Lars Ellyton tidl Igloo Scandinavia

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte et igloosæt med transparent dug af Igloo Scandinavia v/ Lars Ellyton. Forbrugeren mente, at igloosættet var mangelfuldt, idet der trængte vand ind gennem iglooens folie. Det fremgik af den sagkyndiges erklæring, at iglooens syninger manglede dobbelt fold eller forsegling. Den sagkyndige udtalte ligeledes, at den anvendte folie ikke opfyldte krav til tilstrækkelig holdbarhed og var af meget dårlig kvalitet. Nævnet vurderede på baggrund af den sagkyndiges udtalelse, at iglooen var mangelfuld, og at forbrugeren derfor kunne hæve købet.
Sidst opdateret: 21. juni 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Lars Ellyton (Igloo Scandinavia, ophørt den 5. januar 2016) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 4.895 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 12. oktober 2015.

Lars Ellyton (Igloo Scandinavia, ophørt den 5. januar 2016) skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en haveigloo med transparent dug, som forbrugeren har købt af Lars Ellyton (Igloo Scandinavia, ophørt den 5. januar 2016) den 29. april 2015, er mangelfuld, og om forbrugeren på den baggrund kan hæve købet.

Nævnet bemærker indledningsvis, at Igloo Scandinavia ophørte den 5. januar 2016, men da der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, hæfter Lars Ellyton personligt.

Forbrugeren har oplyst, at han bestilte en haveigloo med transparent dug fra Lars Ellyton den 29. april 2015 og fik leveret iglooen den 1. maj 2015. Forbrugeren har oplyst, at der begyndte at trænge vand ind gennem iglooens folie den 21. juli 2015, hvilket han reklamerede over til Lars Ellyton samme dag.

Den 27. juli 2015 sendte forbrugeren endnu en e-mail til Lars Ellyton, hvor han reklamerede over en revne i folien ved haveiglooens døråbning. Lars Ellyton besvarede ingen af henvendelserne.

Forbrugeren har krævet ophævelse af købet.

Lars Ellyton har ikke svaret i sagen, hvorfor sagen er afgjort på baggrund af forbrugerens fremstilling og sagens øvrige dokumenter.

Det fremgår af den sagkyndiges erklæring, at iglooens syninger mangler dobbelt fold (kapsøm) eller forsegling. Folien er blevet perforeret af syningen. Den sagkyndige har desuden oplyst, at den anvendte folie ikke opfylder generelle holdbarhedskrav, idet folien er af dårlig kvalitet.

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Fejl eller kvalitetsafvigelser, der viser sig inden for 6 måneder efter leveringen, formodes at have været til stede på leveringstidspunktet, medmindre særlige forhold gør sig gældende (købelovens § 77a, stk. 3).

Det følger af købeloven, at køberen kan hæve købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig (købelovens § 78, stk. 1, nr. 4).

Nævnet har på baggrund af den sagkyndiges erklæring vurderet, at haveiglooen er mangelfuld. Da manglen ikke er uvæsentlig, er forbrugeren berettiget til at hæve købet.

Retten til at hæve et køb er som udgangspunkt betinget af, at køber kan tilbagelevere det modtagne i væsentlig samme stand, hvori det var, da køberen fik det i hænde (købelovens § 57, stk. 1).

Ifølge den sagkyndige er haveiglooen ikke brugbar, og fejlene kan kun udbedres mod betaling, som ikke står i rimeligt forhold til varens værdi. Da manglerne skyldes iglooens egen beskaffenhed, forhindrer dette ikke forbrugeren i at hæve købet (købelovens § 58), hvorfor han er berettiget til at hæve købet og få tilbagebetalt købesummen på 4.895 kr.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 12. oktober 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Lars Ellyton, og indtil Lars Ellyton efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af dagældende forbrugerklagelovs § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, nævnets formand
  • Knud Fiil-Nielsen, indstillet af Dansk IT
  • Anita Barbesgaard, indstillet af Forbrugerrådet
  • Peter Saxov, indstillet af Dansk Erhverv
  • Elisabeth Fogtdal Nøjgaard, indstillet af Danske Forlag

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af haveigloo

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangler

Juridisk Emne

Køb, mangler, ophævelse af køb

Sagsnummer

15/08126

Dato for afgørelse

16. december 2016

Afgørelse offentliggjort

21. juni 2017

Kunne du bruge siden?