Bent Arne Nielsen (Tæppegården Baghaven), Vissenbjerg

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte et vinylgulv af Tæppegården. En uge efter købet og monteringen af gulvet reklamerede forbrugeren til Tæppegården, da forbrugeren havde opdaget luftbobler og lyse pletter i vinylen, og da der nemt kom ridser og mærker i vinylen. Forbrugeren krævede derfor enten ophævelse af købet eller erstatning for skader på vinylgulvet. Den sagkyndige oplyste, at der var konstateret en lys plet i gulvet, at vinylen et enkelt sted bulede, samt at der flere steder var mærker og ridser i vinylen. Det var den sagkyndiges vurdering, at det var overvejende sandsynligt, at den lyse plet var en oprindelig fejl i materialet. Det var nævnets vurdering, at den lyse plet og bulen i vinylen udgjorde mangler, dog ikke væsentlige mangler. Forbrugeren kunne derfor kræve et afslag i købesummen, som skønsmæssigt blev fastsat til 2.000 kroner.
Sidst opdateret: 19. april 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: 

Bent Arne Nielsen (Tæppegården Baghaven) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 2.000 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 30. april 2015. 

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til at kræve ophævelse af købet eller erstatning for skader på et vinylgulv, han har købt af Bent Arne Nielsen/Tæppegården Baghaven (herefter Tæppegården) den 25. oktober 2014.

Forbrugeren har oplyst, at han en uge efter købet og monteringen af gulvet reklamerede til Tæppegården, da han havde opdaget luftbobler og lyse pletter i vinylen, og da der nemt kom ridser og mærker i vinylen. Tæppegården oplyste ifølge forbrugeren, at gulvet skulle have et par uger til at falde på plads og bad ham derfor om at afvente situationen. Forbrugeren kontaktede Tæppegården et par uger efter, da gulvet ikke havde sat sig, og da manglerne i gulvet stadig var til stede. Ifølge forbrugeren besigtigede Bent Arne Nielsen fra Tæppegården gulvet og gav ham ret i, at gulvet var mangelfuldt, hvorfor han ville oprette en reklamationssag på gulvet. Forbrugeren hørte efterfølgende ikke fra Tæppegården.

Forbrugeren har krævet ophævelse af købet eller erstatning.

Tæppegården har afvist forbrugerens krav og gjort gældende, at de ikke har kunnet konstatere nogen mangler ved deres besigtigelse af gulvet, samt at mærker og ridser ses tydeligere i sort vinyl.

Det sagkyndige har oplyst, at der er konstateret en lys plet i gulvet, at vinylen et enkelt sted buler, samt at der flere steder er mærker og ridser i vinylen. 

Det er den sagkyndiges vurdering, at det er overvejende sandsynligt, at den lyse plet er en oprindelig fejl i materialet. Ifølge den sagkyndige skyldes bulen for tæt tilskæring. Den sagkyndige kan ikke udtale sig om, hvem der har påført mærkerne i gulvet, men har udtalt, at vinylen ikke er af en mere følsom karakter og dermed ikke mere modtagelig for mærker og ridser end andre lignende vinylgulve. Den lyse plet og mærkerne i gulvet har udelukkende visuel betydning.

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købeloven § 76, stk. 1, nr. 4).

Det er nævnets vurdering, at den lyse plet og bulen i vinylen udgør mangler ved vinylen. Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på den sagkyndiges udtalelse om, at det er overvejende sandsynligt, at den lyse plet i vinylen er en materialefejl i produktet, og at bulen i vinylen skyldes en for tæt tilskæring.

Forholdene vedrørende mærker og ridser udgør ikke mangler ved vinylen, da dennes kvalitet efter den sagkyndiges udtalelse lever op til det forventelige.

Det følger af købelovens regler, at såfremt salgsgenstanden lider af en mangel, har køberen valget mellem bl.a. et passende afslag i købesummen eller ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig. (købeloven § 78, stk. 1, nr. 3 og nr. 4)

En sælger skal opfylde krav eller tilbud om afhjælpning inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen medmindre dette vil påføre sælgeren uforholdsmæssige omkostninger (købeloven § 78, stk. 2 og stk. 4, 1. pkt.). I modsat fald kan køberen kræve et passende afslag i købesummen eller ophævelse af købet (købeloven § 78, stk. 4, 2. pkt.). 

Det er nævnets vurdering, at manglerne er uvæsentlige, og at en afhjælpning af disse vil påføre Tæppegården uforholdsmæssige omkostninger. Forbrugeren er derfor ikke berettiget til at ophæve købet af vinylgulvet, men er i stedet berettiget til et passende afslag i købesummen, som skønsmæssigt fastsættes til 2.000 kr. 

Nævnet har lagt vægt på den sagkyndiges udtalelse om karakteren og betydningen af den lyse plet og bulen i vinylen.

Renteberegning

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 30. april 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Bent Arne Nielsen (Tæppegården Baghaven), og indtil Bent Arne Nielsen (Tæppegården Baghaven) efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, nævnets formand
  • Jean Lefevre, indstillet af Dansk Erhverv
  • Jesper Chr. Petersen, indstillet af Forbrugerrådet
  • Lani Bannach, indstillet af Forbrugerrådet
  • Claus Bonde Mikkelsen, indstillet af FOIF

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af vinylgulv. Klage over mærker, pletter og luftbobler

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangler. Spørgsmål om ophævelse og erstatning

Juridisk Emne

Køb af varer

Sagsnummer

15/03455

Dato for afgørelse

07. december 2016

Afgørelse offentliggjort

19. april 2017

Kunne du bruge siden?