Brønderslev Autogenbrug A/S

Firmatjek-sag
Denne sag drejede sig om, hvorvidt en brugt Mazda 1.8 benzin motor var mangelfuld, og om forbrugeren som følge heraf kunne kræve et passende afslag i købsprisen. Den sagkyndige konstaterede tegn på utæthed ved motorens stempler og stempelringe med et stort olieforbrug til følge. Efter indholdet af den sagkyndiges udtalelse vurderede nævnet, at motoren var mangelfuld. Endvidere vurderede nævnet, at Brønderslev Autogenbrug A/S ikke havde tilbudt afhjælpning inden for rimelig tid og uden væsentlige omkostninger for forbrugeren, hvorfor forbrugeren var berettiget til et passende afslag i købesummen.
Sidst opdateret: 26. april 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Brønderslev Autogenbrug A/S skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 10.000 kr. til forbrugeren. De 7.000 kr. forrentes med rentelovens rentesats fra den 12. juni 2016, mens de 3.000 kr. forrentes fra den 15. december 2017.

Brønderslev Autogenbrug A/S skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en brugt Mazda 1.8 benzin motor er mangelfuld, og om forbrugeren som følge heraf kan kræve et passende afslag i købsprisen.

forbrugeren købte motoren af Brønderslev Autoophug A/S den 3. december 2014 for 17.000 kr. inklusive fragt til Færøerne. Den 28. april 2015 reklamerede han over, at motoren brugte for meget olie og derfor ikke var fejlfri som lovet. forbrugeren indleverede efter aftale bilen til undersøgelse hos Brønderslev Autoophug i slutningen af juni/starten af juli måned 2015. Den 17. august 2015 meddelte Brønderslev Autoophug, at selskabet skulle have bilen indleveret igen for at reparere eller udskifte motoren. Selskabet afviste at betale for fragten fra Færøerne til Danmark, men tilbød at hente og aflevere bilen ved færgen.

forbrugeren har krævet et passende afslag på 10.000 kr. og anført, at den erhvervsdrivende ikke har tilbudt afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid og uden omkostninger for ham.

Brønderslev Autoophug har afvist forbrugerens krav og anført, at olieforbruget ikke er for højt, samt at olieforbruget kan tilskrives andre årsager end fejl ved motoren, som selskabet ikke hæfter for som sælger.

Den sagkyndige har konstateret tegn på utæthed ved motorens stempler og stempelringe med et stort olieforbrug til følge. Den sagkyndige har konstateret sodbelægninger på stempeltoppene, hvilket anses at stamme fra motorolie, der kommer i motorens forbrændingsrum. Den sagkyndige har vurderet, at olieforbruget afviger fra, hvad man sædvanligvis må regne med ved en velfungerende, brugt motor, og at fejlen medfører risiko for dårlig motorfunktion på grund af tilsodning af ventiler, udstødningskanaler, katalysator m.v. Den sagkyndige har endvidere vurderet, at omkostningerne ved en reparation vil overstige motorens salgspris.

Der foreligger en mangel, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76 stk. 1, nr. 4).

På baggrund af den sagkyndiges udtalelse, vurderer nævnet, at motoren er mangelfuld.

Lider salgsgenstanden af en mangel kan køberen kræve et passende afslag i købesummen (købelovens § 78, stk. 1, nr. 3).

Sælgeren kan afværge et krav om passende afslag ved at tilbyde at afhjælpe eller omlevere (købelovens § 78, stk. 3.)

Sælgeren skal opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen, jf. § 79. Sker det ikke, kan køberen kræve et passende afslag i prisen (§ 78, stk. 4).

Nævnet vurderer, at Brønderslev Autoophug ikke har tilbudt afhjælpning inden for rimelig tid og uden væsentlige omkostninger for forbrugeren. Nævnet lægger vægt på, at Brønderslev Autoophug ikke har tilbudt at betale alle fragtomkostninger i forbindelse med afhjælpning af manglen.

Nævnet vurderer, at forbrugeren er berettiget til et passende afslag i købesummen, som skønsmæssigt fastsættes til 10.000 kr.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2.

Renten af de 7.000 kr. beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 12. juni 2016, som er 30 dage efter den dag, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens krav om afslag i prisen til Brønderslev Autogenbrug. Renten af de 3.000 kr. beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 15. december 2017, som er 30 dage efter den dag, hvor Nævnenes Hus sendte forbrugerens udvidede krav til Brønderslev Autoophug.

Rente påløber indtil Brønderslev Autoophug efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregningen af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, sammenholdt med § 27, stk. 1, i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Laila Kelp Rasmussen, indstillet af Branchen ForbrugerElektronik
  • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv
  • Susanne Danø, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Jesper Chr. Petersen, indstillet af Forbrugerrådet Tænk

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af bilmotor

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangler og afhjælpning inden rimelig tid. Vurdering af passende afslag.

Juridisk Emne

køb, brugt genstand, mangler, passende afslag

Sagsnummer

16/07172

Dato for afgørelse

22. december 2017

Afgørelse offentliggjort

26. april 2018

Kunne du bruge siden?