Autogearhuset (Alen Krisko)

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte den 1. april 2016 en gearkasse hos Alen Krisko (Autogearhuset), men den kom aldrig frem. Forbrugeren krævede købesummen tilbagebetalt, hvilket den erhvervsdrivende accepterede. Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at forbrugeren og Alen Krisko havde indgået en bindende aftale om, at Alen Krisko skulle betale 8.350 kr. til forbrugeren. Endvidere lagde nævnet til grund, at Alen Krisko ikke har dokumenteret, at han har betalt pengene tilbage.
Sidst opdateret: 23. august 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Alen Krisko skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 8.350 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 8. juli 2016 til betaling sker.

Alen Krisko skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren har krav på renter af et krav på tilbagebetaling af købesummen for en gearkasse, der aldrig blev leveret, og om forbrugeren kan kræve inkassoomkostninger af sælgeren.

Forbrugeren købte den 1. april 2016 en gearkasse hos Alen Krisko (Autogearhuset). Gearkassen skulle leveres til et værksted i Norge, men den kom aldrig frem. Da den erhvervsdrivende ikke kunne nå at fremsende en ny gearkasse i tide, krævede forbrugeren den 8. juni 2016 købesummen tilbagebetalt, hvilket den erhvervsdrivende accepterede.

Den 12. juli 2016 rykkede forbrugeren for tilbagebetalingen. Den 20. juli 2016 lovede den erhvervsdrivende at få bragt tingene i orden.

Da den erhvervsdrivende fortsat ikke betalte, klagede forbrugeren til Center for Klageløsning. Den 22. december 2016 erklærede den erhvervsdrivende, at forbrugeren ville få sine penge i løbet af den følgende uge.

Sagen blev indbragt for Forbrugerklagenævnet den 5. januar 2017, idet der fortsat ikke var betalt.

Forbrugeren klagede på ny til Center for Klageløsning den 12. september 2017, idet han ikke havde hørt fra sekretariatet siden marts. Forbrugeren blev i den forbindelse ikke vejledt om, at sagen fortsat verserede ved Forbrugerklagenævnet og blev henvist til at forfølge sit krav ved domstolene.

Forbrugeren kontaktede herefter et advokatfirma, som sendte meddelelse om kravet til den erhvervsdrivende. Advokatfirmaet rykkede for beløbet den 29. november 2017. Den 13. december 2017 meddelte advokatfirmaet, at hvis forbrugernes tilgodehavende ikke var betalt senest den 23. december 2017, ville sagen blive indbragt for fogedretten.

Forbrugeren har gennem sin advokat krævet 11.129,12 kr. Udover købesummen på 8.350 kr. har han krævet betaling af et rykkergebyr på 100 kr., et inkassogebyr på 100 kr. inkassosalær inkl. moms på 1.625 kr. samt renter indtil 13. december 2017, beregnet til 954,12 kr.

Den 20. januar 2018 har Alen Krisko meddelt, at han har overført 8.350 kr. til forbrugerens konto, hvilket forbrugeren har bestridt.

Det følger af aftalelovens § 1, at tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren.

Nævnet lægger til grund for afgørelsen, at forbrugeren og Alen Krisko den 8. juni 2016 har indgået en bindende aftale om, at Alen Krisko skulle betale 8.350 kr. til forbrugeren. Nævnet har endvidere lagt til grund, at Alen Krisko ikke har dokumenteret, at han har betalt pengene tilbage.

Forbrugeren får derfor medhold i dette krav.

Der pålægges ved nævnsbehandling ikke sagsomkostninger ud over omkostninger til nævnet. Således kan der ikke ved nævnet tilkendes omkostninger til inkasso eller andre advokatomkostninger.

Forbrugerens krav herpå tages derfor ikke til følge.

Forbrugeren har herefter krav på tilbagebetaling af 8.350 kr. med tillæg af renter som neden for anført.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 8. juli 2016, som er 30 dage efter den dag, forbrugeren fremsatte sit krav over for Alen Krisko, og indtil Alen Krisko efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregningen af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, nævnets formand
  • Paula Brammann, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Britt Vangsted, indstillet af Forbrugerrådet Tænk,
  • Lars Frolov-Hammer, indstillet af Dansk Industri (2 stemmer)

 

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af gearkasse.

Indklagede

Emne

Spørgsmål om bindende aftale om tilbagebetaling af købesum. Spørgsmål om krav på renter og inkassoomkostninger.

Juridisk Emne

Bindende aftale

Sagsnummer

18/05189

Dato for afgørelse

28. marts 2018

Afgørelse offentliggjort

23. august 2018

Kunne du bruge siden?