GS Flyt ApS

Firmatjek-sag
Denne sag drejede sig om, hvorvidt forbrugeren var berettiget til erstatning for et bord, der blev beskadiget i forbindelse med en flytning foretaget af GS Flyt ApS, og om forbrugeren kunne få tilbagebetalt en del af det opkrævede vederlag. I forhold til det beskadigede indbo udtalte den sagkyndige, at der var opstået skader i forbindelse med flytningen, som ikke kunne udbedres. Nævnet lagde derfor til grund, at GS FLYT ApS havde handlet ansvarspådragende, hvorfor forbrugeren kunne kræve erstatning for skaderne. I forhold til det opkrævede vederlag var det nævnets vurdering, at GS FLYT ApS ikke var berettiget til en merudgift for flytteydelsen, hvorfor forbrugeren var berettiget til en tilbagebetaling af det opkrævede vederlag.
Sidst opdateret: 26. april 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

GS Flyt ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 3.600 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 19. marts 2016.

GS Flyt ApS skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren. 

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til erstatning for et bord, der blev beskadiget i forbindelse med en flytning foretaget af GS Flyt ApS, og om hun kan få tilbagebetalt en del af det opkrævede vederlag.

Forbrugeren indgik en aftale med GS Flyt ApS (herefter GS Flyt) om flytning af sit indbo. Flytningen fandt sted den 15. januar 2016. Forbrugeren har oplyst, at hun samme dag reklamerede over, at der var sket skader på hendes spisebord. Ifølge forbrugeren reklamerede hun derudover i perioden fra den 18. januar til den 1. februar 2016 flere gange både skriftligt og mundtligt over skaderne på spisebordet, og at hun havde betalt 600 kr. mere for flytningen, end parterne havde aftalt.

Forbrugeren har krævet 5.000 kr. i erstatning og anført, at skaderne på hendes spisebord er opstået i forbindelse med flytningen, og at GS Flyt uberettiget har opkrævet 600 kr. af hende ud over den oprindeligt aftalte pris.

Forbrugeren har oplyst, at hun gjorde mundtlig indsigelse over for kravet på 600 kr. ved betalingen.

GS Flyt har afvist forbrugerens krav og anført, at selskabet ikke har modtaget en reklamation over skader på spisebordet, og at beløbet på 600 kr. blev opkrævet efter gensidig aftale mellem parterne, idet forbrugeren ønskede at få flyttet mere indbo, end hun havde oplyst ved sin bestilling.

Beskadiget indbo
Det følger af almindelige formueretlige principper, at en køber skal reklamere over mangler ved ydelsen inden for rimelig tid. Sker dette ikke, mister køberen retten til at påberåbe sig manglen over for sælgeren.

Nævnet lægger til grund, at forbrugeren har reklameret telefonisk og gennem GS Flyts elektroniske kontaktformular samme dag, som flytningen fandt sted.

Forbrugeren har således reklameret rettidigt over skaderne på bordet.

Den sagkyndige har udtalt, at der er skader på spisebordet, som er opstået i forbindelse med flytningen. Ifølge den sagkyndige kan skaderne på spisebordet ikke udbedres.

Det er derfor nævnets vurdering, at GS Flyt har handlet ansvarspådragende i forhold til skaderne på spisebordet.

Nævnet fastsætter skønsmæssigt erstatningen til 3.000 kr. og har herved taget hensyn til spisebordets alder, købspris og den sagkyndiges udtalelse.

Forbrugeren er herefter berettiget til erstatning for skaderne på spisebordet på 3.000 kr.

Prisen for flytningen

Forbrugeren har krævet at få tilbagebetalt 600 kr. af betalingen for flytningen.

Nævnet har ved vurderingen af dette krav lagt vægt på, at det af parternes aftalegrundlag fremgår, at vederlaget på 1.899 kr. dækker alle udgifter, at forbrugeren har protesteret over kravet, og at det ikke fremgår af GS Flyts opkrævning, hvad der kan begrunde en merudgift for flytteydelsen.

Forbrugeren er derfor berettiget til at få tilbagebetalt 600 kr. af det opkrævede vederlag.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 19. marts 2016, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til GS Flyt ApS, og indtil GS Flyt ApS efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregningen af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28 sammenholdt med § 27, stk. 1 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

 • Esben Hvam, nævnets formand
 • Vagn Jelsøe, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
 • Rut Jørgensen, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
 • Uffe Mygind Krempel, indstillet af Brancheforeningen Dansk Luftfart
 • Jørgen Lund, indstillet af Dansk Industri

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af tjenesteydelse

Indklagede

 • GS Flyt ApS

  c/o GoService Gammel Køge Landevej 115, 2.

  2500 Valby

  35837949

Emne

Spørgsmål om erstatning som følge af skader på indbo

Juridisk Emne

Tjenesteydelse, aftale, erstatning,

Sagsnummer

16/06444

Dato for afgørelse

14. november 2017

Afgørelse offentliggjort

26. april 2018

Kunne du bruge siden?