Concept Audio I/S, Bagenkop

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte et baskabinet af Concept Audio I/S. Kort tid efter levering konstaterede forbrugeren, at baskabinettet var blevet beskadiget under transporten. Forbrugeren konstaterede yderligere, at en switch var trykket og at baskabinettet havde en række dårlige forbindelser, som medførte dårlig lyd. Forbrugeren reklamerede derfor til Concept Audio I/S. Det var nævnets vurdering, at baskabinettet var mangelfuldt. Nævnet havde ved sin vurdering lagt vægt på, at den sagkyndige havde vurderet, at den konstaterede fejl skyldtes en materiale- eller fabrikationsfejl.
Sidst opdateret: 13. december 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Concept Audio I/S, Karsten Madsen og Lars Mørch skal in solidum og inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 413 € til forbrugeren mod, at forbrugeren tilbageleverer et CAD baskabinet model B250cx. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 12. juni 2015.

Concept Audio I/S, Karsten Madsen og Lars Mørch skal in solidum betale 8.300 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til at kræve ophævelse af købet af et baskabinet, som han har købt for 413 € af Concept Audio I/S (herefter ”Concept Audio I/S”), hvis interessenter er Karsten Madsen og Lars Mørch.

Forbrugeren har oplyst, at han modtog baskabinettet den 13. maj 2015, hvorefter han konstaterede, at baskabinettet var blevet beskadiget under transporten, og at det kun var pakket ind i bobleplast og uden indvendige forstærkninger. Han konstaterede yderligere, at en switch var trykket, og at baskabinettet havde en række dårlige forbindelser, hvilke medførte, at lyden var dårlig. Forbrugeren reklamerede skriftligt til Concept Audio I/S samme dag.

Forbrugeren har krævet ophævelse, gratis reparation eller omlevering.

Concept Audio I/S har afvist forbrugerens krav og har gjort gældende, at det ikke er selskabets ansvar, såfremt baskabinettet er blevet beskadiget under transporten. Concept Audio I/S har herudover oplyst, at der er forskelligt i vejen med højttaleren, herunder at der er blevet foretaget forskellige indgreb i højttaleren. Concept Audio I/S har endelig oplyst, at forbrugeren ikke har returneret varen senest 14 dage efter modtagelsen og foretaget indgreb i varen, hvorfor de ikke kan yde fuld returret. 

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at den ene højttalerenhed i baskabinettet har en mekanisk defekt, som forårsager, at den gengiver lyd med en meget høj og uacceptabel forvrængning. Den sagkyndige har herudover konstateret, at baskabinettet har fysiske skader. Det er den sagkyndiges vurdering, at den mekaniske defekt i højttalerenheden med overvejende sandsynlighed er opstået under produktionen eller håndteringen af enheden, da der er slået splinter af ferritmagneten inde i højttaleren. Herudover er det den sagkyndiges vurdering, at de fysiske skader er typiske transport- eller håndteringsskader.

Det følger af købelovens § 76, stk. 1, nr. 4, at der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden i øvrigt er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være.

Den erhvervsdrivende skal i medfør af købelovens § 78, stk. 4, opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid, da køberen i modsat fald er berettiget til at ophæve købet.

Det er nævnets vurdering, at baskabinettet er mangelfuldt.

Nævnet har ved sin vurdering lagt vægt på, at den sagkyndige har vurderet, at den konstaterede fejl skyldes en materiale- eller fabrikationsfejl.

Hæves købet, skal køberen tilbagelevere genstanden i væsentlig samme stand og mængde, som den var i ved leveringen jf. købelovens § 57, stk. 1.

Det er nævnets vurdering, at forbrugeren kan tilbagelevere baskabinettet i væsentlig samme stand og mængde, som det var ved leveringen.

Nævnet har ved sin vurdering lagt vægt på, at den sagkyndige har vurderet, at skaderne på baskabinettet er typiske transport- eller håndteringsskader, og at forbrugeren straks klagede til Concept Audio I/S, da han modtog baskabinettet.

Forbrugeren er derfor berettiget til at ophæve købet.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 12. juni 2015, som er 30 dage fra den dag, forbrugeren skriftligt fremsatte sit krav om ophævelse til Concept Audio I/S, og indtil Concept Audio I/S efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af den dagældende forbrugerklagelovs § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i den dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 16, stk. 1, i den dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Esben Hvam, formand
  • Vagn Jelsøe, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Lars Alexander Clark, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv
  • Martin Jørgensen, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af højttaler

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangler og ophævelse af købet

Juridisk Emne

Køb, mangler,

Sagsnummer

15/09287

Dato for afgørelse

23. marts 2017

Afgørelse offentliggjort

13. december 2017

Kunne du bruge siden?