet.

Forbrugeren har krævet ophævelse af købet.

Lars Ellyton har ikke besvaret Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens henvendelser.

Sagen afgøres herefter på baggrund af forbrugerens oplysninger og de øvrige oplysninger i sagen.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at de til haveiglooen medfølgende pløkker er for få og i for spinkel udførelse til at kunne fastholde haveiglooen, hvis vinden får fat under teltdugen.

Herudover har den sagkyndige udtalt, at der vil være stor risiko forbundet med at have haveiglooen opsat i en storm, fæstnet med de medfølgende pløkker.

Det er ifølge den sagkyndige overvejende sandsynligt, at der er tale om en uhensigtsmæssig konstruktion. Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Det følger af købeloven, at køberen kan hæve købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig (købelovens § 78, stk. 1, nr. 4).

Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at forbrugeren har købt en haveigloo af Lars Ellyton den 4. september 2014, at den er blevet leveret den 9. september 2014, og at haveiglooen har sluppet sig løs af jorden og er fløjet over forbrugerens hæk og landet flere hundrede meter væk den 15. november 2014.

Nævnet har på baggrund af den sagkyndiges udtalelse vurderet, at haveiglooen er mangelfuld. Da manglen ikke er uvæsentlig, er forbrugeren berettiget til at hæve købet.

Retten til at hæve et køb er imidlertid betinget af, at det modtagne kan tilbageleveres i væsentlig samme stand, hvori det var, da køberen fik det i hænde (købelovens § 57, stk. 1).

Ifølge den sagkyndige er haveiglooen totalskadet og kan ikke udbedres. Da skaden skyldes de medfølgende pløkke, og dermed haveiglooens egen beskaffenhed, forhindrer dette ikke forbrugeren i at hæve købet (købelovens § 58), hvorfor hun er berettiget til at hæve købet og få tilbagebetalt 4.695 kr., som udgør købesummen for haveiglooen.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2.

Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 20. februar 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Lars Ellyton (tidligere lgloo Scandinavia), og indtil Lars Ellyton (tidligere lgloo Scandinavia) efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af dagældende forbrugerklagelovs § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Kirsten Nielsen, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Susanne Danø, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Jean Lefevre, indstillet af Dansk Erhverv (2 stemmer)

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af haveigloo.

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangel.

Juridisk Emne

Køb

Sagsnummer

15/00447

Dato for afgørelse

31. marts 2016

Afgørelse offentliggjort

15. februar 2017

Kunne du bruge siden?