Juhls Gardiner ApS

Firmatjek-sag
Denne sag drejede sig om, hvorvidt forbrugerens plissegardiner var mangelfulde, om Juhls Gardiner ApS´ reparation af gardinerne ikke blev udført fagmæssigt korrekt, og hvorvidt forbrugeren som følge heraf var berettiget til at hæve købet. Det fremgik af den sagkyndiges udtalelse, at gardinerne led af en fabrikationsfejl, at der ikke var foretaget en fagmæssigt korrekt reparation og at fejlene ikke var udbedret. Efter indholdet af den sagkyndiges udtalelse vurderede nævnet, at gardinerne var mangelfulde og at Juhls Gardiner ApS havde foretaget et forgæves afhjælpningsforsøg, hvorfor forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af gardinerne.
Sidst opdateret: 26. april 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Juhls Gardiner ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 8.500 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 1. oktober 2016. Forbrugeren skal tilbagelevere plissegardinerne.

Juhls Gardiner ApS skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.


Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugerens plissegardiner er mangelfulde, om Juhls Gardiner ApS´ reparation af gardinerne ikke blev udført fagmæssigt korrekt, og hvorvidt forbrugeren som følge heraf er berettiget til at hæve købet.

Forbrugeren købte gardinerne den 25. oktober 2014 for 8.500 kr. hos Juhls Gardiner ApS. Den 15. november 2015 konstaterede hun, at snoretrækket filtrede sammen, og at gardinerne trak skævt ved nedrulning. Hun reklamerede herefter til selskabet.

Forbrugeren har krævet ophævelse af købet. Forbrugeren har oplyst, at det ved den sagkyndiges besigtigelse blev aftalt, at Juhls Gardiner ApS skulle afhjælpe manglerne ved gardinerne. Hun har oplyst, at Juhls Gardiner ApS reparerede gardinerne den 10. april 2017, men at gardinernes snoretræk fortsat filtrer, og at gardinerne er for korte.

Juhls Gardiner ApS har ikke svaret i sagen, men var til stede ved den sagkyndiges undersøgelse.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at gardinerne lider af en fabrikationsfejl, at der ikke er foretaget en fagmæssigt korrekt reparation den 10. april 2017, og at fejlene ikke er udbedret. Han har oplyst, at der er tale om samme fejl som tidligere.

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, blandt andet hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Sælger skal opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen, jf. købelovens § 79. Sker dette ikke, kan køberen kræve ophævelse af købet (købelovens § 78, stk. 4).

Nævnet har efter indholdet af den sagkyndiges udtalelse lagt til grund, at gardinerne er mangelfulde, og at Juhls Gardiner ApS har foretaget et forgæves afhjælpningsforsøg.

På den baggrund er forbrugeren berettiget til at ophæve købet af gardinerne.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyret

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 1. oktober 2016, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Juhls Gardiner ApS, og indtil Juhls Gardiner ApS efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregningen af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28 sammenholdt med § 27, stk. 1, i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Esben Hvam, nævnets formand
  • Vagn Jelsøe, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Rut Jørgensen, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Uffe Mygind Krempel, indstillet af Brancheforeningen Dansk Luftfart
  • Jørgen Lund, indstillet af Dansk Industri

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af gardiner

Indklagede

Emne

Klage over mangler. Spørgsmål om fagmæssigt korrekt reparation. Krav om ophævelse.

Juridisk Emne

Køb, mangler, ophævelse

Sagsnummer

16/09029

Dato for afgørelse

14. november 2017

Afgørelse offentliggjort

26. april 2018

Kunne du bruge siden?