André Brovsting (Skaden & Spætten)

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte et plankebord af Skaden & Spætten v/André Brovsting (herefter Skaden & Spætten). Et par måneder efter købet opdagede forbrugeren, at bordet var så skævt, at det efter forbrugerens opfattelse ikke kunne anvendes, hvorfor forbrugeren reklamerede til Skaden & Spætten. Reklamationen blev afvist, idet Skaden & Spætten mente, at bordet havde været opbevaret forkert. Skaden & Spætten afviste desuden, at have handlet som erhvervsdrivende. Nævnet vurderede, at Skaden & Spætten måtte anses for erhvervsdrivende. Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at bestillingen var sket via Skaden & Spættens Facebook-side, at overførsel af depositum var sket til Skaden & Spætten, og at den indklagede både havde haft en hjemmeside og en Facebook-side. Den sagkyndige udtalte, at bordpladen havde slået sig drastisk, og det var den sagkyndiges vurdering, at bordpladen ikke var tilstrækkelig tørret, hvorfor træet var for fugtigt ved fabrikationen, ligesom konstruktionen var for spinkel. Det var derfor nævnets vurdering, at bordet var mangelfuldt. Da Skaden & Spætten afviste forbrugerens reklamation, opfyldte Skaden & Spætten ikke forbrugerens krav om afhjælpning inden for rimelig tid. Forbrugeren var derfor berettiget til at hæve købet.
Sidst opdateret: 16. august 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse

André Brovsting (Skaden & Spætten) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 5.750 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 17. august 2015. Forbrugeren skal tilbagelevere plankebordet til André Brovsting.

André Brovsting skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til at kræve ophævelse af købet af et plankebord, som hun har købt af André Brovsting (Skaden & Spætten) den 24. marts 2015.

Forbrugeren har oplyst, at hun den 24. marts 2015 indgik aftale med André Brovsting om køb af et plankebord via Skaden & Spættens Facebook-side. Den 7. maj 2015 fik hun leveret plankebordet, der blev stillet til opbevaring i et værelse, indtil det skulle tages i brug. Et par måneder efter købet opdagede hun, at bordet var så skævt, at det efter hendes opfattelse ikke kunne anvendes, hvorfor hun reklamerede til André Brovsting. Ifølge forbrugeren afviste André Brovsting reklamationen, da han mente, at bordet havde været opbevaret forkert. Han afviste desuden at have handlet som erhvervsdrivende. Forbrugeren har oplyst, at hun ikke har fået det indtryk, at André Brovsting handlede som privat person.

Forbrugeren har krævet ophævelse af købet, da bordpladen er så skæv, at den ifølge hende hverken kan anvendes eller udbedres. Hun har gjort gældende, at bordet alene har stået til opbevaring i hendes lejlighed, og at der kun har stået nogle papkasser med tøj i på bordet.

André Brovsting har afvist forbrugerens krav og har gjort gældende, at bordet har været opbevaret forkert, og at forbrugeren burde have opdaget fejlen tidligere. André Brovsting har oplyst, at virksomheden Skaden & Spætten først er oprettet efter, at forbrugeren har bestilt bordet, hvorfor han mener, at der er tale om en handel mellem to private og ikke et forbrugerkøb. André Brovsting har derudover gjort gældende, at bordet er købt som beset.

Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over erhvervsdrivende (dagældende lov om forbrugerklager § 7). Af lovforarbejderne til denne bestemmelse fremgår det, at brugen af udtrykket erhvervsdrivende skal forstås bredt.

Ved afgørelsen af, om en sælger er erhvervsdrivende, beror bedømmelsen på en samlet vurdering af den pågældendes forhold. Det kræves ikke, at han eller hun udelukkende er beskæftiget som erhvervsdrivende eller har fast forretningssted. Det er heller ikke afgørende, om der tilsigtes opnået økonomisk gevinst ved virksomheden, men denne må dog have et vist omfang og være af en vis varighed. Endvidere kan markedsføringen have betydning for vurderingen.

Nævnet har vurderet, at André Brovsting må anses for erhvervsdrivende. Nævnet har ved vurderingen heraf lagt vægt på, at bestillingen er sket via Skaden & Spættens Facebook-side, at overførsel af depositum er sket til Skaden & Spætten, og at den indklagede har haft både en hjemmeside og en Facebook-side til Skaden & Spætten på købstidspunktet.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at bordpladen har slået sig drastisk, og det er den sagkyndiges vurdering, at bordpladen ikke har været tilstrækkeligt tørret, hvorfor træet har været fugtigt ved fabrikationen, ligesom konstruktionen har været for spinkel.

Den sagkyndige finder det på den baggrund overvejende sandsynligt, at det er en kombination af materiale- og fabrikationsfejl samt en uhensigtsmæssig konstruktion af bordet, er årsag til, at bordet er skævt og ikke kan anvendes.

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Det er nævnets vurdering, at bordet er mangelfuldt. Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på den sagkyndiges udtalelse.

En sælger skal opfylde krav eller tilbud om afhjælpning inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen (købelovens § 78, stk. 4, 1. pkt.). I modsat fald kan køberen kræve ophævelse af købet (købelovens § 78, stk. 4, 2. pkt.)

Da André Brovsting har afvist forbrugerens reklamation, har André Brovsting ikke opfyldt forbrugerens krav om afhjælpning inden for rimelig tid. Forbrugeren er derfor berettiget til at hæve det samlede køb og således få tilbagebetalt 5.750 kr. heraf 5.500 kr. for bordet og 250 kr. for leveringen.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 17. august 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til André Brovsting, og indtil André Brovsting efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af den dagældende forbrugerklagelovens § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i den dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i den dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætnin

Nævnet var under mødet sammensat således:
Esben Hvam, nævnets formand
Tina Dhanda Kalsi, indstillet af Forbrugerrådet
Jakob Steenstrup, indstillet af Forbrugerrådet
Martin Jørgensen, indstillet af Dansk Erhverv
Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af et plankebord.

Indklagede

Emne

Ophævelse af køb

Juridisk Emne

Spørgsmål om kompetence, mangler og ophævelse.

Sagsnummer

15/06859

Dato for afgørelse

05. december 2016

Afgørelse offentliggjort

16. august 2017

Kunne du bruge siden?