Henning Christian Kjær (tidl. Flinkehus.com), Sjællands Odde

Firmatjek-sag
Forbrugeren henvendte sig til Flinkehus.com v/Christian Kjær med henblik på bistand til at ansøge om gældssanering. Forbrugeren betalte 4.750 kroner for dette. Der blev aldrig leveret noget arbejde fra Flinkehus.com v/Christian Kjær, og forbrugeren krævede derfor vederlaget tilbagebetalt. Nævnet vurderede, at når Flinkehus.com v/Christian Kjær ikke kunne godtgøre at have ydet et arbejde af værdi til forbrugeren, var forbrugeren berettiget til at få det fulde vederlag tilbagebetalt.
Sidst opdateret: 15. februar 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: 

Henning Christian Kjær skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 4.750 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 13. april 2015.

Henning Christian Kjær skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet "Nævnets begrundelse for afgørelsen" nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til helt eller delvist tilbagebetaling af det erlagte vederlag.

Forbrugeren har oplyst, at hun i oktober 2014 rettede henvendelse til Henning Christian Kjær med henblik på dennes bistand til at ansøge om gældssanering. Forbrugeren betalte i alt 4.750 kr. til Henning Christian Kjær, men der blev trods rykkere aldrig leveret noget. Forbrugeren krævede derfor den 23. december 2014 det erlagte vederlag tilbagebetalt og sine udleverede dokumenter tilbage. Sidstnævnte modtog hun tilbage, men ikke sine penge.

Henning Christian Kjær har afvist forbrugerens krav og har gjort gældende, at han har forsøgt at hjælpe forbrugeren med gældssanering, men at et sådant arbejde tager tid, og at han har anvendt to timer af 1.500 kr. med tillæg af moms pr. time på sagen.

Nævnet har vurderet, at Henning Christian Kjær ved at tilbagelevere dokumenterne har anerkendt, at den indgåede aftale var ophørt.

Da Henning Christian Kjær ikke har leveret den bestilte og betalte ydelse eller i øvrigt har godtgjort at have ydet et arbejde af værdi for forbrugeren, er forbrugeren berettiget til at få det fulde vederlag på 4.750 kr. tilbagebetalt.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2.

Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 13. april 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Henning Christian Kjær, og indtil Henning Christian Kjær efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af dagældende forbrugerklagelovs § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Susanne Danø, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Kirsten Nielsen, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Jean Lefèvre, indstillet af Dansk Erhverv (2 stemmer)

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Bistand til ansøgning om gældssanering

Indklagede

Emne

Klager over at der ikke er leveret nogen ydelse.

Juridisk Emne

Manglende levering

Sagsnummer

15/03005

Dato for afgørelse

31. marts 2016

Afgørelse offentliggjort

15. februar 2017

Kunne du bruge siden?