Keld Elith Reumert Schaltz (Weltz Furnitures)

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte et specialfremstillet plankebord af Weltz Furnitures v/Keld Elith Reumert Schaltz (herefter Weltz Furnitures). Forbrugeren konstaterede, at bordet stod meget ustabilt, og reklamerede derfor til Weltz Furnitures. Weltz Furnitures skiftede efterfølgende bordbenene, men da forbrugeren fortsat oplevede, at bordet stod ustabilt og flere steder ikke var bejdset ordentligt, reklamerede forbrugeren igen. Weltz Furnitures hentede bordet, og oplyste, at udbedringen ville tage tre dage. Han stillede samtidig en låne bordplade til rådighed. Forbrugeren forsøgte derefter forgæves at få kontakt til Weltz Furnitures. Forbrugeren krævede ophævelse af købet og tilbagebetaling af købesummen. Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at Weltz Furnitures har anerkendt, at plankebordet var mangelfuldt, da han forgæves har forsøgt at udbedre fejlene og senest har afhentet bordet. Nævnet har ligeledes vurderet, at der ikke er sket korrekt afhjælpning af manglerne inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for forbrugeren. Forbrugeren kunne derfor hæve købet.
Sidst opdateret: 16. august 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Keld Elith Reumert Schaltz (tidligere Weltz Furnitures) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 7.600 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 21. december 2015. Forbrugeren skal tilbagelevere låne bordpladen.

Keld Elith Reumert Schaltz skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt et specialfremstillet plankebord, som forbrugeren købte hos Keld Elith Reumert Schaltz (tidligere Weltz Furnitures) den 1. august 2015, er mangelfuldt, og om forbrugeren som følge heraf er berettiget til at hæve købet.

Forbrugeren har oplyst, at bordet blev leveret den 24. september 2015, hvor han reklamerede over, at bordet stod meget ustabilt. Keld Elith Reumert Schaltz skiftede efterfølgende bordbenene til U-ben, men da forbrugeren fortsat oplevede, at bordet stod meget ustabilt og flere steder ikke var bejdset ordentligt, reklamerede han igen den 8. oktober 2015. Han havde i mellemtiden selv købt nogle andre bordben. Keld Elith Reumert Schaltz hentede bordet den 27. oktober 2015 og oplyste, at udbedringen ville tage 4 dage. Han stillede samtidig en låne bordplade til rådighed. Efterfølgende har forbrugeren forgæves forsøgt at få kontakt med Keld Elith Reumert Schaltz.

Forbrugeren har krævet ophævelse af købet og tilbagebetaling af købesummen på 7.600 kr.

Keld Elith Reumert Schaltz har ikke besvaret Forbrugerklagenævnets henvendelser i sagen.

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden i øvrigt er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at Keld Elith Reumert Schaltz har anerkendt, at plankebordet var mangelfuldt, da han forgæves har forsøgt at udbedre fejlene og senest har afhentet bordet.

Lider salgsgenstanden af en mangel, har forbrugeren valget mellem afhjælpning, omlevering, et passende afslag eller, hvis manglen ikke er uvæsentlig, ophævelse (købelovens § 78, stk. 1).

Sælger skal opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen. Sker dette ikke, kan køberen kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, omlevering eller, for så vidt dette kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger, lade manglen afhjælpe for sælgerens regning (købelovens § 78, stk. 4).

Nævnet har vurderet, at der ikke er sket korrekt afhjælpning af manglerne inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen, og at forbrugeren derfor kan hæve købet.
Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at Keld Elith Reumert Schaltz har skiftet bordbenene og senest den 27. oktober 2015 har hentet bordet og endnu ikke leveret det tilbage.

Hæves købet, er køberen ikke berettiget til at få købesummen tilbage, med mindre han tilbageleverer det modtagne i væsentlig samme stand og mængde, hvori det var ved leveringen (købelovens § 57, stk. 1).

Nævnet lægger til grund, at bordet allerede er i Keld Elith Reumert Schaltz’ besiddelse.

Forbrugeren har oplyst, at han fortsat har lånebordpladen, der ikke har været brugt i længere tid, da familien har købt et andet bord.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 21. december 2015, som er 30 dage efter den dag, hvor forbrugeren sendte krav om ophævelse af købet til Keld Elith Reumert Schaltz, og indtil Keld Elith Reumert Schaltz efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:
Bodil Ruberg, nævnets formand
Jakob Steenstrup, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
Knud Fiil-Nielsen, indstillet af Dansk IT
Jakob Hahn, indstillet af Dansk Erhverv
Tina Morell Nielsen, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af specialfremstillet plankebord

Indklagede

Emne

Ophævelse af købet og tilbagebetaling af købesummen.

Juridisk Emne

Spørgsmål om mangler, afhjælpning inden for rimelig tid og ophævelse af købet.

Sagsnummer

16/05814

Dato for afgørelse

06. april 2017

Afgørelse offentliggjort

16. august 2017

Kunne du bruge siden?