Karsten Madsen (KM Handel – KJ. Auktioner), Høng

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte bilværktøj i form af en Bosch 4 gastester til benzin/diesel, type 3.011 rs232, og en fejlkodetester mrk. Reflex 3130 med multimeter og oscilloskop. Dagen efter afhentning fortrød forbrugeren købet, hvorfor forbrugeren anvendte en standardfortrydelsesformular på auktionsfirmaets hjemmeside. Karsten Madsen afviste fortrydelsen, idet han hævdede at forbrugeren på købstidspunktet var erhvervsdrivende. Nævnet vurderede, at Karsten Madsen ikke havde løftet bevisbyrden for, at der ikke var tale om et forbrugerkøb. Forbrugeren var derfor berettiget til at få købesummen tilbagebetalt mod at aflevere den købte Bosch 4 gastester til benzin/diesel, type 3.011 rs232, og den købte Fejlkodetester mrk. Reflex 3130 med multimeter og oscilloskop til Karsten Madsen.

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: 

Karsten Madsen skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 14.790,00 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 17. juli 2015. Forbrugeren skal tilbagelevere en Bosch 4 gastester til benzin/diesel, type 3.011 rs232, samt en Fejlkodetester mrk. Reflex 3130 med multimeter og oscilloskop.

Karsten Madsen skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der er tale om forbrugerkøb, og dernæst om forbrugeren kan fortryde sit køb af bilværktøj i form af en Bosch 4 gastester til benzin/diesel, type 3.011 rs232, og en fejlkodetester mrk. Reflex 3130 med multimeter og oscilloskop.

Forbrugeren købte varerne på Karsten Madsens internet-auktion den 23. april 2015 for 14.790 kr. og afhentede dem den 27. april 2015. Dagen efter ønskede han at fortryde købet, hvorfor han anvendte en standardfortrydelsesformular på auktionsfirmaets hjemmeside. Forbrugeren har oplyst, at han er mekaniker, men ikke har egen virksomhed, og at han købte varerne med henblik på at etablere et autoværksted til hobbybrug.

Forbrugeren har krævet fortrydelse af købet og tilbagebetaling af 14.790 kr. 

Karsten Madsen har afvist forbrugerens krav og gjort gældende, at forbrugeren på købstidspunktet var erhvervsdrivende. Karsten Madsen har anført, at det købte bilværktøj har en erhvervsrelateret karakter, og at han ved en adressesøgning fandt en virksomhed på forbrugerens adresse. Karsten Madsen har herudover anført, at han kun ville acceptere fortrydelsen, hvis han forudgående måtte undersøge bilværktøjet, da han mente, at der skulle ske et fradrag i købesummen for den værdiforringelse, der var blevet påført værktøjet. 

Forbrugerklagenævnets sagkyndige har udtalt, at der er tale om værktøj for professionelle mekanikere, men at han ikke kan udelukke, at det kan benyttes til hobbybrug.

Forbrugerklagenævnet behandler klager fra forbrugere over erhvervsdrivende vedrørende varer, arbejds- og tjenesteydelser. (Dagældende forbrugerklagelov, § 7)

Det er nævnets vurdering, at Karsten Madsen ikke har løftet bevisbyrden for, at der ikke er tale om forbrugerkøb, hvorfor nævnet som følge heraf har kompetence til at behandle sagen.

Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på at forbrugerens eget navn og privatadresse fremgik af fakturaen og på, at det ikke kan udelukkes, at værktøjet kan benyttes til hobbybrug.

En forbruger, der vil fortryde et køb via fjernsalg skal afgive en utvetydig erklæring herom inden 14 dage efter, at han har fået varen (Forbrugeraftalelovens § 20, jf. § 19)

Nævnet har på baggrund af parternes korrespondance lagt til grund, at forbrugeren har givet meddelelse om fortrydelse af købet inden 14-dagesfristens udløb, og at han har tilbudt at levere varerne tilbage inden fristens udløb.

Det er nævnets vurdering at Karsten Madsen uberettiget har afvist forbrugerens fortrydelsesmeddelelse, og at den manglende tilbagelevering dermed skyldes forhold, som Karsten Madsen bærer ansvaret for.

Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at Karsten Madsen ved modtagelsen af meddelelsen om fortrydelse meddelte forbrugeren, at denne ikke havde rettigheder som forbruger, samt at købesummen måtte forventes reduceret.

Forbrugeren er således berettiget til at få købesummen på 14.790 kr. tilbagebetalt mod at aflevere den købte Bosch 4 gastester til benzin/diesel, type 3.011 rs232, og den købte Fejlkodetester mrk. Reflex 3130 med multimeter og oscilloskop til Karsten Madsen.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 17. juli 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Karsten Madsen, og indtil Karsten Madsen efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af den dagældende forbrugerklagelovs § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i den dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16 stk. 1 i den dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, nævnets formand
  • Frederik Dehlholm, indstillet af Forbrugerrådet – 2 stemmer
  • Rasmus Reichhardt Svendsen, indstillet af Dansk Industri
  • Albert Pedersen, indstillet af Danva

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af bilværktøj

Indklagede

Emne

Spørgsmål om Forbrugerklagenævnets kompetence i forhold til om der er tale om et forbrugerkøb, samt om fortrydelse af køb på internet-auktion

Juridisk Emne

Køb af varer

Sagsnummer

15/04782

Dato for afgørelse

23. november 2016

Afgørelse offentliggjort

19. april 2017

Kunne du bruge siden?