Dorte K. Nielsen

Firmatjek-sag
En forbruger købte en hund af Dorte K. Nielsen den 27. oktober 2015 for 5.500 kr. Den 31. august 2016 fik hunden et anfald, og det blev konstateret, at hunden havde huller i kraniet, Den 2. september 2016 blev hunden aflivet. Den sagkyndige udtalte, at det i den konkrete sag ikke var muligt med kirurgisk indgreb, at medicinsk behandling blev forsøgt, og at sandsynligheden for helbredelse var minimal. Idet hunden var mangelfuld på købstidspunktet var forbrugeren berettiget til at ophæve købet og få tilbagebetalt købesummen.
Sidst opdateret: 11. oktober 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Dorte K. Nielsen skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 5.500 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 13. november 2016.

Dorte K. Nielsen skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en hund af racen Chihuahua var mangelfuld som følge af Occipital Hypoplasi.

Forbrugeren købte sin hund den 27. oktober 2015 for 5.500 kr. hos Dorte K. Nielsen. Den 31. august 2016 fik hunden et anfald, hvorefter forbrugeren tog hunden til dyrlæge, som tog blodprøver uden at finde afvigelser fra normalen. Dyrlægen henviste hunden til en CT-scanning på et dyrehospital. Ved CT-scanningen blev det konstateret at hunden havde huller i kraniet. Der blev startet medicinsk behandling. Den 2. september 2016 blev hunden aflivet.

Forbrugeren har krævet at ophæve købet af hunden og har anført, at hunden var mangelfuld som følge af huller i kraniet.

Dorte Nielsen har afvist forbrugerens krav og anført, at grundlaget for aflivning af hunden ikke var afdækket tilstrækkeligt. Dorte Nielsen har oplyst, at hun får ca. to kuld hvalpe om året, har solgt i alt ca. 16 hunde, og at salget foregår via Gul & Gratis, Facebook og hendes netværk. Hun har bestridt den sagkyndiges udtalelser og anført, at udtalelserne er udarbejdet på et mangelfuldt og ikke objektivt grundlag.

Forbrugerklagenævnets kompetence

Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over erhvervsdrivende (forbrugerklagelovens § 19, stk. 1). Der er efter dansk ret tale om en forbrugeraftale, hvis en sælger som led i sit erhverv indgår en aftale med en person, som hovedsageligt handler uden for sit erhverv. Det er således en forudsætning for Forbrugerklagenævnets behandling af sagen, at Dorte Nielsen i forbindelse med salget af hunden handlede som led i sit erhverv.

Nævnet vurderer på baggrund af sagens oplysninger, at Dorte Nielsen er erhvervsdrivende. Nævnet har lagt vægt på omfanget af Dorte Nielsens salg, og at der er udarbejdet en købskontrakt.

Forbrugerklagenævnet har derfor kompetence til at behandle sagen.

Mangler ved hunden

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden i øvrigt er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Lider salgsgenstanden af en mangel, kan køberen ophæve købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig (købelovens § 78, stk. 1, nr. 4).

Den sagkyndige har udtalt, at hundens kranie var fejludviklet i form af Occipital Hypoplasi og åben fontanel, og at lidelsen var under udvikling på leveringstidspunktet, men at der formenligt ikke var opstået symptomer på lidelsen på leveringstidspunktet.

Nævnet bemærker, at de ikke finder grundlag for at tilsidesætte den sagkyndiges udtalelser.

Nævnet vurderer på den baggrund, at hunden led af væsentlige mangler på leveringstidspunktet for så vidt angår Occipital Hypoplasi og åben fontanel.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at kunne udøve sine misligholdelsesbeføjelser, at køberen giver sælgeren mulighed for at undersøge salgsgenstanden for at kunne tage stilling til reklamationen.

Det følger samtidig af dyreværnsloven, at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe (dyreværnslovens § 1). 

Den sagkyndige har udtalt, at det i den konkrete sag ikke var muligt med kirurgisk indgreb, at medicinsk behandling blev forsøgt, og at sandsynligheden for helbredelse var minimal. 

Nævnet lægger på baggrund af den sagkyndiges udtalelse til grund, at hunden på aflivningstidspunktet var så angrebet af Occipital Hypoplasi, at en aflivning var påkrævet efter dyreværnslovens bestemmelser. Forbrugeren har herved ikke fortabt retten til at udøve sine mangelsbeføjelser ved den skete aflivning, før Dorte Nielsen kunne nå at undersøge hunden.

Hæves købet, er køberen ikke berettiget til at få købesummen tilbagebetalt, medmindre han tilbageleverer det modtagne i væsentlig samme stand og mængde, hvori det var ved leveringen (købelovens § 57). Dette gælder imidlertid ikke i tilfælde, hvor genstanden er gået til grunde, og undergangen skyldes varens egen beskaffenhed (princippet i købelovens § 58).

Forbrugeren er herefter berettiget til at ophæve købet og få tilbagebetalt købesummen.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyret

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 4, fra den 13. november 2016, hvor forbrugeren indgav klagen til Center for Klageløsning, og indtil Dorte K. Nielsen efterlever nævnets afgørelse ved at tilbagebetale det skyldige beløb til Forbrugeren.

Beregningen af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Casper Schad, indstillet af FDM
  • Lennart Fogh, indstillet af FDM
  • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv (2 stemmer)

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af hund

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangel i form af Occipital Hypoplasi. Krav om at ophæve købet

Juridisk Emne

Køb, Ophævelse, tilbagelevering i samme stand

Sagsnummer

18/05509

Dato for afgørelse

13. juni 2018

Afgørelse offentliggjort

11. oktober 2018

Kunne du bruge siden?