Skip navigation

G-WEB ApS (Trisdan.dk ApS)

Firmatjek-sag
En forbruger havde købt en fjernstyret legetøjsbil hos G-Web ApS til 1.299kr., og samme dag reklamerede forbrugeren over fejl ved batteriet, hvorefter G-Web ApS udskiftede det. Batteriet virkede fortsat ikke, hvorfor forbrugeren selv fik det udskiftet. Forbrugeren klagede flere gange over, at servostyringen var defekt, og motoren var brændt af, hvorefter G-Web ApS udskiftede dette. Motoren brændte af igen, hvorfor forbrugeren krævede ophævelse af købet. Den sagkyndige konstaterede, at fejlen skyldes en materiale- eller fabrikationsfejl. Nævnet vurderede, at G-Web ikke havde tilbudt afhjælpning inden for rimelig tid, og at forbrugeren var berettiget til at ophæve købet og få tilbagebetalt købesummen på 1.299 kr.
Sidst opdateret: 23. august 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

G-Web ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 1.299 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 11. august 2016.

Forbrugeren skal tilbagelevere den fjernstyrede legetøjsbil af mærket Latrax Teton 1/18 4WD RTR til G-Web ApS.

G-Web ApS skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der er mangler ved en fjernstyret legetøjsbil, som forbrugeren købte af G-Web ApS, og om han som følge heraf er berettiget til at ophæve købet.

Forbrugeren fik den 17. december 2014 leveret en fjernstyret legetøjsbil af mærket Latrax Teton 1/18 4WD RTR, og samme dag reklamerede han til G-Web over, at der var en fejl ved batteriet, hvilket G-Web skiftede. Det nye batteri virkede ikke, hvorefter forbrugeren selv fik det udskiftet, efter at have reklameret til G-Web. Forbrugeren reklamerede tredje gang over, at servostyringen var defekt, hvilket G-Web udskiftede. Forbrugeren har efterfølgende reklameret to gange over, at motoren var brændt af, hvilket den erhvervsdrivende har udskiftet. Den 12. juli 2016 reklamerede forbrugeren igen over, at motoren var brændt af og krævede købet ophævet. G-Web afviste reklamationen med henvisning til at fejlen var forårsaget af forbrugerens brug af bilen og tilbød at sende legetøjsbilen til en tekniker, men at forbrugeren kunne risikere at skulle betale et undersøgelsesgebyr.

Forbrugeren har krævet købet ophævet og få tilbagebetalt 1.299 kr. og har anført, at legetøjsbilen er mangelfuld, fordi motoren er brændt af.

G-Web har ved behandlingen af sagen ved Center for Klageløsning afvist kravet og anført, at der ikke er en fejl ved legetøjsbilen, og at fejlen med legetøjsbilen sandsynligvis skyldes forbrugerens brug af bilen.

G-Web har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Nævnet træffer derfor afgørelse på baggrund af forbrugerens fremstilling og sagens øvrige oplysninger.

Den sagkyndige har konstateret, at motoren er brændt af, og at speedcon-trolleren er defekt. Den sagkyndige har vurderet, at fejlen skyldes en materiale- eller fabrikationsfejl. Den sagkyndige har oplyst, at legetøjsbilen fremstår i fin og ny stand, men at den ikke har en brugsværdi, da bilen ikke kan køre.

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis salgsgenstanden er af en ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Nævnet har vurderet, at legetøjsbilen er mangelfuld. Nævnet har lagt vægt på den sagkyndiges udtalelse om, at fejlene på legetøjsbilen skyldes en materiale- eller fabrikationsfejl.

Hvis salgsgenstanden lider af en mangel, skal sælgeren opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen. Sker dette ikke, kan køberen kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, omlevering eller lade manglen afhjælpe for sælgers regning (købelovens § 78, stk.4).

Nævnet har vurderet, at G-Web ikke har tilbudt afhjælpning inden for rimelig tid, og at forbrugeren er berettiget til at ophæve købet af legetøjsbilen og få tilbagebetalt købesummen på 1.299 kr.

Forbrugeren er derfor berettiget til at hæve købet og få tilbagebetalt købesummen på 1.299 kr.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 11. august 2016, som er 30 dage efter den dag, forbrugeren krævede at ophæve købet, og indtil G-Web efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, sammenholdt med § 27, stk. 1 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 26, stk. 2 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Rut Jørgensen, indstillet af Forbrugerrådet Tænk – 2 stemmer
  • Flemming Fosgrau, indstillet af Dansk Renseri Forening
  • Ann-Louise Hansen, indstillet af Dansk Industri

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af legetøjsbil

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangel og ophævelse

Juridisk Emne

Køb af vare, afhjælpning, mangler, ophævelse

Sagsnummer

18/09280

Dato for afgørelse

08. februar 2018

Afgørelse offentliggjort

23. august 2018

Kunne du bruge siden?