Klaus Holze Thøgersen (Klodsland.dk)

Firmatjek-sag
Forbrugeren bestilte en legobil til 4.999 kroner. Ved modtagelsen konstaterede forbrugeren et hul i æsken. Han reklamerede til Klaus Holze Thøgersen, der ikke besvarede reklamationen. Forbrugeren returnerede varen og krævede købesummen tilbagebetalt. Klaus Holze Thøgersen afviste kravet, fordi han ikke havde modtaget varen. Nævnet vurderede, at forbrugeren havde løftet sin bevisbyrde for, at varen var returneret, idet forbrugeren havde en indleveringskvittering fra Post Danmark og idet Track & Trace havde dokumenteret at have afsendt pakken til Klaus Holze Thøgersen. Nævnet bemærkede ligeledes, at Klaus Holze Thøgersen ikke havde godtgjort, at bortkomsten af varen var sket under omstændigheder, som han ikke var ansvarlig for. Da varen var bortkommet og ikke kunne undersøges, lagde nævnet til grund, at varen var mangelfuld. Forbrugeren var derfor berettiget til at hæve købet og få tilbagebetalt købesummen på 4.999 kroner.
Sidst opdateret: 11. oktober 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:


Klaus Holze Thøgersen (Klodsland.dk) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 4.999 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 8. juli 2016.

Klaus Holze Thøgersen skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren kan kræve ophævelse af købet af et stk. 4199 4x4 Crawler Exclusive Edition (LEGO41999), fordi den var mangelfuld på leveringstidspunktet, herunder om han har tilbageleveret 4199 4x4 Crawler Exclusive Edition (LEGO41999) til Klaus Holze Thøgersen (Klodsland.dk).

Forbrugeren har oplyst, at han den 15. juli 2014 bestilte et stk. 4199 4x4 Crawler Exclusive Edition (LEGO41999) til 4.999 kr. Ved modtagelsen den 16. juli 2014 konstaterede han et hul i æsken, hvilket han reklamerede over. Klaus Holze Thøgersen besvarede ikke forbrugerens reklamation, hvorfor han den 23. juli 2014 sendte et stk. 4199 4x4 Crawler Exclusive Edition (LEGO41999) Edition retur til Klaus Holze Thøgersen. Pakken blev ifølge Post Danmark udleveret til modtageren den 24. juli 2014.

Forbrugeren har krævet købesummen på 4.999 kr. tilbagebetalt med henvisning til, at han har tilbageleveret et stk. 4199 4x4 Crawler Exclusive Edition (LEGO41999) til Klaus Holze Thøgersen.

Klaus Holze Thøgersen har afvist forbrugerens krav om tilbagebetaling af købesummen med henvisning til, at han ikke har modtaget et stk. 4199 4x4 Crawler Exclusive Edition (LEGO41999) retur. Klaus Holze Thøgersen har gjort gældende, at forbrugeren må være nærmest til at bære risikoen for, at varen ikke er kommet frem.

Det følge er købelovens § 57, at sælger ikke er berettiget til at få genstanden tilbage, medmindre han tilbagegiver, hvad han har modtaget i betaling, og køberen ikke er berettiget til at få købesummen tilbage, medmindre han tilbageleverer det modtagne i væsentlig samme stand og mængde, hvori det var ved levering.

Det følger af dansk rets almindelige bevisbyrderegler, at det er afsenderen, der skal bevise, at varen er returneret til Klaus Holze Thøgersen.

Det er nævnets vurdering, at forbrugeren har løftet sin bevisbyrde for, at 4199 4x4 Crawler Exclusive Edition (LEGO41999) blev returneret til Klaus Holze Thøgersen. Nævnet lægger derfor til grund, at Klaus Holze Thøgersen har modtaget pakken indeholdende 4199 4x4 Crawler Exclusive Edition (LEGO41999) .

Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at forbrugeren ifølge Post Danmarks indleveringskvittering og Track & Trace har dokumenteret at have afsendt en pakke til Klaus Holze Thøgersen den 23. juli 2014, og at forsendelsen ifølge Track & Trace blev udleveret til modtager den 24. juli 2014.

Nævnet bemærker, at Klaus Holze Thøgersen ikke har godtgjort, at bortkomsten af 4199 4x4 Crawler Exclusive Edition (LEGO41999) er sket under omstændigheder, som han ikke var ansvarlig for.

Det følger af købelovens § 76, stk. 1, nr. 4, at der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis den er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være.

Det følger endvidere af købelovens § 78, stk. 1, nr. 4, at køber kan hæve købet, hvis der foreligger en ikke uvæsentlig mangel.

Da det som følge af bortkomsten ikke har været muligt at undersøge, om 4199 4x4 Crawler Exclusive Edition (LEGO41999) har været mangelfuld lægger nævnet til grund, at 4199 4x4 Crawler Exclusive Edition (LEGO41999) var mangelfuld.

Forbrugeren er derfor berettiget til at hæve købet og få tilbagebetalt købesummen på 4.999 kr.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 8. juli 2016, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Klaus Holze Thøgersen, og indtil Klaus Holze Thøgersen efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Jakob Steenstrup, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Knud Fiil-Nielsen, indstillet af Dansk IT
  • Jakob Hahn, indstillet af Dansk Erhverv
  • Tina Morell Nielsen, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af legetøj

Indklagede

Emne

Spørgsmål om hvorvidt der kan ske ophævelse af købet, og om der er sket tilbagelevering.

Juridisk Emne

Køb, mangler, tilbagelevering, bevisbyrde

Sagsnummer

16/08035

Dato for afgørelse

06. april 2017

Afgørelse offentliggjort

11. oktober 2017

Kunne du bruge siden?