Døgnflyt v/Hasan Ali Alhaidary*, København N

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte et værdibevis på to timers flytning for 899 kroner, som skulle udføres af Døgnflyt. Efterfølgende sendte Døgnflyt en ordrebekræftelse, hvoraf det fremgik, at prisen var 899 kroner for de første to timer, og prisen herefter var 750 kroner pr. påbegyndt time. Forbrugeren betalte derfor yderligere 1.500 kroner for flytningen. Dagen efter flytningen opdagede forbrugeren, at der var opstået skader på en reol, vægge, en dørkarm, et gelænder og et trappetrin. Forbrugeren reklamerede til Døgnflyt over skaderne og krævede samtidig tilbagebetaling af de 1.500 kroner. Døgnflyt afviste at tilbagebetale de 1.500 kroner og afviste at være ansvarlig for skaderne. Den sagkyndige oplyste, at de konstaterede skader var typiske flytteskader, som kunne udbedres for ca. 5.725 kroner. Den sagkyndige oplyste ligeledes, at fire timer for denne flytning var hurtigt. På baggrund heraf vurderede nævnet, at Døgnflyt havde handlet ansvarspådragende i forhold til skaderne. Forbrugeren kunne derfor kræve erstatning på 5.725 kroner. Nævnet fandt dog ikke grundlag for tilbagebetaling af 1.500 kroner.
Sidst opdateret: 21. juni 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Hasan Ali Alhaidary (Tidligere Døgnflyt) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 5.725 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 5. september 2014.

Forbrugeren har ikke et krav mod erhvervsdrivende 2.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Hasan Ali Alhaidary (herefter: ”Døgnflyt”) og/eller erhvervsdrivende 2 er erstatningsansvarlige for skader opstået på forbrugerens indbo og ejendom ifm. en flytning foretaget af Døgnflyt. Sagen drejer sig dernæst om, hvorvidt vederlaget for flytningen har været berettiget.

Forbrugeren har oplyst, at han den 26. maj 2015 købte et værdibevis på to timers flytning for 899 kr. hos erhvervsdrivende 2, som skulle udføres af Døgnflyt. Dagen efter kontaktede forbrugeren Døgnflyt og aftalte, at flytningen skulle foregå den 23. juni 2015. Indboet skulle flyttes fra en lejlighed i Valby til et rækkehus i Brønshøj. Døgnflyt sendte herefter en ordrebekræftelse, hvoraf det bl.a. fremgik, at prisen var 899 kr. for de første to timer, og prisen herefter var 750 kr. pr. påbegyndt time.

Forbrugeren har endvidere oplyst, at Døgnflyt på dagen for flytningen mødte med to flyttemænd, der gennemgik lejligheden med ham. Efter gennemgangen begyndte flyttemændene at bære flyttekasserne og de små ting ned i bilen med forbrugeren og hans hustrus hjælp. Efter noget tid opstod der tvivl om, hvilken rækkefølge indboet skulle bæres ned i, og der gik derfor noget tid med koordinering heraf. Ifølge forbrugeren sagde flyttemændene på intet tidspunkt noget om, at man ville overskride de to timer, han havde købt et værdibevis til. Da der manglede to reoler, et sofabord og en glasplade, fortalte flyttemændene, at der ikke var plads til yderligere i bilen, hvorfor de var nødt til at køre to gange. De kørte herefter til rækkehuset og læssede på under en halv time. De kørte igen til lejligheden i Valby, hvor de læssede resten af indboet, og kørte dette til rækkehuset. Ved ankomst oplyste Døgnflyt forbrugeren om, at de nu var påbegyndt 4. time af flytningen. Forbrugeren bad på denne baggrund Døgnflyt om at bære tingene op i deres respektive rum på 1. og 2. etage. Forbrugeren betalte yderligere 1.500 kr. for de to ekstra timer.

Forbrugeren har endelig oplyst, at han dagen efter flytningen opdagede, at der var opstået skader på en reol, væggene, en dørkarm, et gelænder og et trappetrin. Han reklamerede til Døgnflyt over skaderne og krævede samtidig tilbagebetaling af 1.500 kr., som han havde betalt for to yderligere timer. Døgnflyt afviste at tilbagebetale de 1.500 kr., ligesom de afviste at være ansvarlig for skaderne på indboet, idet Døgnflyt bestred at have forårsaget disse, ligesom det havde været på eget ansvar, at forbrugeren fik flyttet møblerne op på 1. og 2. sal, fordi han ikke havde betalt et etagetillæg.

Forbrugeren har krævet 26.117,75 kr. opgjort som 22.418,75 kr. i erstatning for skader på bl.a. vægge og trappe, 2.199 kr. i erstatning for skader på en reol og 1.500 kr. i tilbagebetaling af vederlag, fordi Døgnflyt var nødt til at køre to gange, og der derfor blev brugt to timer mere end nødvendigt. Forbrugeren har gjort gældende, at Døgnflyt ikke var forsikret, og at erhvervsdrivende 2 har pådraget sig et ansvar som følge af, at de som formidlere af aftalen ikke har sikret sig, at Døgnflyt var forsikret.

Døgnflyt har afvist forbrugerens krav. Døgnflyt har i forhold til kravet om tilbagebetaling af prisen for to ekstra timer anført, at flytningen var bestilt på timebasis. I forhold til kravet om erstatning har Døgnflyt anført, at forbrugerens venner havde hjulpet med flytningen, hvorfor forsikringen ikke dækker skaden, og at Døgnflyt havde oplyst forbrugeren herom.

Erhvervsdrivende 2 har afvist kravet med den begrundelse, at selskabet alene er formidler af aftalen og ikke har noget selvstændigt ansvar for flytningen.

Forbrugerklagenævnets sagkyndige har oplyst, at der er konstateret skader på reol, vægge, dørkarm og gelænder, der alle er typiske flytteskader. Det er den sagkyndiges vurdering, at disse kan udbedres for ca. 5.725 kr. Den sagkyndige har yderligere konstateret, at der er slået en flig af et trappetrin, men har ikke kunnet udtale sig om årsagen hertil.

Den sagkyndige har endvidere oplyst, at fire timer for en flytning som den omhandlede er hurtigt.

Krav mod erhvervsdrivende 2

Nævnet har vurderet, at erhvervsdrivende 2 alene er formidlere af aftalen. Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på forbrugerens egen oplysning om, at erhvervsdrivende 2 alene var formidler af aftalen.

Allerede fordi det ikke er godtgjort, at Døgnflyt ikke var forsikret, ifalder erhvervsdrivende 2 intet ansvar herfor.

Forbrugeren har således ikke et krav mod erhvervsdrivende 2.

Krav mod Døgnflyt

Det er nævnets vurdering, at Døgnflyt har handlet ansvarspådragende i forhold til skaderne på reol, vægge, dørkarm og gelænder. Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at skaderne ifølge den sagkyndige er typiske flytteskader, og at forbrugeren reklamerede til Døgnflyt dagen efter flytningen. Nævnet bemærker endvidere, at Døgnflyt ikke har bestridt, at skaderne er sket som følge af dennes håndtering.

Under hensyn til den sagkyndiges oplysninger fastsætter nævnet skønsmæssigt erstatningen til 5.725 kr.

Nævnet finder derimod ikke grundlag for tilbagebetaling af 1.500 kr. for to ekstra timers flytning. Det er nævnets vurdering, at parterne havde aftalt, at flytningen skulle honoreres efter antal anvendte timer, og at der efter navnlig den sagkyndiges oplysninger ikke er anvendt tid udover, hvad der må anses for rimeligt.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 5. september 2014, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Hasan Ali Alhaidary (Tidligere Døgnflyt), og indtil Hasan Ali Alhaidary (Tidligere Døgnflyt) efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af den dagældende forbrugerklagelovs § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i den dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i den dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

 • Esben Hvam, Nævnets formand
 • Dennis Lange, Indstillet af FDM (2 stemmer)
 • Jakob Hahn, Indstillet af Dansk Erhverv
 • Ole Poulsen, Indstillet af Dansk Renseri Forening

 

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Aftale om flytning

Indklagede

 • Døgnflyt

  Esromgade 15

  2200 København N

  35085505

Emne

Spørgsmål om erstatningsansvar for skader

Juridisk Emne

Tjenesteydelser, erstatning, rette indklagede

Sagsnummer

14/08225

Dato for afgørelse

28. november 2016

Afgørelse offentliggjort

21. juni 2017

Kunne du bruge siden?