Henning Peter Klausen og Karina Rossen (tidl. 123Lagersalg I/S), Kolding

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte en sofa af 123Lagersalg I/S. Forbrugeren reklamerede efterfølgende over, at nogle af hynderne var hårde og andre var bløde. Den sagkyndige udtalte, at der var stor forskel på skummets fasthed. Ifølge den sagkyndige var der tale om en materialefejl i den skum, hynderne var fremstillet af. På baggrund af den sagkyndiges udtalelse vurderede nævnet, at sofaen var mangelfuld og at manglen ikke var uvæsentlig. Forbrugeren kunne derfor hæve købet, og kræve tilbagebetaling af købesummen.
Sidst opdateret: 19. april 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: 

Karina Rossen og Henning Peter Clausen skal in solidum inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 10.590 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 9. april 2015. Forbrugeren skal tilbagelevere sofaen (model Skipper). 

Karina Rossen og Henning Peter Clausen skal in solidum betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en sofa købt af forbrugeren er mangelfuld, og om hun er berettiget til at hæve købet og kræve købesummen tilbagebetalt af Karina Rossen og Henning Peter Clausen.

Forbrugeren har oplyst, at hun købte sofaen hos 123Lagersalg I/S den 12. december 2013 til 10.590 kr. inklusive levering og fik den leveret i januar eller februar 2014. Ifølge forbrugeren kontaktede hun den erhvervsdrivende i maj 2014 for at gøre opmærksom på, at nogle af hynderne var hårde og andre bløde. Hun gjorde herefter ikke mere ved reklamationen før den 7. januar 2015, hvor hun skrev til 123Lagersalg I/S, at noget måtte gøres ved problemet. 123Lagersalg I/S afviste, at der var tale om en fabrikationsfejl, men efter korrespondance mellem parterne sendte 123Lagersalg I/S en møbelpolstrer ud for at besigtige sofaen i begyndelsen af februar 2015. Efter besigtigelsen afviste 123Lagersalg I/S fortsat, at der var tale om fabrikationsfejl.

Forbrugeren har krævet ophævelse af købet.

123Lagersalg I/S har afvist forbrugerens krav og har gjort gældende, at der ikke er tale om fabrikationsfejl, men at forskellen i sædehyndernes hårdhed skyldes sofaens konstruktion med sengefunktion og opbevaringsrum, hvilket forbrugeren selv har valgt.

123Lagersalg I/S har under sagens behandling tilbudt pr. kulance at skifte skummet i sædehynderne, hvilket forbrugeren har afvist.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at der er stor forskel på skummets fasthed ude i siderne og inde på midten. Den sagkyndige har endvidere konstateret, at der er stor forskel i hyndernes fasthed fra den ene sædehynde til den næste, hvilket gør, at man falder til siden, når man sidder i midten mellem to hynder. Ifølge den sagkyndige skyldes fejlen, at der er materialefejl i den skum, hynderne er fremstillet af.

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Lider salgsgenstanden af en mangel, kan køberen kræve ophævelse af købet, hvis mangelen ikke er uvæsentlig (købelovens § 78, stk. 1, nr. 4).

Nævnet har vurderet, at sofaen er mangelfuld, og at manglen ikke er uvæsentlig. Forbrugeren kan derfor hæve købet. Da 123Lagersalg I/S er ophørt, kan forbrugeren kræve tilbagebetaling af købesummen fra selskabets interessenter, Karina Rossen og Henning Peter Clausen.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at der ifølge den sagkyndige er materialefejl ved skummet i sofaens sædehynder.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 9. april 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Karina Rossen og Henning Peter Clausen, og indtil Karina Rossen og Henning Peter Clausen efterlever nævnets afgørelse ved in solidum at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af dagældende forbrugerklagelovs § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, formand
  • Tina Dhanda, indstillet af Forbrugerrådet
  • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv
  • Nicoline E. Hyldahl, indstillet af Dansk Industri
  • Per Jensen, indstillet af Forbrugerrådet

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af sofa - klage over fejl ved sædehynderne

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangel

Juridisk Emne

Køb af varer

Sagsnummer

15/02858

Dato for afgørelse

16. juni 2016

Afgørelse offentliggjort

19. april 2017

Kunne du bruge siden?