Lars Ellyton (tidl. lgloo Scandinavia), Hornbæk

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte et igloosæt med transparent dug af Igloo Scandinavia v/ Lars Ellyton. Forbrugeren mente, at igloosættet var mangelfuldt, idet syningerne ved iglooens dør og vindue var gået op, hvorefter det ikke var muligt at lukke iglooen. Det fremgik af den sagkyndiges udtalelse, at iglooens syninger manglede dobbelt fold eller forsegling. Den sagkyndige udtalte ligeledes, at den anvendte folie ikke opfyldte krav til tilstrækkelig holdbarhed og var af meget dårlig kvalitet. Nævnet vurderede på baggrund af den sagkyndiges udtalelse, at iglooen var mangelfuld, og at forbrugeren derfor kunne hæve købet.
Sidst opdateret: 15. februar 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: 

Lars Ellyton (lgloo Scandinavia, ophørt den 5. januar 2016) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 4.895 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 26. juni 2016. Lars Ellyton (lgloo Scandinavia, ophørt den 5. januar 2016) skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger.

Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet. Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet "Nævnets begrundelse for afgørelsen" nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt et igloosæt med transparent dug, som forbrugeren har købt af Lars Ellyton (lgloo Scandinavia, ophørt den 5. januar 2016) den 22. marts 2015, er mangelfuldt, og om forbrugeren på den baggrund kan hæve købet.

Nævnet bemærker indledningsvist, at lgloo Scandinavia ophørte den 5. januar 2016, men da der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, hæfter Lars Ellyton personligt.

Forbrugeren har oplyst, at hun bestilte et igloosæt med transparent dug fra Lars Ellyton den 22. marts 2015, og at hun fik leveret igloosættet den 24. marts 2015. Hun har oplyst, at syningerne ved iglooens dør og vindue var gået op den 20. juli 2015, hvorefter det ikke var muligt at lukke iglooen. Forbrugeren sendte den 21. juli 2015 en e-mail til Lars Ellyton for at reklamere, men Lars Ellyton besvarede ikke denne e-mail. Hun rykkede derfor for svar via e-mail den 27. januar 2015. Lars Ellyton besvarede heller ikke denne e-mail. Forbrugeren rykkede igen for svar ved e-mail af 3. august 2015, ligesom hun ringede til Lars Ellyton og lagde besked på hans telefonsvarer, men Lars Ellyton besvarede ikke disse henvendelser.

Forbrugeren har krævet ophævelse af købet.

Lars Ellyton har ikke besvaret Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens henvendelser.

Sagen afgøres herefter på baggrund af forbrugerens oplysninger og de øvrige oplysninger i sagen.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at iglooens syninger mangler dobbelt fold (kapsøm) eller forsegling. Folien er blevet perforeret af syningen. Den sagkyndige har udtalt, at den anvendte folie ikke opfylder krav til tilstrækkelig holdbarhed, da den er af meget dårlig kvalitet.

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Det følger af købeloven, at køberen kan hæve købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig (købelovens § 78, stk. 1, nr. 4). Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at syningerne ved iglooens dør og vindue gik op den 20. juli 2015, hvorefter det ikke var muligt at lukke iglooen.

Nævnet har på baggrund af den sagkyndiges udtalelse vurderet, at iglooen er mangelfuld. Da manglen ikke er uvæsentlig er forbrugeren berettiget til at hæve købet.

Retten til at hæve et køb er som udgangspunkt betinget af, at det modtagne kan tilbageleveres i væsentlig samme stand, hvori det var, da køberen fik det i hænde (købelovens § 57, stk. 1).

Ifølge den sagkyndige er iglooen totalskadet og kan ikke udbedres. Da skaden skyldes iglooens folie og dermed iglooens egen beskaffenhed, forhindrer dette ikke forbrugeren i at hæve købet (købelovens § 58), hvorfor hun er berettiget til at hæve købet og få tilbagebetalt købesummen på 4.895 kr.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2.

Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 26. juni 2016, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klage til Lars Ellyton, og indtil Lars Ellyton efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af dagældende forbrugerklagelovs § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, formand
  • Tina Dhanda, indstillet af Forbrugerrådet
  • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv
  • Nicoline E. Hyldahl, indstillet af Dansk Industri
  • Per Jensen, indstillet af Forbrugerrådet

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af haveigloo

Indklagede

Emne

Spørgsmål og mangel

Juridisk Emne

Køb

Sagsnummer

15/07599

Dato for afgørelse

16. juni 2016

Afgørelse offentliggjort

15. februar 2017

Kunne du bruge siden?