Lars Ellyton (tidl. lgloo Scandinavia), Hornbæk

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte en haveigloo af Igloo Scandinavia v/ Lars Ellyton. Forbrugeren mente, at igloosættet var mangelfuldt, idet haveiglooen løsnede sig og fløj flere hundrede meter væk, hvorefter den gik i stykker, således at igloeen blev ubrugelig. Det fremgik af den sagkyndiges udtalelse, at iglooens syninger manglede dobbelt fold eller forsegling. Den anvendte folie opfyldte heller ikke krav til tilstrækkelig holdbarhed og var af meget dårlig kvalitet. Den sagkyndige vurderede ligeledes, at iglooen var tilstrækkelig fastgjort på terrassen. Nævnet vurderede på baggrund af den sagkyndiges udtalelse, at iglooen var mangelfuld, og at forbrugeren derfor kunne hæve købet.
Sidst opdateret: 15. februar 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: 

Lars Ellyton (lgloo Scandinavia, ophørt den 5. januar 2016) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 4.695 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 15. marts 2015. Lars Ellyton (lgloo Scandinavia, ophørt den 5. januar 2016) skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger.

Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet. 

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet "Nævnets begrundelse for afgørelsen" nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en haveigloo, som forbrugeren har købt af Lars Ellyton (lgloo Scandinavia, ophørt den 5. januar 2016) den 16. august 2014, er mangelfuld, og om forbrugeren på den baggrund kan hæve købet.

Nævnet bemærker indledningsvist, at lgloo Scandinavia ophørte den 5. januar 2016, men da der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, hæfter Lars Ellyton personligt.

Forbrugeren har oplyst, at hun bestilte en haveigloo fra Lars Ellyton den 16. august 2014, og at hun fik leveret haveiglooen den 20. august 2014. Hun har oplyst, at haveiglooen i forbindelse med en storm den 10. januar 2015 løsnede sig og fløj over hendes hus og ned ad vejen, hvorefter den gik fuldstændig i stykker, knækkede og plasten revnede, således at iglooen blev ubrugelig. Haveiglooen kunne således ikke modstå vind som anført i Lars Ellytons handelsbetingelser.

Forbrugeren sendte den 11. januar 2015 en e-mail til Lars Ellyton for at reklamere, men Lars Ellyton besvarede ikke denne e-mail. Hun rykkede derfor for svar via e-mail den 20. januar 2015, men Lars Ellyton besvarede heller ikke denne e-mail. Forbrugeren ringede herefter til to oplyste telefonnumre, og det ene telefonnummer blev besvaret af Lars Ellytons bror, der var imødekommende overfor hendes krav, men hun er efterfølgende ikke blevet kontaktet af Lars Ellyton.

Forbrugeren har krævet ophævelse af købet.

Lars Ellyton har ikke besvaret Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens henvendelser. Sagen afgøres herefter på baggrund af forbrugerens oplysninger og de øvrige oplysninger i sagen.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at haveiglooens syninger mangler dobbelt fold (kapsøm) eller forsegling. Folien er blevet perforeret af syningen. Den sagkyndige har udtalt, at teltet var fastskruet på forbrugerens terrasse, og den sagkyndige har vurderet, at det har været tilstrækkeligt fastgjort.

Den sagkyndige har desuden udtalt, at den anvendte folie ikke opfylder krav til tilstrækkelig holdbarhed, da den er af meget dårlig kvalitet. Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Det følger af købeloven, at køberen kan hæve købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig (købelovens § 78, stk. 1, nr. 4).

Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at forbrugeren har købt en haveigloo af Lars Ellyton den 16. august 2014, at den er blevet leveret den 20. august 2014, og at haveiglooen i forbindelse med en storm den 10. januar 2015 har løsnet sig og er fløjet over forbrugerens hus og ned ad vejen, hvorefter den er gået fuldstændig i stykker, knækket og plasten er revnet, således at iglooen er blevet ubrugelig.

Nævnet har på baggrund af den sagkyndiges udtalelse vurderet, at haveiglooen er mangelfuld. Da manglen ikke er uvæsentlig, er forbrugeren berettiget til at hæve købet.

Retten til at hæve et køb er som udgangspunkt betinget af, at det modtagne kan tilbageleveres i væsentlig samme stand, hvori det var, da køberen fik det i hænde (købelovens § 57, stk. 1).

Ifølge den sagkyndige er haveiglooen totalskadet og kan ikke udbedres. Da skaden skyldes haveiglooens folie og dermed haveiglooens egen beskaffenhed, forhindrer dette ikke forbrugeren i at hæve købet (købelovens § 58), hvorfor hun er berettiget til at hæve købet og få tilbagebetalt købesummen på 4.695 kr.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 15. marts 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Lars Ellyton, og indtil Lars Ellyton efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af dagældende forbrugerklagelovs § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, formand
  • Tina Dhanda, indstillet af Forbrugerrådet
  • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv
  • Nicoline E. Hyldahl, indstillet af Dansk Industri
  • Per Jensen, indstillet af Forbrugerrådet

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af haveigloo

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangel

Juridisk Emne

Køb

Sagsnummer

15/01594

Dato for afgørelse

16. juni 2016

Afgørelse offentliggjort

15. februar 2017

Kunne du bruge siden?