Andrzej Siedlecki (Genbrug – cykler)

Firmatjek-sag
Denne sag drejede sig om, hvorvidt en brugt el-cykel var mangelfuld, og hvorvidt forbrugeren som følge heraf var berettiget til afhjælpning, subsidiært ophævelse af købet. Nævnet lagde efter sagens oplysninger, herunder indholdet af indleveringssedlen, til grund, at cyklen ikke kunne oplades, hvorfor el-cyklen var mangelfuld. Forbrugeren kunne derfor kræve, at Andrzej Siedlecki skulle reparere el-cyklen inden for rimelig tid. Skete dette ikke, kunne forbrugeren ophæve købet.
Sidst opdateret: 26. april 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Andrzej Siedlecki skal inden 30 dage fra denne afgørelse foretage vederlagsfri afhjælpning af forbrugerens el-cykel. Såfremt Andrzej Siedlecki ikke inden 30 dage har foretaget vederlagsfri afhjælpning af el-cyklen, skal Andrzej Siedlecki betale 1.700 kr. til forbrugeren imod, at forbrugeren tilbageleverer el-cyklen.

Andrzej Siedlecki skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.


Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en brugt el-cykel er mangelfuld, og hvorvidt forbrugeren som følge heraf er berettiget til afhjælpning, subsidiært at ophæve købet.

Forbrugeren købte el-cyklen den 18. januar 2016 for 1.700 kr. På købstidspunktet var cyklen et år gammel og uden skader. Den var ikke ladet op, da forbrugeren fik den. To dage efter købet konstaterede forbrugeren, at el-cyklens batteri ikke kunne lades. Han reklamerede og indleverede den 23. januar 2016 el-cyklen til Andrzej Siedlecki. Der er fremlagt en indleveringsseddel af 23. januar 2016 underskrevet af begge parter, hvoraf fremgår: ”Har indleveret cykel til rep. (strømfejl)”.

Forbrugeren har oplyst, at Andrzej Siedlecki oplyste, at reparationen ville tage seks uger, men at han i lang tid ikke kunne komme i kontakt med Andrzej Siedlecki.

Forbrugeren har krævet vederlagsfri afhjælpning, subsidiært at ophæve købet.

Andrzej Siedlecki har afvist forbrugerens krav og anført, at skaden på el-cyklens batteri skyldes forbrugerens forhold. Han har oplyst, at forbrugeren kan afhente cyklen.

Andrzej Siedlecki har under sagen haft cyklen i sin varetægt, men har ikke medvirket til at sende cyklen til sagkyndig undersøgelse.

Der foreligger en mangel, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Hvis fejl og kvalitetsafvigelser viser sig inden for seks måneder efter, at varen er leveret, er der en formodning for, at den har været til stede, da sælgeren leverede varen, medmindre sælgeren afkræfter formodningen (købelovens § 77 a, stk. 3).

Nævnet lægger efter sagens oplysninger, herunder indholdet af indleveringssedlen, til grund, at cyklen ikke kunne oplades den 23. januar 2016, hvor cyklen blev indleveret til Andrzej Siedlecki.

Andrzej Siedlecki skal efter købelovens § 77 a, stk. 3, herefter afkræfte formodningen for, at denne fejl var til stede på leveringstidspunktet.

Efter indholdet af indleveringssedlen, hvor der ikke var taget forbehold, samt sagens omstændigheder i øvrigt er denne formodning ikke afkræftet.

Nævnet lægger derfor til grund, at el-cyklen var mangelfuld.

Andrzej Siedlecki skal derfor reparere el-cyklen inden for rimelig tid.

Sker dette ikke, kan forbrugeren ophæve købet.

Omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyret

Beregningen af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28 sammenholdt med § 27, stk. 1, i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Esben Hvam, nævnets formand
  • Casper Schad, indstillet af FDM
  • Rut Jørgensen, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv
  • Lasse Ødum, indstillet af Dansk Møbeltransport Forening

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af el-cykel

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangel – formodningsregel.

Juridisk Emne

Køb, mangler, afhjælpning

Sagsnummer

16/12104

Dato for afgørelse

18. december 2017

Afgørelse offentliggjort

26. april 2018

Kunne du bruge siden?