Skip navigation

INCA LIVING ApS

Firmatjek-sag
En forbruger havde købt en vejrmåler og et termometer af INCA LIVING ApS for 218 EUR. Varerne blev ikke leveret, og forbrugeren krævede pengene tilbage, samt erstatning på 500 kr. for udgifterne til sagens behandling ved Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet. INCA LIVING ApS oplyste, at de ville tilbagebetale købesummen, da der var problemer med produktionen af stål til varerne. Nævnet fandt derfor, at INCA LIVING ApS havde indgået en bindende aftale om tilbagebetaling. Klagegebyret kan efter praksis ikke kræves af den erhvervsdrivende, men de 400 kr. tilbagebetales af nævnet ved medhold
Sidst opdateret: 21. juni 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

INCA LIVING ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 218 EUR til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 30. juni 2015.

INCA LIVING ApS skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren kan kræve tilbagebetaling af købesummen på 218 EUR for en vejrmåler og et termometer, som ikke er blevet leveret.

Forbrugeren købte en vejrmåler og et termometer hos INCA Living ApS den 18. februar 2015. Den 16. april 2015 rykkede han for levering af varerne. Den 30. maj 2015 oplyste INCA LIVING ApS, at selskabet ville tilbagebetale købesummen, idet der var problemer med produktionen af stål til varerne.

Forbrugeren har krævet købet ophævet samt erstatning på 500 kr. for udgifterne til sagens behandling ved Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet. Forbrugeren har oplyst, at han ikke har modtaget købesummen fra INCA LIVING ApS.

INCA LIVING ApS har ikke svaret i sagen ved Forbrugerklagenævnet.

INCA LIVING ApS har ved mail af den 30. maj 2015 lovet at tilbagebetale købesummen.

På den baggrund og efter indholdet af sagens øvrige oplysninger er INCA LIVING ApS derfor forpligtet til at tilbagebetale købesummen til forbrugeren.

Forbrugeren er efter fast praksis ikke berettiget til erstatning hos INCA LIVING ApS for udgiften til gebyrer betalt i forbindelse med sagens behandling, men det bemærkes, at klagegebyret vedrørende klagen til Forbrugerklagenævnet på 400 kr. tilbagebetales.

Forbrugeren får derfor medhold i sit krav om ophævelse, men ikke i kravet om erstatning for udgifterne til sagens behandling.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyret

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 30. juni 2015, som er 30 dage efter den dag, Forbrugeren krævede købesummen tilbagebetalt, og indtil INCA LIVING ApS efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregningen af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28 sammenholdt med § 27, stk. 1, i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Esben Hvam, nævnets formand
  • Vagn Jelsøe, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Rut Jørgensen, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Uffe Mygind Krempel, indstillet af Brancheforeningen Dansk Luftfart
  • Jørgen Lund, indstillet af Dansk Industri

 

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af vejrmåler og termometer

Indklagede

Emne

Spørgsmål om manglende levering og indgåelse af bindende aftale

Juridisk Emne

Manglende levering, indgåelse af bindende aftale, misligholdelse

Sagsnummer

16/10766

Dato for afgørelse

14. november 2017

Afgørelse offentliggjort

21. juni 2018

Kunne du bruge siden?