Hartung ApS

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte et jakkesæt hos Hartung ApS i juni 2014. I marts 2016 konstaterede forbrugeren, at foret var gået i stykker og reklamerede herefter til Hartung ApS. Hartung ApS afviste reklamationen og tilbød at lade en skrædder udbedre foret for forbrugerens egen regning. På baggrund af den sagkyndiges udtalelse, vurderede nævnet, at jakkesættet var mangelfuldt som følge af en kombineret materiale- og fabrikationsfejl. Forbrugeren var derfor berettiget til et passende afslag i købesummen.
Sidst opdateret: 13. december 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Hartung ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 800 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 4. juni 2017.

Hartung ApS skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der er mangler ved et jakkesæt af mærket Pal Zileri, og om forbrugeren har krav på et passende afslag i købesummen.

Forbrugeren købte den 11. juni 2014 et jakkesæt af mærket Pal Zileri hos Hartung ApS. I marts 2016 konstaterede han, at foret var gået i stykker, og han reklamerede til Hartung ApS. Hartung ApS afviste reklamationen og tilbød at lade en skrædder udbedre det ved at udskifte foret for forbrugerens regning. Hartung ApS oplyste, at udskiftningen ville koste 800 kr.

Forbrugeren har anført, at jakkesættet er mangelfuldt, og har krævet et passende afslag i købesummen på 800 kr. Ifølge forbrugeren er jakken kun brugt 2-3 gange om måneden, siden han købte jakkesættet.

Hartung ApS har afvist kravet og anført, at jakken har været brugt og udsat for slid gennem længere tid.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at jakken er i pæn stand og ikke bærer præg af megen brug, men at foret er slidt i den kant, der udgør sømrummet i ærmekanten. Ifølge den sagkyndige skyldes dette mest sandsynligt en kombination af en materiale- og fabrikationsfejl. Den sagkyndige har udtalt, at manglen kan udbedres ved at udskifte ærmeforet, og at udgiften hertil vil være 6-800 kr. incl. nyt stof.

Køberen kan kræve et passende afslag i købesummen, såfremt salgsgenstanden lider af en mangel (købelovens § 78, stk. 1, nr. 3).

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Nævnet har vurderet, at jakkesættet er mangelfuldt som følge af en kombineret materiale- og fabrikationsfejl. Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på den sagkyndiges udtalelse.

Forbrugeren er berettiget til et passende afslag i købesummen, som skønsmæssigt fastsættes til 800 kr. Nævnet har lagt vægt på den sagkyndiges udtalelse om omkostningerne ved en afhjælpning af manglen.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 4. juni 2017, som er 30 dage efter den dag, Nævnenes Hus sendte oplysninger om forbrugerens krav om et passende afslag i købesummen til Hartung ApS, og indtil Hartung ApS efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i konkurrence- og forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

 • Bodil Ruberg, nævnets formand
 • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv
 • Ann-Louise Hansen, indstillet af Dansk Industri
 • Frederik Dehlholm, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
 • Britt Vangsted, indstillet af Forbrugerrådet Tænk

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af jakkesæt.

Indklagede

 • Hartung ApS

  Kristen Bernikows Gade 4

  1105 København K

  20030984

Emne

Spørgsmål om mangler ved jakken og passende afslag i købesummen.

Juridisk Emne

Køb, mangler, passende afslag

Sagsnummer

16/07545

Dato for afgørelse

18. juli 2017

Afgørelse offentliggjort

13. december 2017

Kunne du bruge siden?