Skip navigation

BM Fragtfirma (Bo Højhus Madsen)

Firmatjek-sag
I forbindelse med en flytning krævede forbrugeren tilbagebetaling af en del af vederlaget og erstatning, fordi en flytteydelse ikke var udført fagmæssigt korrekt, herunder at der var sket skader på forbrugerens indbo. Nævnet vurderede på baggrund af den sagkyndiges udtalelse, at flytteydelsen ikke var udført fagmæssigt korrekt, og at Bo Højhus Madsen således havde handlet ansvarspådragende i relation til skaderne på indboet. Forbrugeren var derfor berettiget til en erstatning fra Bo Højhus Madsen, som på baggrund af den sagkyndiges udtalelse skønsmæssigt blev fastsat til 5.000 kr.
Sidst opdateret: 23. august 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Bo Højhus Madsen skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 5.000 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 3. juni 2016.

Bo Højhus Madsen skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til at få tilbagebetalt en del af vederlaget og erstatning, fordi en flytteydelse ikke er udført fagmæssigt korrekt, herunder at der er sket skader på hendes indbo.

Forbrugeren indgik den 21. januar 2016 en aftale med BM Fragtfirma v/Bo Højhus Madsen om flytning og opbevaring af sit indbo mod betaling af 22.300 kr. Parterne aftalte, at indboet skulle flyttes den 26. marts 2016. Den 1. februar og 23. marts 2016 betalte forbrugeren henholdsvis 3.300 kr. og 9.500 kr. til Bo Højhus Madsen. Flytningen blev udført af Moneda I/S, og den 27. marts 2016 sendte interessentskabet en faktura på 17.840 kr. for flytteydelsen til forbrugeren, som betalte 9.500 kr. under henvisning til, at hun allerede havde betalt resten af vederlaget til Bo Højhus Madsen. Den 11. maj 2016 modtog forbrugeren indboet på sin adresse, og den 13. maj 2016 reklamerede hun til Bo Højhus Madsen og Moneda I/S over skader på det leverede. Bo Højhus Madsen og Moneda I/S tog ikke stilling til reklamationen. Den 3. juni 2016 klagede forbrugeren til Center for Klageløsning og senere Forbrugerklagenævnet over flytteaftalen med Bo Højhus Madsen. Den 7. juni 2017 indklagede forbrugeren Moneda I/S i sagen.

Forbrugeren har krævet 10.000 kr. i erstatning af Moneda I/S, subsidiært af Bo Højhus Madsen. Kravet er opgjort som følger:

  • Delvis tilbagebetaling af vederlaget for ydelsen: 1.844 kr.
  • Skader på indbo: 8.156 kr.

Hun har anført, at ydelsen ikke er udført fagmæssigt korrekt, herunder at skaderne på indboet er opstået i forbindelse med flytningen, og at Moneda I/S, subsidiært Bo Højhus Madsen, er ansvarlig for disse.

Moneda I/S har afvist forbrugerens krav og anført, at interessentskabet ikke er aftalepart, og at det ikke er ansvarligt for skaderne.

Bo Højhus Madsen har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen.

Den sagkyndige har udtalt, at der er typiske flytteskader som følge af uhensigtsmæssig emballering af en lampeskærm, to lamper, en barstol, en lænestol og to skabe.

Den sagkyndige har herudover udtalt, at skaderne på lampeskærmen, barstolen, lænestolen, garderobeskabet, kan udbedres for 1.650 kr. Skaderne på lamperne kan ikke udbedres, og den sagkyndige vurderer, at genanskaffelsesværdien for disse er 3.090 kr.  

Det følger af formueretlige principper, at der i kontraktsforhold gælder en gensidig loyalitetspligt parterne imellem. En forbruger kan fortabe retten til at gøre en reklamation gældende, hvis han ikke følger af på reklamationen inden rimelig tid.

Det påhviler således en forbruger at følge op på en reklamation og forfølge et eventuelt krav, når den erhvervsdrivende har afvist en reklamation.

Nævnet vurderer, at forbrugeren har udvist retsfortabende passivitet i forhold til Moneda I/S. Nævnet lægger vægt på, at forbrugeren måtte anse Moneda I/S for at have afvist kravet, idet interessentskabet undlod at besvare reklamationen og at hun desuagtet først mere end et år herefter indklagede interessentskabet.

Forbrugeren kan derfor ikke rette sit krav mod Moneda I/S.

Nævnet vurderer herudover på baggrund af den sagkyndiges udtalelse, at flytteydelsen ikke er udført fagmæssigt korrekt, og at Bo Højhus Madsen således har handlet ansvarspådragende i relation til skaderne på indboet.

Forbrugeren er derfor berettiget til en erstatning fra Bo Højhus Madsen, som på baggrund af den sagkyndiges udtalelse skønsmæssigt fastsættes til 5.000 kr.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 4, fra den 3. juni 2016, hvor forbrugeren indgav klagen til Center for Klageløsning, og indtil Bo Højhus Madsen efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregningen af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, nævnets formand
  • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv
  • Lars Frolov-Hammer, indstillet af Dansk Industri
  • Rut Jørgensen, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Vagn Jelsøe, indstillet af Forbrugerrådet Tænk

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Aftale om flytning

Indklagede

Emne

Spørgsmål om skader på indbo og erstatning

Juridisk Emne

Tjenesteydelse, erstatning

Sagsnummer

18/09302

Dato for afgørelse

05. januar 2018

Afgørelse offentliggjort

23. august 2018

Kunne du bruge siden?