Jeanette Brink Lyster Nielsen

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte den 15. december 2014 en hund af Jeanette Brink Lyster Nielsen. Den 19. december 2014 ændrede hunden pludselig adfærd, og døde få sekunder efter. Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at hvalpen med overvejende sandsynlighed døde som følge af en voldsom blødning til brysthulen. Det var den sagkyndiges opfattelse, at årsagen til den pludselige blødning var under udvikling på leveringstidspunktet. På baggrund heraf vurderede nævnet, at hunden var mangelfuld, og at dens lidelse var under udvikling på leveringstidspunktet. Forbrugeren havde derfor krav på at hæve købet af hunden.
Sidst opdateret: 21. juni 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Jeanette Brink Lyster Nielsen skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 10.000 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 11. oktober 2015.

Jeanette Brink Lyster Nielsen skal betale 13.600 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren har krav på at hæve købet af en hund, idet hunden akut afgik ved døden 4 dage efter købet.

Forbrugeren har oplyst, at hun købte hunden den 15. december 2014 af Jeanette Nielsen. Den 19. december 2014 ændrede hunden pludselig adfærd under leg og døde ca. 20 sekunder senere. Forbrugeren kontaktede Jeanette Nielsen, som ifølge forbrugerens oplysninger ikke mente, at obduktion var nødvendig, og tilbød forbrugeren en erstatningshvalp. Ifølge forbrugeren aftalte hun og Jeanette Nielsen, at Jeanette Nielsen ville kontakte hende, når der var en hvalp klar. Forbrugeren opdagede efterfølgende, at Jeanette Nielsen havde sat den hvalp, som hun blev tilbudt, til salg på DBA.

Forbrugeren har krævet ophævelse af købet, subsidiært at få udleveret en ny hvalp eller faren til hvalpen.

Jeanette Nielsen har ikke besvaret sekretariatets henvendelser.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at hvalpen med overvejende sandsynlighed døde som følge af en voldsom blødning til brysthulen. Det er efter den sagkyndiges oplysninger atypisk for så ung en hvalp, hvorfor årsagen til blødningen efter den sagkyndiges opfattelse ikke med sikkerhed kan fastslås. Det er den sagkyndiges opfattelse, at årsagen til den pludselige blødning under alle omstændigheder har været under udvikling på leveringstidspunktet.

Herudover har den sagkyndige udtalt, at lidelsen ikke skyldes uhensigtsmæssig pasning, samt at den ikke ville kunne helbredes.

Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over erhvervsdrivende (bekendtgørelse af lov om forbrugerklager § 7). Der er efter dansk ret tale om en forbrugeraftale, hvis en erhvervsdrivende som led i sit erhverv indgår en aftale med en person, som hovedsageligt handler uden for sit erhverv. Det er således en forudsætning for Forbrugerklagenævnets behandling af sagen, at Jeanette Nielsen i forbindelse med salget af hunden hovedsageligt handlede som led i sit erhverv.

Bedømmelsen beror på en konkret vurdering.

Nævnet har vurderet, at Jeanette Nielsen fremstod som erhvervsdrivende overfor forbrugeren.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at nævnet tidligere har truffet afgørelse mod Jeanette Nielsen, at forbrugeren har oplyst at der løb ca. 30 hunde rundt på gårdspladsen hos Jeanette Nielsen og at Jeanette Nielsen gennem en årrække har solgt og annonceret hunde fra online markedspladser i både eget og sin mands navn og fra forskellige adresser.

En genstand er mangelfuld, hvis den er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Viser fejlen sig indenfor 6 måneder, formodes fejlen at have været til stede på leveringstidspunktet. Det er sælgeren af varen, der har bevisbyrden for at afkræfte denne formodning (købeloven § 77a, stk. 3).

Lider salgsgenstanden af en mangel, kan forbrugeren kræve ophævelse (købelovens § 78, stk. 1, nr. 4).

Jeanette Nielsen har i forbindelse med hundens død anerkendt at skulle levere en ny hund til forbrugeren. Hun har ikke besvaret sekretariatets henvendelser. Herefter og efter den sagkyndiges vurdering har nævnet lagt til grund for afgørelsen, at hunden var mangelfuld, og at dens lidelse var under udvikling på leveringstidspunktet.

Forbrugeren har herefter krav på at hæve købet af hunden.

Nævnet har vurderet, at hundens egen beskaffenhed er årsag til den manglende mulighed for tilbagelevering (købelovens § 58).

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at det er den mangel, forbrugeren klager over, som er årsag til, at hunden ikke kan tilbageleveres.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 11. oktober 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Jeanette Nielsen, og indtil Jeanette Nielsen efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens dagældende § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Esben Hvam, nævnets formand
  • Tina Dhanda Kalsi, indstillet af Forbrugerrådet
  • Jakob Steenstrup, indstillet af Forbrugerrådet
  • Martin Jørgensen, indstillet af Dansk Erhverv
  • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Klage over køb af hund, som døde 4 dage efter købet

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangel. Krav om ophævelse

Juridisk Emne

Køb, mangler,

Sagsnummer

15/07841

Dato for afgørelse

05. december 2016

Afgørelse offentliggjort

21. juni 2017

Kunne du bruge siden?